Analizy statystyczne Gdańsk w Metodolog.pl – usługi naukowe.

Analizy statystyczne Gdańsk w Metodolog.pl – usługi naukowe. Znaczenie obserwacji w eksperymencie.

Obserwacja eksperymentalna jest podstawą wnioskowania o świecie rzeczywistym. Obserwacja ta jest po prostu nośnikiem zmiennych, które można poddać pomiarowi. Obserwacją eksperymentalną może być człowiek, pacjent, klient, rośliny, lub inne byty co do których jest przypuszczenie, że charakteryzują się naturalną zmiennością możliwą do opisania w postaci liczb lub symboli. Obserwacje eksperymentalne stanowią podstawowe źródła danych mogących charakteryzować dany aspekt charakterystyki ogółu populacji. Wnioskowanie eksperymentalne jest zawsze obarczone pewnym błędem wynikającym z braku możliwości kontrolowania wszystkich czynników oddziałujących  na badaną obserwację. Niemniej jednak teoria dowodzi, że rozkład wszystkich błędów ma rozkład normalny (w skład tego błędu wchodzą wszystkie czynniki, które mają przypadkowy charakter oddziaływania na obserwację razem z błędem pomiaru (wynikającym z niedoskonałości instrumentów pomiarowych). W przypadku bardzo dobrze zaplanowanego eksperymentu przy jednoczesnym pilnowaniu wytycznych metodologicznych, badacz może zredukować błąd doświadczalny. Im mniejszy jest ten błąd tym solidniejsze jest wnioskowanie z danych uzyskanych w eksperymencie. W przypadku kiedy możliwa była by kontrola (w tym kontrola statystyczna) wszystkich zmiennych, to potencjalnie moglibyśmy zbadać jedną obserwacje i na jej podstawie uogólniać wnioski z badania na całą populację. Niestety taka kontrola eksperymentalna nie jest możliwa, ponieważ nie ma takich warunków w których mogłoby się takie badanie odbyć, nie ma też możliwości zbudowania odpowiednich narzędzi pomiarowych oraz jest to nie możliwe z prostego teoretycznego powodu, jakim jest nieskończoność zmiennych oddziałujących na badane obserwacje, a co za tym idzie ? Zwykła nieznajomość tych zmiennych

Analizy statystyczne Gdańsk. Czym można weryfikować wyniki otrzymane metodą eksperymentalną ?

Weryfikacja wyników eksperymentu musi być poddana pewnej statystycznej procedurze. Najlepiej by była ona zakwestionowaniem losowości występowania zjawisk. W schematach ekseperymantalnych możemy mieć 3 rodzaje eksperymentów. Polegają one na

– różnicach między grupami wydzielonymi ze względu na jakąś cechę (schemat międzygrupowy)

– różnicach pomiędzy pomiarami (np. wielokrotny pomiar danej cechy w grupie badawczej) (schemat pomiarów zależnych)

-różnicach pomiędzy wielokrotnymi pomiarami w różnych grupach (schemat pomiarów mieszanych)

Dla tego typu schematów eksperymentalnych statystyka wypracowała całe rodziny metod weryfikacyjnych. Najczęściej stosowanymi metodami są analizy z rodziny analiz wariancji (ogólnego modelu liniowego, uogólnionego modelu, a także efektów mieszanych wariancji). Głównym założeniem analiz wariancji (w tym przypadku analizy wariancji dla schematów niezależnych / międzygrupowych) jest podział całkowitej wariancji (zmienności wyników) procedury eksperymentalnej na zmienność międzygrupową (wywołaną przez manipulację eksperymentalną) oraz na wariancję wewnątrzgrupową ( na którą oddziałują losowe czynniki nie kontrolowane w badaniu (czyli błąd)). Pierwszym składnikiem jest suma kwadratów odchyleń od ogólnej średniej.  Drugą częścią analizy wariancji są kwadraty odchyleń poszczególnych wyników w grupach od średnich w poszczególnych grupach. Analiza wariancji w swej logice weryfikuję hipotezę dotyczącą równości średnich w grupach (lub pomiarach). Sprawdza ona czy różnice w średnich są wynikiem przypadku. Analizy statystyczne Gdańsk – Czyli sprawdza formalnie, czy średnie w badanych grupach eksperymentalnych są takie same porównując wariancję międzygrupową do wariancji wewnątrzgrupowej. Dzięki ocenie proporcji tych wartości możemy określić siłę oddziaływania zmiennej niezależnej (manipulacji eksperymentalnej) na wykonane pomiary (zmienną zależną).

Potrzebujesz pomocy statystycznej w weryfikacji wyników badań? Zachęcamy do kontaktu.