Pisanie raportu z badania. Jak to zrobić?

meto

Pisanie raportu z badania. Jak to zrobić?

  • Czy pytania badawcze dotyczą różnic, czy związku?
  • Czy pytania wskazują kierunek lub określony wzorzec zależności?
  • Czy mamy do czynienia ze schematem między osobami, czy wewnątrz osób?
  • Jakie zmienne niezależne i zależne można wyodrębnić w każdym pytaniu badawczym czy hipotezie?
  • Czy jest jedna, dwie, czy wiele zmiennych niezależnych?
  • Czy jest jedna, dwie, czy wiele zmiennych zależnych?
  • Jak utworzyć wskaźniki zmiennych?
  • Na jakich skalach mierzone są zmienne?

Kiedy odpowiemy sobie na wszystkie powyższe pytania, znacznie łatwiej będzie nam przystąpić do analizy i opisu wyników. Musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy – grono odbiorców będzie znacznie bardziej liczne, niż tylko badacz i badani. Z tego powodu, muszą być one czytelne i zrozumiałe dla osób o różnym stopniu znajomości narzędzi statystycznych. Publikując wyniki naszej pracy powinniśmy mieć na uwadze zarówno specjalistów, jak i osoby, które nie posługują się biegle testami statystycznymi. Jak każda dziedzina nauki, statystka „mówi” swoim własnym, specyficznym językiem. Opisując wyniki należy mieć to na uwadze i posługiwać się standardowymi sformułowaniami, zamiast silić się na oryginalność. Pozwoli to uniknąć nieścisłości, bo przecież nie po to skrupulatnie przeprowadziliśmy badanie, by następnie wszystko zaprzepaścić błędnym opisem. Niezwykle istotnym aspektem opisu wyników jest ich wizualizacja. W zależności od charakteru badania korzystamy z różnych wykresów, które pomogą nam uwypuklić istotne szczegóły. Źle dobrany sposób wizualizacji może skutkować błędnym zrozumieniem wyników przez odbiorców.

Pisząc raport z badania, musimy sprostać trudnemu zadaniu – zamieszczeniu wszystkich istotnych informacji o schemacie badawczym, sposobie pomiaru zmiennych i analizach statystycznych. By wykonać to zadanie poprawnie, możemy posłużyć się rekomendowanym przez American Psychological Association schematem. Na stronie tytułowej zamieścić powinniśmy tytuł oraz słowa kluczowe. Wprowadzenie teoretyczne musi zawierać przegląd literatury opisującej dane zagadnienie i istotne z punktu widzenia pracy zagadnienia. Jest to też miejsce, gdzie możemy zawrzeć dlaczego podjęliśmy się tego problemu i jego rozstrzygnięcia empirycznego. Służy on również do wyprowadzenia hipotez. W drugiej części raportu umieszczamy informacje dotyczące metodologii przeprowadzenia badania, wszystkie kwestie związane z jego przebiegiem. Należy podać szczegóły związane z badanymi – ich ilość, wiek, płeć, miejsce i sposób rekrutacji. Następnie możemy przejść do opisu narzędzi badawczych, sposobu tworzenia wskaźników zmiennych teoretycznych, informacji dotyczących procedur komputerowych. Opisując czynności osoby badanej możemy sparafrazować instrukcję, lecz nie podawać jej pełnej treści. Dokładną instrukcję, formularz opisu badania i formularz zgody na udział w badaniu zamieszczamy w załącznikach. W kolejnej części przechodzimy do opisu statystycznego wyników i testowania hipotez. Podajemy średnie, odchylenia standardowe, korelacje, wykresy, informujemy o rozkładzie zmiennych. Następnie odnosimy się do podanych w wprowadzeniu teoretycznym, hipotez. Zamieszczamy wyniki analiz statystycznych służących odpowiedzi na pytania badawcze lub weryfikacji hipotez. W podsumowaniu przypominamy cel badania, hipotezy lub pytania badawcze. Jest to też miejsce na opis uzyskanych rezultatów analiz i interpretację uzyskanych wyników. W przypadku, gdy to co otrzymaliśmy odbiega od przewidywań, szukamy wyjaśnienia, które pozwoli stwierdzić, dlaczego wyniki przybrały taki, a nie inny kształt.

Źródło:

Bedyńska, S. (2013). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej