Porównanie zarobków między referatem Ochrony Środowiska i referatem Gospodarki Przestrzennej” Przykładowa analiza testem U Manna Whineya.

Metodolog - statystyczna analiza data minig

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Temat: „ Porównanie zarobków między referatem Ochrony Środowiska i referatem Gospodarki Przestrzennej”. Przykład testu U Manna Whitneya.

Wstęp.

Dyrektor Urzędu Miasta w Gdańsku chciał sprawdzić czy średnie zarobki pracowników w referacie Ochrony Środowiska i referacie Gospodarki Przestrzennej są takie same.

Metodologia.

Informacje na temat średnich zarobków pracowników w obu referatach dyrektor uzyskał na podstawie rozliczeń PIT-ów z ostatniego roku, które były dostępne w dziale kadr.

Hipotezy.

Pracowniku referatu Ochrony Środowiska i referatu Gospodarki Przestrzennej uzyskują podobne wynagrodzenie.

Model analizy.

W celu sprawdzenia różnic w wynagrodzeniu między pracownikami referatu Ochrony Środowiska i referatu Gospodarki Przestrzennej przeprowadzono analizę testem U Manna- Whitney’a. Test ten jest używany do porównania średnich w 2 grupach niezależnych w przypadku gdy zmienne nie mają rozkładu zbliżonego do rozkładu normalnego (co można sprawdzić np. testem Kołmogorowa- Smirnowa). Dodatkowo można podać tzw. siłę efektu. Dla testu U Manna- Whitney’a jest to siła r, która jest wynikiem ilorazu statystyki Z i pierwiastka z liczebności obu grup. Wartości <0,3 oznaczają mały efekt, 0,3-0,5 umiarkowany efekt, >0,5 to duży efekt. Test U Manna- Whitney’a polega na rangowaniu wyników zmiennej zależnej (od najmniejszej do największej) w badanych grupach, a następnie grupy są ze sobą porównywane.

Opis wyników.

Tabela 1

Statystyki opisowe dla średniego wynagrodzenia z podziałem na referat.

Średnia Odchylenie standardowe Z Istotność r
Referat Ochrony Środowiska 1787,25 286,90 -2,31 0,021 0,27
Referat Gospodarki Przestrzennej 2075,70 457,18

W celu sprawdzenia czy występowały różnice między wynagrodzeniem pracowników w referatach przeprowadzono analizę testem U Manna- Whitney’a. Na podstawie wyników analizy stwierdzono, że były istotne różnice w poziomie wynagrodzenia między pracownikami referatu Ochrony Środowiska i pracownikami referatu Gospodarki Przestrzennej Z=-2,31; p<0,05; r=0,27. Średnie wynagrodzenie pracowników referatu Gospodarki Przestrzennej było wyższe niż średnie wynagrodzenie pracowników referatu Ochrony Środowiska (M=2075,70; SD=457,18 Vs M=1787,25; SD=286,90). Różnice między tymi pomiarami były małe, co stwierdzono na podstawie wyniku r=0,27.

Dyskusja wyników.

Dzięki wynikom analizy można stwierdzić, że średnie wynagrodzenie pracowników referatu Gospodarki Przestrzennej było wyższe niż średnie wynagrodzenie pracowników referatu Ochrony Środowiska.

Potrzebna jest pomoc statystyczna?