Rozmiary pracy magisterskiej, czasu i wysiłku

Rozmiary pracy magisterskiej, czasu i wysiłku

Rozmiary pracy, czasu i wysiłku Rozmiary pisarskie pracy naukowej wynikają z rozmiarów badań, trudno więc wskazać na jakąś prawidłową objętość pracy magisterskiej. Mimo to w pewnej mierze wielkość tą można ocenić, a to według następujących względów:  Praca magisterska ma zazwyczaj charakter drobnego przyczynku naukowego, bo dotyczy tematu stosunkowo wąskiego. Okoliczność ta na ogół nie wskazuje na potrzebę pisania wielkiego ,dzieła”, chyba że temat wąziutki naprowadził badającego na materiały niezwykle obfite. II. Autor pracy magisterskiej musi wykazać — na wąskim temacie — dobrą znajomość metody naukowej, powinien więc pewne części pracy wykonać bardziej szczegółowo, niż się to praktykuje w pracach samodzielnych. Dotyczy to przede wszystkim danych o genezie i przebiegu własnego badania. Ta okoliczność pozwala spodziewać się na tyle obszernego pisarskiego wykonania pracy, aby bez trudności można ocenić stopień i sposób opanowania metody. Praktycznie rzecz biorąc, trudno napisać typowe rozdziały pracy magisterskiej, jako pracy naukowej, na kilkunastu stronach. Przeciętnie samo objaśnienie i uzasadnienie problemu wraz z krytycznym przeglądem dotychczasowego piśmiennictwa zajmuje nawet w wypadku bardzo wąskiego tematu co najmniej kilka stron. A od tego przecież rzecz się dopiero zaczyna. W każdym razie wielki rozmiar pracy nie świadczy dodatnio o jej wartości. Odwrotnie, mały rozmiar nie świadczy przeciwko niej.

Rozmiar pracy magisterskiej właściwy jest to rozmiar dobrze dostosowany do tematu i do materiałów.

a zarazem do wymogów logiki. Dość często rozmiar prac magisterskich nie ujawnia właściwego przystosowania do tych punktów oparcia. Nie przystosowanie części polega zazwyczaj i raczej na nadmiernym aniżeli na oszczędnym szafowaniu słowem. Razem wziąwszy, rozmiar pracy magisterskiej powinien być tak wielki, jak to jest rzeczywiście konieczne ze względu na dany temat, czy też problem i na jego zbadanie według zasad metody naukowej, logiki i pisarstwa naukowego. Ze względów praktycznych — na organizację studiów i na rozprządzalny czas studentów — trzeba się też zastanowić nad niezbędnymi rozmiarami czasu i wysiłku do wykonania prac magisterskich. W pewnym stopniu odpowiedź jest dana w tezach o celu tych prac, o rozmiarach oraz o stopniu ogólności lub szczegółowości tematu. Ale niezupełnie. Trzeba w takim razie zakreślić umownie czas i wysiłek przeciętnie nie-zbędny do wykonania pracy po to, aby z tej strony wskazać profesorom na granicę słusznych wymagań. Bo niekiedy wymagania te nie są istotne, nawet gdy chodzi o wykonanie prac przyczynkowych na bardzo wąski temat. Jeśli prace magisterskie mają być wykonane w ciągu ostatniego roku studiów, rzecz jasna, że pochłonąć mogą studentom tylko część rozporządzalnego czasu. Wszak część przypada na wykłady, ćwiczenia i na praktykę, część znaczna na przygotowanie do egzaminów. Biorąc te dane pod uwagę można przyjąć, że na pracę magisterską nie sposób przeznaczyć więcej jak trzy do czterech miesięcy roboty efektywnej, oczywiście, w wypadku przeznaczenia wszystkich dni roboczych tylko na jej wykonanie, a nie na co innego.

Oczywiście wykonanie poszczególnych zadań, związanych z pracą magisterską

, zająć może cały rok, a nawet więcej czasu, przeplatając zajęciami innymi. Z trzech czy czterech miesięcy co najmniej miesiąc lub sześć tygodni trzeba przeznaczyć na pisanie pracy: w konspektach, na brulionie i w czystopisie. Przyjmijmy, że przeciętny rozmiar wyniesie około 50-70 stron. Przy tym obliczeniu okres dwu do trzech miesięcy musiałby wystarczyć na przeprowadzenie badań, celem zebrania materiału do pracy. Wydaje się to wykonalne pod warunkiem, że praca jest należycie prowadzona przez profesora, a więc że student nie traci wiele czasu daremnie. Powyższe obliczenie nie wyklucza możliwości wykonania pracy magisterskiej przez słabo przygotowanego mało zaradnego studenta — efektywnie ciągu roku lub nawet dłużej. Nie wyklucza również j tej możliwości, że student wyjątkowo zdolny i dobrze przygotowany wykona pracę, magisterską — np. jako ciąg dalszy lub rozwinięcie pracy seminaryjnej szybciej, niż przewidywał.

Zacytowany fragment pochodzi z książki ” Ogólna metodologia pracy naukowej” Józef Pieter r1967.