Statystyka jako badanie populacji

Statystyczne badanie populacji- Statystyka jest działem metodologii naukowej.

Statystyczne badanie populacji. Zajmuje się zbieraniem, klasyfikacją, opisem oraz interpretacją danych uzyskiwanych w badaniach sondażowych i eksperymentalnych. Jej zasadniczym celem jest opis i wyciąganie wniosków do­tyczących właściwości ilościowych populacji. Terminy „populacja” i „właściowości j ilościowe” wymagają wyjaśnienia.

Statystyczne badanie populacji – W języku codziennym termin populacja używany jest w odniesieniu do grap lub zespołów ludzi.

Mówimy na przykład o populacji Stanów Zjednoczonych, o po­pulacji stanu Teksas, o populacji miasta Nowy Jork, mając na myśli ludzi, którzy przebywają w określonym rejonie geograficznym w określonym czasie. Takie użycie terminu „populacja” jest jednak użyciem szczególnym. Statystycy używają tego terminu w znaczeniu bardziej ogólnym, obejmującym nie tylko określone grapy lub zespoły ludzi, lecz także określone grapy lub zespoły zwierząt, przedmiotów, materiałów, po­miarów, jednym słowem wszelkiego rodzaju „rzeczy” lub „zdarzenia”.

Statystyczne badanie populacji – A zatem statystycy mogą określić, dla swoich własnych celów, populację zwierząt laboratoryjnych, drzew, włókien nerwowych, płynów, gruntów, artykułów przemysłowych, wypadków samochodowych, mikroorganizmów, jaj ptasich, owa­dów albo ryb w morzu.

Czasami mogą oni zająć się populacją pomiarów. Chodzi wówczas o nieskończenie wielki zespół pomiarów, które hipotetycznie mogą zostać uzyskane w specjalnych warunkach eksperymentalnych. Przykładem może tu być seria pomiarów długości biurka. Niektóre lub wszystkie z tych pomiarów mogą różnić się między sobą z powodu wystąpienia błędów pomiaru. Taką serię pomia­rów można uważać za część nieskończenie wielkiego zespołu bądź populacji po­miarów, które można by hipotetycznie uzyskać przy mierzeniu długości biurka nieskończenie wiele razy. We wszystkich tych użyciach słowa „populacja” kryje się pewne pojęcie ogól­ne, a mianowicie pojęcie grupy lub zespołu.

Statystyczne badanie populacji – Statystyka interesują właściwości gru­py lub zespołu jako takich, nie zaś właściwości poszczególnych należących do nich elementów.

Wyobraźmy sobie, że dokonujemy pomiarów wzrostu i ciężaru pewnej grupy ludzi. Pomiary te dodajemy do siebie i dzielimy przez liczbę przypadków, aby uzyskać średni wzrost i ciężar. Otrzymane średnie są właściwościami grupy jako całości, a nie właściwościami poszczególnych jednostek. Weźmy inny przy­kład — pewne dziecko ma iloraz inteligencji 90 i należy do grupy o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym. Inne dziecko ma iloraz inteligencji 120 i należy do grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Fakty te jako takie, dotyczące poszczególnych dzieci, nie interesują statystyka.

Statystyczne badanie populacji – Jeżeli jednak zadamy pytanie:

o proporcję w konkretnej populacji bądź subpopulacji dzieci mających iloraz inte­ligencji powyżej lub poniżej określonego poziomu lub pytanie o stosunek między inteligencją, a statusem społeczno-ekonomicznym, to będą to pytania o charakterze statystycznym i statystyk dysponuje technikami, które pozwolą mu uzyskać na nie odpowiedź.

Podobnie, jeżeli zapytamy, jakie oczekiwania wobec małżeństwa mają absol­wentki college’ów w wieku 30 lat albo jakie oczekiwania życiowe mają mężczyźni

  • kobiety w wieku 65 lat, albo też jaka jest częstość występowania raka płuc u palaczy papierosów w konkretnej grupie wiekowej, będą to pytania dotyczące populacji. Pytania te nie dotyczą poszczególnych jednostek.

Czasami dokonuje się rozróżnienia między populacjami skończonymi i nie­skończonymi. Dzieci chodzące do szkoły w Chicago, pensjonariusze zakładów kar­nych w Kalifornii, karty do gry w talii to przykłady populacji skończonych. Ele­menty takiej populacji można w zasadzie policzyć, uzyskując liczbę skończoną. Możliwe rzuty kostką do gry i możliwe obserwacje w wielu eksperymentach na­ukowych to przykłady populacji nieskończonych albo nieograniczenie wielkich.

Li­czba rzutów kostką do gry albo liczba obserwacji naukowych może, przynajmniej teoretycznie, wzrastać bez końca.

W wielu sytuacjach populacje badane przez sta­tystyka są skończone, lecz tak wielkie, że z punktu widzenia praktycznego można je uważać za nieskończone. Około 260 milionów ludzi żyjących w Stanach Zjed­noczonych tworzy populację wielką, lecz skończoną. Jest to populacja tak wielka, że dla wielu typów wnioskowania statystycznego można przyjąć, że jest ona nieskończona. Natomiast nie można tego przyjąć w odniesieniu do talii kart do gry, którą należy traktować jako małą populację skończoną, obejmującą 52 elementy.