Statystyka jako badanie zmienności

Statystyka jako badanie zmienności- Statystykę ujmuje się czasami jako badanie zmienności, ponieważ dostarcza ona technik umożliwiających poszukiwanie zmienności wśród zdarzeń naturalnych oraz wyciąganie wniosków o przyczynach tej zmienności.

Statystyka jako badanie zmienności- Na istotne znaczenie badania zmienności wskazał Karol Darwin w pracy O pochodzeniu gatunków (1859). Zmienność stanowiła pojęcie centralne w teorii doboru naturalnego, ponieważ bez niej dokonywałaby się ewolucja. Mówiąc słowami Darwina:

Liczne drobne różnice często u potomków tych samych rodziców (…) możemy nazwać rointcami (…) Te indywidualne różnice mają właśnie dla nas największe znaczenie, gdyż być wiadome, są one często dziedziczne i dostarczają materiału dla dobru naturalnego, który może na nie działać i gromadzić je (…)

Sprawę tę ujmuje znacznie klarowniej artykuł redakcyjny zamieszczony w pierwszym numerze czasopisma „Biometrika” z 1901 r., napisany prawdopodobnie przez Karla Pearsona:

Statystyka jako badanie zmienności.

Punktem wyjścia teorii ewolucji Darwina jest ściśle rzecz biorąc, występowanie różnic między indy­widualnymi przedstawicielami rasy bądź gatunku, tych różnic, które morfologowie w większości słu­sznie zaniedbują. Pierwszym warunkiem koniecznym, który musi zostać spełniony, aby jakikolwiek proces selekcji naturalnej mógł się rozpocząć w obrębie rasy lub gatunku, jest istnienie różnic między ich przedstawicielami: pierwszym zaś krokiem w dociekaniach nad możliwym wpływem procesu se­lekcji na jakąkolwiek cechę rasy musi być ocena częstości występowania jednostek wykazujących jakikolwiek dany poziom nienormalności w zakresie tej cechy. Obiektem, którego dociekanie takie musi dotyczyć, nie jest jednostka, lecz rasa albo statystycznie reprezentatywna próba rasy; rezultat zaś musi mieć postać twierdzenia ujętego liczbowo, pokazującego częstość względną występowania róż­nych rodzajów jednostek tworzących rasę.

Darwin nie wniósł żadnego bezpośredniego wkładu w rozwój metod statysty­cznych. Niektóre jego koncepcje budzą poważne zastrzeżenia. Stworzył on jednak kontekst teoretyczny, oparty na obserwacji i doniesieniach z badań, który sprawił, że badanie zmienności stało się sprawą ważną. Potrzebował on niejako rozwoju metod statystycznych do swoich ścisłych badań.

Statystyka jako badanie zmienności – Uczeń Darwina, Galton, rozumiał w pełni pojęcie zmienności.

To on po raz pierwszy zastosował tzw. „krzywą normalną” albo „rozkład normalny” w badaniach psychologicznych i wniósł ważny wkład w rozwój metod korelacyjnych. Galton miał wielki wpływ na Karla Pearsona, swego ucznia i biografa. Pearson widział swoją rolę w procesie budowania matematycznych podstaw teorii ewolucji, w rze­czywistości zaś stworzył matematyczne podstawy statystyki. W latach 1894-1916 opublikował on 19 artykułów i monografii na tematy statystyczne, wśród których były prace o podstawowym, zasadniczym znaczeniu. Wszystkie te pisma zatytuło­wane były Contributions to the Mathematical Theory of Evolution.

Mimo różnorodnych wpływów, jakim podlegała statystyka, jest ona w ogro­mnym stopniu bezpośrednim wytworem rewolucji biologicznej XIX w., w której miał swój udział Darwin.

Statystyka jako badanie zmienności – Centralnym pojęciem teorii ewolucji, które zadecydowało o kierunku dalszego rozwoju nauki, było pojęcie zmienności. Od Pearsona rozwój metod statystycznych pozostawał w ścisłym związku z próbami znalezienia rozwią­zań różnorodnych problemów biologicznych. Ronald A. Fisher, który rozwinął ana­lizę wariancji i przyczynił się do postępu wielu innych dziedzin statystyki w latach 1920-1960, poświęcił swoje życie przede wszystkim statystycznym zagadnieniom badań eksperymentalnych w naukach biologicznych oraz matematycznym podsta­wom genetyki.

Statystyka jako badanie zmienności- Metody statystyczne częstokroć opracowane z myślą o konkretnym zastosowaniu są podstawowym elementem programu kształcenia studentów nauk społecznych i technicznych.

Również rynek kapitałowy stał się dżunglą zamieszkaną przez licznych obywateli posługujących się statystyką do opi­su swoich zachowań przeszłych i teraźniejszych, a także wykorzystujących ją przy podejmowaniu wysiłków, często daremnych, mających na celu przewidzenie swo­jego zachowania w przyszłości. Tak zwana analiza techniczna, stosowana na rynku kapitałowym, jest rozwiniętym zastosowaniem metod statystycznych.