Analiza ankiet, statystyka ankiet

Analiza ankiet

Analiza ankiet – Analizy statystyczne w podsumowywaniu badań ilościowych, ankietowych, sondaży i diagnoz społecznych.

Analiza ankiet jest sposobem prezentacji wyników zebranych dzięki ilościowemu badaniu dużej grupy ludzi. Wystandaryzowane ankiety i arkusze badawcze są bardzo szybką metodą zbierania informacji względnie na każdy temat. Dzięki ankietom możemy dokonywać wstępnym ustaleń o stanie wiedzy na dany temat.  Postawach wobec czegoś np. emigrantów, a także dowiadywać się o trendach i zachowaniach reprezentowanych na co dzień przez ludzi. Ankiety nie są doskonałą metodą badawczą, z tego względu, że metody ankietowe zbierają deklarowane informacje, a nie rzeczywiste zachowania, postawy i wiedzę. Może jeszcze w przypadku testowania wiedzy można zrobić quiz, ale w przypadku badania postaw lub opinii można mieć do czynienia z obciążeniem wynikającym z tendencji autoprezentacyjnych osób badanych. Nikt nie chce widzieć się jako osoba mająca negatywną postawę wobec krasnali ogrodowych lub nowego rządu. Jak by nie było ankiety są bez wątpienia doskonałą formą aproksymacji stanu rzeczywistego. Nieidealną, ale zawsze jakąś. Opracowanie statystyczne ankiety.

Analiza ankiet, czyli statystyczne podsumowanie zebranych danych powinno zaczynać się od

eksploracji danych. Wiele błędów w ankietach wynika z faktu, że wyniki są przepisywane przez ludzi. Jak wiemy ludzi mogą się mylić i popełniać błędy. W przypadku wpisywania wyników jest to nieuniknione. Ponad to podczas wstępnej analizy statystyczne i eksploracji danych warto zastanowić się nad brakami danych. Badając metodami statystycznymi występowanie braków danych możemy podjąć decyzję o tym co z nimi zrobić. Jeśli widzimy, że braki danych są raczej losowe i jest ich mniej niż 5% to możemy wykorzystać metody imputacji danych.

Czyli np. wypełnić braki danych najczęściej pojawiającą się wartością lub średnią arytmetyczną. Jest to wielka zaleta ponieważ im więcej obserwacji mamy tym przeprowadzane później analizy statystyczne mają większą moc w weryfikowaniu zależności i wpływów. Korzystne przy analizie ankiety jest też przeglądanie obrazków, czyli wykresów. Histogramy, wykresy słupkowe, mozaikowe oraz wykresy rozrzutu są niezwykle pomocne z tego względu, że dają nam ogląd badanego zjawiska od razu. Przedstawiają analizę ankiety i badane zjawisko całościowo, a nie fragmentarycznie jak to ma się w kontekście współczynników oszacowań statystycznych wyliczanych przez testy statystyczne i analizy.

Prostota przedstawiania wyników analizy ankiety.

Podczas analizowania wyników ankiety warto się zastanowić na prostotą pokazywania wyników audytorium lub czytelnikom naszej publikacji. Jeśli mamy 10 pytań dotyczących postaw wobec krasnali ogrodowych to powinniśmy zastanowić się nad jak najprostszym przedstawieniem tych wyników. Jeśli interesują nas postawy wobec krasnali ogrodowych badanych mieszkających na terenach wiejskich i miejskich to analiza ankiety powinna być wykonana jak najprościej. Jeśli kafeteria odpowiedzi na różne zachowania i opinie o krasnalach ogrodowych była mierzona na pięciostopniowej skali likerta (1 – Zupełnie do mnie nie pasuje to twierdzenie/5-Zdecydowanie do mnie pasuje to twierdzenie).

To zamiast wyliczać % 5 odpowiedzi na każde z 10 pytań w grupie miasta i wsi możemy policzyć ze skali likerta średnią i odchylenie standardowe. Wtedy wyjdzie nam elegancki wynik informujący nas o średniej postawie w mieście i wsi wraz z odchyleniami od średniej. Jak możemy się domyślać na wsi postawa wobec krasnali może być większa np. wynosić średnio 4,56 +/- 0,23 niż w mieście, gdzie wynosi średnio 1,62 +/- 1,45.

Analiza ankiety i znowu prezentacja obrazków.

Jeśli nie możemy zredukować informacji do poszczególnych i łatwo interpretowalnych czynników statystycznych to starajmy się pokazywać ludziom i czytelnikom obrazki. Informacje w tabeli, która ma dosyć rozbudowaną strukturę,  są trudne w interpretacji i wymagają wysiłku. Jeśli te informacje przedstawimy w formie wykresów to czytelnik bardziej zaangażuje się w analizę wyników, a ponad to więcej zrozumie z ukazywanej analizy wyników ankiety. Pakiety statystyczne i programy do analiz statystycznych mają rozbudowane opcje rysowania skomplikowanych wykresów, nawet tych w 3d. Niemniej wszystkim ludziom którzy nie potrzebują zaawansowanych wykresów mozaikowych w trójwymiarze proponujemy robienie wykresów w excelu. Czemu analiza ankiet ma być wizualizowana w excelu? Z tego względu, że dane te łatwo edytować i są one kompatybilne z większością pakietów biurowych do edycji tekstów i plików z prezentacjami.

Potrzebujesz pomocy statystycznej w analizie ankiet? Skontaktuj się z nami. Na pewno coś ciekawego dla Ciebie przygotujemy.