Na czym polega analiza statystyczna do pracy magisterskiej

Analiza Statystyczna do Pracy Magisterskiej

Na czym polega analiza statystyczna do pracy magisterskiej?

Analiza statystyczna jest ważnym etapem przy pisaniu pracy magisterskiej w wielu dziedzinach naukowych, zwłaszcza w naukach społecznych, ekonomii, psychologii, medycynie i naukach przyrodniczych. Polega na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu danych liczbowych w celu uzyskania wniosków i odpowiedzi na pytania badawcze.

W poniższych filmikach prezentujemy jak można w prosty sposób wykonać analizy statystycznej w naszej aplikacji SZTOS, która automatycznie generuje „publication ready” raporty do prac naukowych.

 

vid 1 (1:43 min) – Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS – Zajawka treści

vid 2 (13:23 min) – Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS – Teoria, hipotezy, metoda

vid 3 (35:55 min) – Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS – Analiza i raport w apce SZTOS

vid 4 (18:59 min) – Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS – Podsumowanie i wnioski

 

Więcej na temat aplikacji na stronie https://sztos-it.com/

Podczas pisania pracy magisterskiej, analiza statystyczna może obejmować różne kroki, takie jak:

 1. Planowanie eksperymentu lub badania – przed rozpoczęciem badania należy zdecydować, jakie zmienne zostaną mierzone, jakie hipotezy będą testowane i jakie metody statystyczne zostaną zastosowane.
 2. Zebranie danych – dane liczbowe muszą zostać zebrane w sposób odpowiedni do ich późniejszej analizy. W zależności od badania, dane mogą być zbierane z ankiet, eksperymentów, badań obserwacyjnych lub z innych źródeł.
 3. Przetwarzanie danych – dane liczbowe muszą zostać poddane wstępnej obróbce, takiej jak usunięcie błędów, braków danych lub odstających wartości.
 4. Analiza danych – należy wykorzystać odpowiednie metody statystyczne, takie jak testy hipotez, analiza wariancji, regresja, analiza korelacji, itp. w celu weryfikacji hipotez badawczych lub znalezienia zależności między zmiennymi.
 5. Interpretacja wyników – po przeprowadzeniu analizy danych należy dokładnie przeanalizować uzyskane wyniki i odnieść je do pytania badawczego.
 6. Wnioski – należy zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski, które odpowiadają na pytania badawcze.
 7. Przygotowanie raportu – wyniki analizy należy przedstawić w sposób klarowny i zrozumiały dla czytelników, na przykład za pomocą tabel, wykresów i grafik. Raport musi także zawierać interpretację wyników oraz ich związki z teorią i wcześniejszymi badaniami w danej dziedzinie.

Analiza statystyczna może być skomplikowanym procesem i wymagać zaawansowanej wiedzy z dziedziny statystyki. W związku z tym, wiele osób korzysta z pomocy ekspertów w dziedzinie analizy statystycznej lub specjalistów w dziedzinie naukowych pisania.

 

 

Jakie analizy statystyczne robi się pracach magisterskich?

Wybór konkretnych analiz statystycznych, które zostaną przeprowadzone w pracy magisterskiej, zależy od natury badania i pytania badawczego, jakie stawia autor. Poniżej przedstawiam kilka przykładów najczęściej stosowanych analiz statystycznych w pracach magisterskich:

 1. Testowanie hipotez – polega na przeprowadzeniu testów, które mają na celu weryfikację hipotez badawczych. W pracy magisterskiej testowanie hipotez może być zastosowane na przykład w celu sprawdzenia, czy dwie grupy różnią się pod względem średniej wartości zmiennej lub czy istnieje związek między dwoma zmiennymi.
 2. Analiza wariancji (ANOVA) – polega na porównywaniu średnich wartości między trzema lub więcej grupami. W pracy magisterskiej analiza wariancji może być użyta do porównywania wyników eksperymentów lub badania wpływu różnych zmiennych na wynik.
 3. Analiza regresji – polega na określeniu zależności między zmiennymi. W pracy magisterskiej analiza regresji może być zastosowana do badania wpływu jednej lub wielu zmiennych niezależnych na zmienną zależną.
 4. Analiza korelacji – polega na badaniu związku między dwoma lub więcej zmiennymi. W pracy magisterskiej analiza korelacji może być użyta do zbadania, czy istnieje związek między dwoma zmiennymi.
 5. Analiza czynnikowa – polega na wyodrębnieniu czynników, które wpływają na zmienność w danych. W pracy magisterskiej analiza czynnikowa może być zastosowana do wyjaśnienia zmiennych, które wpływają na badany proces lub zachowanie.
 6. Analiza skupień (cluster analysis) – polega na grupowaniu obserwacji na podstawie podobieństwa między nimi. W pracy magisterskiej analiza skupień może być użyta do zbadania podobieństwa między grupami badanych obiektów.

Oczywiście powyższe analizy to tylko kilka przykładów. Konkretne analizy statystyczne, jakie zostaną przeprowadzone w pracy magisterskiej, zależą od konkretnego badania i pytania badawczego.

Potrzebujesz pomocy w analizie statystycznej do pracy magisterskiej? Zapraszamy do kontaktu klik

Na czym polega analiza statystyczna do pracy magisterskiej