analiza statystyczna wyników badań

Edukacja

Sektor edukacji mocno opiera się o statystyczne analizy wszystkich poziomów i wszystkich typów organizacji.


Na narodowym i lokalnym poziomie władzy istnieje potrzeba identyfikowania trendów i  poziomu kształcenia odrębnych grup studentów. Szkoły, uniwersytety, licea i inne podmioty korzystają ze statystyk do przewidywania ilości studentów, mierzenia ich osiągnięć i marketingu.

Uniwersytety


W coraz bardziej konkurencyjnym sektorze, uniwersytety często potrzebują zrozumieć jak są postrzegane przez przyszłych studentów i ich rodziców. Chcą również wiedzieć o zapasach, udogodnieniach, etosie który mógłby zachęcić więcej aplikantów do skorzystania z oferty kształcenia. Jest tu kilka kierunków rozwiązań, które analizy statystyczne dostarczają w celu większej kompletności i dokładniejszego zrozumienia:

 • Ocenianie i monitorowanie doświadczeń studentów.
 • Projektowanie i analizowanie ankiet dla studentów i kadr.
 • Analizowanie istniejących ankiet.
 • Zrozumienie aplikantów: Czemu zaaplikowali i co skłoniło ich do wycofania aplikacji?
 • Który kurs jest jest najlepszy i dlaczego? Który nowy kurs może być najlepszy i dlaczego?
 • Monitorowanie trendów i przewidywanie liczby studentów w nowych i istniejących kursach.

Szkoły i licea

W wielu częściach kraju szkoły i licea potrzebują zachęcać uczniów, by utrzymać swoją stabilność finansową. Potrzebują również prognozować to ile uczniów będą mieć, ile uczniów będzie kontynuować naukę i jakiego specjalnego wsparcia mogą potrzebować. Statystyczne analizy dostarczają danych które są niezbędne do efektywnego planowania. Jest kilka kierunków prac w których pomagamy:

 • Wskazujemy postawy i  sposoby poostrzegania, oceniamy inicjatywy, programy i polityki, dajemy wgląd w związku z różnymi grupami zainteresowanych np. uczniów, studentów, pracowników, władzy.
 • Projektowanie i analizy statystyczne odpowiednich kwestionariuszy.
 • Doradztwo w spieraniu nauczania i uczenia np. które metody uczenia są najbardziej efektywne.
 • Uczenie dyrektorów i wyższego szczebla zarządzającego  jak używać statystyk.
 • Jaśniejsza komunikacja z uczniami, rodzicami, nauczycielami wynikająca z mierzalnych wyników.
 • Prognozowanie wyników uczniów i ustalenie priorytetów w wykorzystywaniu zasobów w celu zapewnienia lepszych wyników.
 • Porównywanie wyników między szkołami w celu identyfikacji obszarów wykonania które mogą być ulepszane.

Władze edukacji.

Władze nad oświatą mają legalną odpowiedzialność, aby zapewnić adekwatne rezerwy, by monitorować wyniki, a w szczególności osiągać postęp i otaczać opieką te dzieci, które mają specjalne potrzeby.  Statystyczna analiza danych polega na testowaniu przewidywań od poziomu danych demograficznych do przewidywania zmian w całych kohortach uczniów, aż po analizy indywidualnych instytucji lub grup studentów. Specyficzne obszary w których możemy pomóc to:

 • Porównanie i monitorowanie wyników szkół w kraju i w statystycznie podobnych rejonach i instytucjach.
 • Modelowanie przyszłej liczby studentów, by wspierać bardziej dokładnie planowanie budowy szkół i rozwijanie programów.
 • Ocena postępu i osiągnięć specyficznej grupy uczniów.
 • Wielopoziomowe modelowanie, by wesprzeć podział na grupy (np. regionów lub szkół) i zrozumieć jak różne czynniki wpływają na rezultaty w różnych poziomach opisu.

Edukacja organizacji charytatywnych i komercyjne organizacje

Typowo takie narodowe organizacje chcą zrozumieć wielkość pewnego obrazu w celu wpłynięcia na decyzje rządowe. Statystyczne techniki są używane do oceny zasobów i działań na narodowym poziomie w kontekście troski o grupy specjalne np. mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych, dorosłych uczniów. Statystyczna analiza jest ważna w ocenianiu różnych praktyk nauczania i zasobów. Obszary w których statystyka zmierza do klarownego zrozumienia i  bardziej efektywnego prawodawstwa zawiera się w:

 • Rozwoju programów i dopasowaniu jednostek do wymagań, by utrzymać i wspierać ekonomię.
 • Zrozumienie wpływu prawodawstwa edukacyjnego i praktyk na płeć, grupy mniejszości narodowych i niepełnosprawnych
 • Rozwijanie produktów, procedur i narzędzi do wspierania sposobów uczenia i nauki oraz oceny ich wykonania