Analizy statystyczne w Mplus

Analizy statystyczne w Mplus

Analizy statystyczne w Mplus

Mplus to program modelowania statystycznego, który zapewnia naukowcom elastyczne narzędzie do analizy danych. Mplus oferuje badaczom szeroki wybór modeli, estymatorów i algorytmów w programie, który ma łatwy w użyciu interfejs, graficzne prezentacje danych i wyników analiz. Mplus umożliwia analizę zarówno danych przekrojowych, jak i podłużnych, danych jednopoziomowych i wielopoziomowych, danych pochodzących z różnych populacji z zaobserwowaną lub nieobserwowaną heterogenicznością oraz danych, które zawierają brakujące wartości.

Jakie analizy statystyczne i modelowanie można przeprowadzić w Mplus?

Analizy można przeprowadzać dla obserwowanych zmiennych, które są ciągłe, cenzurowane, binarne, uporządkowane kategoryczne (porządkowe), nieuporządkowane kategoryczne (nominalne), liczebności lub kombinacje tych typów zmiennych. Ponadto Mplus ma szerokie możliwości w badaniach symulacyjnych Monte Carlo, w których dane mogą być generowane i analizowane zgodnie z dowolnym modelem zawartym w programie. Struktura modelowania Mplus opiera się na ujednolicającym temacie zmiennych ukrytych (zmiennych latentnych). Ogólna struktura modelowania Mplus pochodzi z unikalnego użycia ukrytych zmiennych ciągłych i kategorycznych. Ciągłe zmienne ukryte są używane do reprezentowania czynników odpowiadających nieobserwowanym konstruktom, losowym efektom odpowiadającym indywidualnym różnicom w rozwoju, przypadkowym efektom odpowiadającym zmianom współczynników w grupach w danych hierarchicznych, słabościach odpowiadających nieobserwowanej niejednorodności czasu przeżycia, związkom odpowiadającym podatności genetycznej na choroby i ukryte wartości zmiennych odpowiedzi odpowiadające brakującym danym. Kategoryczne zmienne ukryte są używane do reprezentowania utajonych klas odpowiadających jednorodnym grupom obserwacji, ukrytej trajektorii klas odpowiadające typom rozwoju w nieobserwowanych populacjach.

Mplus wykonuje analizy statystyczne i modelowanie w natępujących obszarach:

  • Analiza regresji i analiza ścieżek
  • Eksploracyjna analiza czynnikowa
  • Konfirmacyjna analiza czynnikowa i analiza równań strukturalnych
  • Modele wzrostu i modele przeżycia
  • Modele mieszane danych przekrojowych
  • Modele mieszane danych podłużnych
  • Modelowanie wielopoziomowe
  • Wielopoziomowe modelowanie mieszane
  • Modelowanie braków danych i analizy Bayesowskie
  • Symulacje Monte Carlo

Analizy statystyczne w Mplus