Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk
Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk

Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk . Co prawda, za hipotezy w danych problemach uważa się zazwyczaj przypuszczenia dotyczące związków zależności przyczynowej danego zjawiska, bądź jego składnika, od zjawiska innych, czyli przypuszczenia od-noszące się do jego „mechanizmu”. Opierając się na faktach znanych i dostatecznie sprawdzonych, uczony przypuszcza, że zjawisko […]

Read more
Hipotezy naukowe
hipotezy naukowe

Hipotezy naukowe Hipotezy naukowe, ich związek z problemami. Hipotezy naukowe. Pewien rodzaj założeń w pracach naukowych nazywamy hipotezami, niekiedy hipotezami roboczymi. Na czym polegają tego rodzaju założenia? Czym różnią się od pozostałych? Jaka jest ich rola w pracy naukowej? Dlaczego o hipotezach mówi się zazwyczaj w przyrodoznawstwie, i to zwłaszcza w naukach opierających się zasadniczo […]

Read more
Główne składniki metody naukowej
Metoda naukowa

Główne składniki metody naukowej Główne składniki metody naukowej  – Praca naukowa, jak każda praca, składa się z szeregu następujących po sobie czynności. Chodzi o to, aby każda czynność z osobna była na-leżycie przystosowana do celu, tj. do rozwiązywania danych problemów, czyli do poznania prawdy, oraz aby ich układ był jak. najbardziej traf-ny, nie zmuszał więc […]

Read more
Metoda naukowa
Metoda naukowa

Metoda naukowa Metoda naukowa  – Pospolite wśród naukowców jest przekonanie, że „nauka to metoda”, czyli że podstawową cechą znamienną nauki jest metoda. Stąd wynika przekonanie dalsze, że kto chce przystąpić do pracy naukowej, ten musi zdobyć wiadomości i czynnie zapoznać się z metodą naukową, dla niej właściwą. Musi zdobyć umiejętność posługiwania się nią. W znaczeniu […]

Read more
Zasady oceny prac magisterskich
Zasady oceny prac magisterskich

Zasady oceny prac magisterskich Zasady oceny prac magisterskich podane są ramowo lub mieszczą się domyślnie w celu tych prac oraz w ogólnych zasadach oceny prac naukowych. Tutaj trzeba jednak zwrócić uwagę na niektóre konsekwencje. Ze względu na ćwiczebny charakter prac magisterskich profesor, ich recenzent, powinien oceniać w pierwszym rzędzie nie tyle wartość tematu, uzasadnienie problemu […]

Read more
Rozmiary pracy magisterskiej, czasu i wysiłku
Rozmiary pracy magisterskiej, czasu i wysiłku

Rozmiary pracy magisterskiej, czasu i wysiłku Rozmiary pracy, czasu i wysiłku Rozmiary pisarskie pracy naukowej wynikają z rozmiarów badań, trudno więc wskazać na jakąś prawidłową objętość pracy magisterskiej. Mimo to w pewnej mierze wielkość tą można ocenić, a to według następujących względów:  Praca magisterska ma zazwyczaj charakter drobnego przyczynku naukowego, bo dotyczy tematu stosunkowo wąskiego. […]

Read more
Typowy układ pracy magisterskiej
Typowy układ pracy magisterskiej

Typowy układ pracy magisterskiej Typowy układ pracy magisterskiej Pisanie pracy magisterskiej nastręcza zwykle niemało trudności od strony układu treści. Rozumie się, że układ t’en powinien być poprawny zarówno logicznie, jak i metodologicznie. Biorąc pod uwagę istotny sens prac magisterskich i wynikający z niego postulat, aby „typowa” praca miała charakter przyczynku naukowo-badawczego, układ jej powinien w […]

Read more
Pisanie pracy magisterskiej
Pisanie pracy magisterskiej

Pisanie pracy magisterskiej Pisanie pracy magisterskiej bywa na ogół przedsięwzięciem bardzo trudnym, zwłaszcza dla niehumanistów, mających w czasie studiów do czynienia więcej z laboratoriami niż z książkami lub z pisaniem referatów. Ale i dla studenta-humanisty zadanie to na ogół nie jest łatwe, czego wy-mownym dowodem bywają jaskrawe błędy, występujące często w pisarskim ujęciu prac magisterskich. […]

Read more
Wykonanie pracy magisterskiej
Wykonanie pracy magisterskiej

Wykonanie pracy magisterskiej Wykonanie pracy magisterskiej obejmuje dwa osobne zadania: przeprowadzenie właściwych badań i napisanie pracy. Czynnością pierwszą i podstawową studenta jest zapoznanie się z literaturą przedmiotu według wskazówek profesora oraz w dostosowaniu do tematu. Znaczy to, że z książek lub artykułów wskazanych wydobyć należy wszystko, co wiąże się rzeczowo z tematem. Student nie powinien […]

Read more
Typowe błędy w pracach magisterskich
Typowe błędy w pracach magisterskich

Typowe błędy w pracach magisterskich Typowe błędy w pracach magisterskich – W pracach magisterskich natrafia się na typowe braki i błędy. Trzeba je znać, aby ich unikać. Przeważna część braków wynika z niedostatecznej opieki ze strony katedry. Błąd najpospolitszy prac magisterskich — to ich wątpliwa problemowość. Do rzadkości należą prace, których temat byłby, jako problem, […]

Read more