analiza statystyczna do pracy doktorskiej doktoratu rozprawy

Wskazówki odnośnie tego jak napisać raport statystyczny w pracy magisterskiej lub projekcie doktorskim

meto

 

Wskazówki odnośnie tego jak napisać raport statystyczny w pracy magisterskiej lub projekcie doktorskim.

Opracowanie statystyczne raportu podsumowującego pracę magisterską lub doktorską zazwyczaj składa się z mało zmiennej struktury kroków. Wymienimy najważniejsze etapy które składają się wzorcowy naukowy raport, który jest podsumowaniem zebranych danych lub obserwacji.

Krok 1. Postawienie hipotez badawczych.

Przygotowanie hipotez/problemów badawczych/przewidywań – na podstawie wcześniej przygotowanej teorii lub argumentów na rzecz (mogącego potencjalnie mieć miejsce) istniejącego zjawiska wyprowadza się hipotezy, które mają być potwierdzone przez zebrane dane w badaniu. W tym etapie werbalizuje się przypuszczenia co do kierunku wpływów lub związków pomiędzy badanymi zjawiskami. W tym etapie formułujemy hipotezy alternatywne (przypuszczane przez badacza stany rzeczy). Na tym etapie można się oddać refleksji mającej na celu zawężenie spektrum wykorzystywanych, w drugim kroku, analiz statystycznych, które mają zweryfikować prawdziwość hipotezy zerowej (testy statystyczne oparte o kwestionowanie losowości występowania zjawisk weryfikują prawdziwość hipotezy zerowej).

Krok 2. Eksploracja danych i przekształcenia zmiennych.

W tym etapie dokonuje się inspekcji zebranych danych pod kątem poprawności oraz jakości. Zazwyczaj wykonuje się pełną eksplorację danych polegającą na weryfikacji wystąpień, analizie statystyk opisowych oraz wzrokowej ocenie wykresów przedstawiających kształt rozkładów zmiennych i ewentualne odchylenia od normy. Dodatkowo dokonuje się przekształceń i manipulacji zmiennych. W zależności od charakteru oraz metodologii badania, wykonanych pomiarów i wyselekcjonowanych grup wykonuje się kroki mogące polepszyć dokładność wykonanych pomiarów (korygowanie składowych wskaźników), ich rzetelność (dokładność pomiarowa) oraz rozpatrywanie alternatywnych lub konkurencyjnych pomiarów.

Krok 3. Analizy statystyczne mające na celu weryfikację hipotez.

W pracy magisterskiej zazwyczaj używa się niższego kalibru analiz statystycznych niż w pracach doktorskich. Wynika to z tego, że prace magisterskie mają zazwyczaj niższy budżet badawczy, przez co metodologia oraz wielość obserwacji i wykonanych pomiarów jest po prostu mniejsza. W projektach badawczych do pracy magisterskiej wykonuje się zazwyczaj analizy statystyczne związane z ogólnym modelem liniowym. Najczęściej są to analizy korelacji, regresji, analizy wariancji w schematach dla powtarzanych pomiarów, porównaniach międzygrupowych lub mieszanych. W kontekście projektów doktorskich wykorzystuje się bardziej zaawansowane analizy statystyczne (gdzie niekiedy jest niezbędna pomoc statystyczna lub porada specjalisty od statystyki). Zazwyczaj w takich projektach wykorzystuje się metody wielowymiarowe tj. analizy równań strukturalnych, analizy dyskryminacyjne, modeluje się dane by maksymalizować poprawność klasyfikacji (regresja logistyczna) lub wykorzystuje się całą gamę statystycznych technik wykonanych po kolei w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania następnych, a zarazem odpowiednich do tego specyficznego celu, analiz statystycznych. Niekiedy metodologie analityczne w projektach magisterskich lub doktorskich przewyższają możliwości badacza, który z natury rzeczy jest badaczem, a nie doświadczonym specjalistą od analizy danych, którego pomoc statystyczna zazwyczaj jest tania oraz szybka. Po wykonaniu analiz statystycznych weryfikujących, przychodzi czas na opis wyników w raporcie statystycznym wraz z ich wizualizacją. Przed wykonaniem opisu danych przyszły magister lub doktor powinien oddać się refleksji oraz krytycznie odnieść się do wykonanych kroków. Konieczne jest rozpatrzenie alternatywnych metod statystycznych (mogących w inny sposób weryfikować hipotezy) oraz uzyskanie pewności co do mocnych podstaw będących gwarantem poprawnie zweryfikowanego przewidywania. Ponad to poza weryfikacją hipotez, aspirujący magister lub młody doktor powinien wykonać prace obliczeniowe mówiące nie tylko o istotnych zależnościach, ale również powinien zadbać o statystyki informujące o wielkości badanych efektów.

Krok 4. Opis wyników w raporcie statystycznym.

Opis wyników jest równie ważnym etapem. Trzeba rozważyć co przedstawić w tekście, tabelach oraz wykresach. Jest niezmiernie ważne, aby raport statystyczny był transparentny i informował czytelnika w sposób jasny o wykonanych krokach, które doprowadziły do uzyskania określonych wyników. Konieczne jest zadbanie o wizualizację wyników. Zawsze obraz wyjaśnia więcej niż tysiąc słów, dlatego wykresy powinny zajmować ważne miejsce w raporcie statystycznym w projekcie pracy magisterskiej lub doktorskiej. Opracowanie statystyczne powinno zawierać tekst podkreślający najważniejsze wyniki widziane z perspektywy hipotez oraz celu badawczego. Narracja w opracowaniu raportu statystycznego powinna być ergonomiczna, wyczerpująca oraz bezbłędna. Osoby siedzące w badaniach robią to doskonale, podobnie jak zawodowi statystycy służący pomocą i poradą w kwestii analiz danych i pomocy statystycznej przy badaniach empirycznych. Ważne jest również to, aby przed pisaniem takiego raportu zapoznać się z tym co jest ważne w kontekście takiego raportu z określonej dziedziny nauki. Każda dziedzina nauki ma swoją specyfikę oraz modę. W raportach statystycznych w psychologii, gdzie bardzo popularna jest analiza równań strukturalnych,  podkreśla się inne wyniki niż w np. opracowaniach medycznych (biostatystyka) lub ekonomicznych (ekonometria).


Powyższe roki nie wyczerpują wielości możliwych sposobów przeprowadzania analizy i opisu wyników do doktoratu lub pracy magisterskiej. Niemniej jednak jest to uśredniona wizja elementów ważnych z perspektywy wykonania dobrego opisu wyników badania naukowego (empirycznego).

 

pomoc statystyczna statystyka metodolog

Obliczenia statystyczne do prac magisterskich.

meto

Obliczenia i usługi statystyczne w pracach magisterskich.

Każdy magister nauk empirycznych ma przed sobą (chyba, że ma bardzo teoretyczną pracę magisterską (co jest rzadkością)) do wykonania obliczenia statystyczne wyników badań własnych oraz napisanie wniosków i dyskusji wyników w oparciu o ich rezultaty.

Jest to potrzebne ze względu na wymagania dotyczące formalnej weryfikacji zebranych danych z przeprowadzonych badań. Wynika to z natury nauk empirycznych. Tam gdzie nie ma matematyki lub logiki nie ma wnioskowania naukowego.

Zwyczaj analiza statystyczna ankiet, obliczenia statystyczne związane z analizą kwestionariuszy, eksperymentów lub obserwacji przeciętnie wymaga użycia około 3-4 testów statystycznych, a czasem (przy bardziej wyśrubowanej metodologii lub schemacie badawczym) nawet ich większej ilości.

Wiąże za tym trochę bardziej zaawansowana wiedza ze statystyki i praktyka wykorzystywania procedur statystycznych w odpowiedni sposób i prawidłowa interpretacja ich wyników.

Podsumowując wszystko, to przed przyszłym magistrem stoi wykonanie analiz statystycznych (statystyki) weryfikujących postawione hipotezy w kontekście własnej pracy empirycznej. Jest to niebywała gratka dla kogoś kto nie zna się na statystyce lub matematyce.

Trochę o nas i tym czym zespół Metodolog.pl zajmuje się na co dzień.

Specjalizujemy się w usługach statystycznych i analizach w biostatystyce, psychometrii, biometrii, ekonometrii i weryfikacji hipotez i budowie modeli statystycznych. Przetwarzamy każde dane, które są wyrażone w postaci liczb i symboli.

Do współpracy przy usługach statystycznych  z naszą firmą zachęcamy wszystkich naukowców, studentów i doktorantów nie znających się na statystyce i obliczeniach, a mających potrzebę kontynuowania niezachwianego postępu teoretycznego i praktycznego w swojej dziedzinie nauki.

Nie każdy w końcu może się nauczyć analizy i skupiać się na niej kiedy ma na głowie skomplikowane badania i napięte terminy realizacji.

Wykonujemy obliczenia statystyczne i usługi  dla:

 • psychologów
 • socjologów
 • pedagogów
 • lekarzy
 • dietetyków
 • inżynierów
 • ekonomistów
 • firm i instytucji

Zajmujemy się szerokim spektrum analiz danych,  obliczeń statystycznych, usług i pomocy naukowej.

Zawsze wykonujemy pracę najwyższej jakości.

Jeśli masz trudności z opisem wyników w magisterce lub doktoracie to zadzwoń do nas lub napisz ( 798 30 95 31 Metodolog @).

Podpowiemy Ci jak ma wyglądać opracowanie statystyczne, co zawrzeć w pracy, jak przygotować metodologię, co pominąć i na czym się skupić by mieć doskonałe obliczenia statystyczne w projekcie.

Wiedz, że to od analiz zależą Twoje wnioski, a to one są najważniejsze z perspektywy dowodzenia prawdy naukowej.

Jeśli szukasz pomocy statystycznej to zapoznaj się z naszym tekstem dotyczącym tego KOMU NIE POWIERZAĆ OBLICZEŃ DO PRAC MAGISTRSKICH

Skoro tu wszedłeś to prawdopodobnie szukasz informacji o tym jak zrobić analizę statystyczną do pracy magisterskiej lub doktorskiej nie wychodząc z domu. Piszemy ten post po to by uchronić Cię przed oddaniem Twoich danych w nieodpowiednie ręce.

Jeśli borykasz się z analizą danych w magisterce lub doktoracie i nie potrafisz tego wykonać sam,  musisz wiedzieć, że obliczenia statystyczne wypływają na jakość Twojej pracy. To od prawidłowo wykonanej statystyki zależy wartość naukowa Twojej magisterki i doktoratu.

Na rynku polskim istnieje wiele firm oferujących pomoc i usługi statystyczne, ale wiele z tych firm to krzaki, które nie realizują rzetelnie swojej pracy. Często dzwonią do nas osoby, które zostały oszukane lub odesłane z kwitkiem z jakieś firmy lub osoby znalezionej w internecie „ogarniającej statystykę w pracach magisterskich i doktorskich”.

Zazwyczaj takie osoby (ogarniacze) zajmują się analizą ankiet np. analizują odsetki odpowiedzi dla 40 itemowego testu psychologicznego, albo liczą statystyki opisowe dla zmiennych porządkowych np. liczą średnią dla wykształcenia (ogólnie celem tego typu osób jest zrobienie „czegoś” i wzięcie pieniędzy. Przykładów źle zrealizowanej analizy statystycznej w pracach naukowych mamy całą szufladę.

Nasza długoletnia praktyka zmusza nas do pisania o tych nieciekawych zdarzeniach. Osoby nie znające się na obliczeniach statystycznych i metodologii badań wyrządzają ogromne szkody, poczynając od finansowych, a kończąc na tych naukowych (zła analiza prowadzi do błędów podczas weryfikacji hipotez badawczych i niepoprawnych oszacowań).

analizy statystyczne

Analizy statystyczne w nauce i biznesie

meto

 

Analizy statystyczne i obliczenia w nauce i biznesie.

Analizy statystyczne i metody przetwarzania danych, estymacji parametrów w populacji i wnioskowanie statystyczne stały się najpopularniejszymi sposobami i jedynymi metodami radzącymi sobie z oszacowaniem ryzyka i zmniejszeniem niepewności. Sposoby analizy statystycznej danych ze względu na swój matematyczny charakter stały się nieodłącznymi elementami dowodzenia prawdy we wszystkich dziedzinach nauk empirycznych. Dzięki modelowaniu danych i wielowymiarowej analizie statystycznej możliwe jest symulowanie, odtwarzanie, wyjaśnianie i przewidywanie zoperacjonalizownych zjawisk. Biznes zorientowany na zysk i redukcję kosztów również korzysta z dobrodziejstw analiz statystycznych i wykorzystuje je w ograniczaniu ryzyka oraz w tworzeniu przewidywalnej przyszłości. Dzięki możliwości względnego wglądu w przyszłość firmy mogą podejmować rozsądne decyzje biorąc pod uwagę symulowane perspektywy.

Nasza firma dostarcza analizy statystyczne studentom, naukowcom i firmom. Dzięki naszym profesjonalnym podejściu i umiejętnościom analizy statystycznej możemy oferować usługi naukowe na najwyższym poziomie specjalizacji. Zajmujemy się:

 • analizami do prac naukowych artykułów, prac dyplomowych i wystąpień konferencyjnych
 • modelowaniem równań strukturalnych SEM/PLS
 • analizą ryzyka kredytowego
 • lead scoringiem
 • grupowaniem/segmentacją klientów
 • prognozowaniem zmian w czasie
 • metodami eksploracyjnymi i konfirmacyjnymi
 • szeroką pojętą analizą zachowań konsumenckich
 • odkrywaniem wiedzy z danych
 • metodami regresyjnymi
 • modelami klasyfikacyjnymi
 • ilościowym przetwarzaniem obrazu
 • analizą tekstu
 • wizualizacją danych
 • statystyką klasyczną
 • statystyką bayesowską
 • modelami mieszanymi efektów stałych i losowych

W obliczu specjalnych potrzeb klienta możemy nauczyć się nowych metod analizy i obróbki danych lub stworzyć nowy algorytm liczenia wyników.

Analizy statystyczne – Współpraca z nasza firmą.

Analizy statystyczne to metody usługujące dziedzinom w których rozwiązuje ona problemy. Podstawą współpracy z firmą statystyczną jest problem, hipoteza badawcza lub przypuszczenie dotyczące związku między badanymi elementami lub własnościami wyartykułowanymi w definicjach danej dziedziny wiedzy lub nauki. Sukces badań, analiz statystycznych oraz całego projektu może być większy lub w ogóle możliwy w momencie kiedy statystyk zostanie włączony do planu badań na etapie projektowania badań. Jest to niezwykle cenne z tego względu, że czasem wiedza analityka sprawia, że uzyskane dane można w ogóle analizować i im ufać. Warto minimalizować ryzyko w których naukowiec projektuje i przeprowadza eksperyment bez znajomości podstawowych zagadnień statystycznych i metodologicznych.

Współpraca ze statystykiem kończy się kiedy wyniki się zgadzają. Wtedy problem staje się rozwiązany. Jeśli tak nie jest to konieczne jest prześledzenie wszystkich kroków, jakości danych, błędów w rozumowaniu, sformułowanych hipotezach. Niemniej nie można tego robić pochopnie. W takich sytuacjach kooperacja statystyka z naukowcem powinna być dwustronna. Często zdarza się, że wyniki w pośrednich krokach analiz statystycznych stymulują eksperymentatora do stawiania nowych lub uzupełniających hipotez badawczych, które weryfikacji poddaje specjalista od analizy statystycznej danych.

Zachęcamy do kontaktu.

Analizy statystyczne – Co otrzymuje od nas klient?

Każdy nasz klient otrzymuje od nas to co najlepsze, czyli długoletnie doświadczenie w analizie danych, metodologii badań i nauce. Bardzo często pokazujemy klientom nowe kierunki rozwiązywania starych problemów, które sprawiają, że opracowywane koncepcje zyskują na wartości i świeżości. Każdy nasz klient otrzymuje od nas wsparcie informacyjne i merytoryczne w kwestii wykonanych analiz statystycznych i wykorzystanych rozwiązań analitycznych. Poza usługami miękkimi nasi klienci otrzymują zawsze to czego oczekują w formie raportów statystycznych, obliczeń, opisu wykorzystanych metod statystycznych i wizualizacji danych. W cenie projektu zawsze jest uwzględniania godzina konsultacji, kosmetycznych poprawek i dodatkowych usług.

Jak przebiega procedura realizacji projektu?

Przez wiele lat współpracy z klientami naukowymi i biznesowymi wypracowaliśmy odpowiednie praktyki pracy przy usługach wykonywania analiz statystycznych. Niemniej z uwagi na korzyści i dobre samopoczucie klientów możemy odejść od tych zasad. Niemniej trzymanie się ich doprowadza przeważnie do sukcesu prac statystycznych.

Sposób pracy wygląda następująco:

 1.  Z projektem zapoznają się odpowiedni specjaliści którzy oceniają wykonalność projektu, jakość danych i informacji. Charakter zapoznawania z projektem ma charakter wysoce wystandaryzowany, niemniej zdarza się, że w skomplikowanych projektach naukowych  proces wymiany informacji między klientem, a specjalistą ma charakter iteracyjny co sprawia, że projekt jest zawsze doskonale realizowany w ustalonym czasie i budżecie.
 2. Sugerujemy najlepsze rozwiązania i techniki analizy statystycznej, a także odpowiednie metodologie w których możliwe jest osiągnięcie danych celów badawczych.
 3.  Jest ustalany charakter prac, cena oraz czas realizacji. W naszej firmie czas jest niezwykle ważny ze względu na szacunek do klientów. Punktualność wykonania projektów to dla nas priorytetowa sprawa.
 4. Realizacja pracy z danymi  i analizami
 5. Omówienie wyników (ich wad i zalet) z klientem i podjęcie decyzji „co dalej”.
 6. Utworzenie raportów, wniosków, podsumowania i krytyki projektu.

Analiza statystyczna – Co przygotować do oceny projektu?

Analiza statystyczna na zaawansowanym poziomie jest możliwa w momencie kiedy dojdzie do „informacyjnej więzi między klientem, a specjalistą”. Odpowiednia komunikacja i wysłanie konkretnych materiałów sprawia, że wykonanie usług statystycznych staje się proste i szybkie. Na początek prosimy klientów o wysłanie krótkiego opisu badanego zagadnienia lub narracji na temat elaborowanego problemu. Chodzi o możliwe prosty, ale bardzo informatywny dokument dzięki któremu przeciętny człowiek zrozumie to o co chodzi w projekcie. W opisie takim powinien znaleźć się wyartykułowany cel badania, hipotezy, problemy badawcze oraz detale ważne dla klienta. Niezbędny jest również zbiór danych lub możliwość jego podglądu wraz z informacją o zmiennych, ich roli w w analizie i poziomie pomiaru. Po rozpoznaniu z grubsza problematyki projektu, konkretyzujemy ustalenia z klientem i sugerujemy rozwiązania korespondujące z przedstawionym briefem.

Zachęcam do kontaktu

mgr Konrad Hryniewicz

tel 798 30 95 31

Konrad Hryniewicz Metodolog.pl

analiza statystyczna danych do pracy magisterskiej

Analiza statystyczna do pracy magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej. Legal czy nielegal ?

Analiza statystyczna do doktoratu, pracy magisterskiej i licencjackiej.


Zanim zlecisz obliczenia analizy statystyczne do pracy dyplomowej zapoznaj się z tym wpisem. Dowiesz się tego czy korzystanie z pomocy firm (w tym firmy Metodolog) oferujących usługi statystyczne w pracy magisterskiej , licencjackiej  lub pracy doktorskiej jest ok ? Czy jest legalne ? Czy jest etyczne ?


Czy jest ok ? Jest.

Jak zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Osoby, a raczej studenci, którzy nie mają pojęcia o metodach obliczeniowych, statystyce i metodologii badań lepiej, aby zlecały wykonanie tej specyficznej i trudnej pracy. Dlaczego? Dlatego, że nieświadomie mogą zrobić krzywdę sobie oraz nauce, poprzez nieumiejętne i ślepe wykorzystywanie technik statystycznych (jest to oczywiście zależne od sumienności, skrupulatności i wiedzy danego studenta). Takie zachowanie przekłada się to oczywiście na błędy pierwszego i drugiego rodzaju. Oczywiście prace magisterskie nie są tą samą rangą badań co seria badań w artykule naukowym lub pracy doktorskiej. Niemniej jednak pokazanie wyników istotnych analiz statystycznych w pracy magisterskiej lub licencjackiej, które tak na prawdę istotne nie są, niosą bardzo ciężkie konsekwencje. Np. Ucieszony promotor – profesor może zrelacjonować ów wyniki tak wykonanej analizy statystyczne i wniosków w swojej książce, albo artykule naukowym. Profesor też człowiek. Czy będzie się on  zastanawiać nad jakością danych i zasadnością użytych analiz statystycznych w pracy magisterskiej swojego studenta w momencie kiedy wyniki wyszły pożądane (a w rzeczywistości statystyczno metodologicznej jednak takie nie wyszły)? Niestety nie… I trach ! Mamy artefakt w obiegu wiedzy!

Wszystko jest ok kiedy gra muzyka. Dla dobra stanu wiedzy, dla dobra przyszłych publikacji, dla dobra studentów i promotorów prac, sugeruje się aby analiza statystyczna do doktoratu, prac magisterskich i licencjackich były wykonywane przez profesjonalnych statystyków lub metodologów. Wykonanie analiz i obliczeń statystycznych do projektu magisterskiego lub licencjackiego w naukach społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia) lub medycznych (pielęgniarstwo, lekarskie, weterynaria) nie jest drogie. Na polskim rynku jest kilku rzetelnych dostawców usług statystycznych ]. Za niektórych analityków, którzy wykonują obliczenia statystyczne do projektów badawczych mogę ręczyć osobiście, swoim majątkiem oraz dać uciąć rękę.


Czy takie usługi są legalne ? Tak.

Polskie prawo nie zakazuje zlecania  legalnie działającym podmiotom gospodarczym takich rzeczny jak wykonywanie obliczeń statystycznych i analiz do prac magisterskich, licencjackich i doktorskich.


Czy tego typu pomoc jest etyczna? I tak… I nie…

Praca magisterska, licencjacka oraz doktorska powinna być od A do Z wykonana samodzielnie przez studenta tak samo jak analiza statystyczna. Praca tego typu, szczególnie w przypadku magistra jest czymś co potwierdza zdobytą wiedzę mistrzowską oraz umiejętność produkcji wiedzy. Co więcej, we wszystkich naukach przyrodniczych jest wymagana statystyczna weryfikacja danych, czyli analizy statystyczne. Co w przypadku kiedy student dysponuje doskonałą wiedzą, praktyką i intuicją w danej dziedzinie nauki oraz potrafi wytwarzać dobra danej nauki, no ale nie radzi sobie ze statystyką ? Ma gubić się samotnie w piekle modeli liniowych, nieliniowych? W statsytyce Bayesa?  Zamiast wymodelować dane w scoringu kredytowym ma wrzucać predyktory bez żadnej obróbki do modelu klasyfikacyjnego? Nie kontrolować wielokrotności porównań w testach post hoc ? Niewiedza rodzi ignorancję, ignorancja rodzi błędy, a błędy prowadzą do katastrof (mniejszych i większych).


Warto się zastanowić uczciwie (wątek ten kieruje do studentów, promotorów i recenzentów), czy zlecanie obliczeń statystycznych w projektach magisterskich, licencjackich i doktorskich specjalistom  jest ok, czy jednak nie jest ok ? Jak w ogóle rozpatrywać tę  decyzję ?


Wątek ten można zakończyć bardzo gorącym i mądrym chińskim przysłowiem” Żyj tak jakbyś miał żyć wiecznie „


Analizy statystyczne dla wszystkich, albo promotorzy prac do roboty :)!


Więcej info o tym czym są analizy statystyczne i usługi statystyczne w nauce:

Analiza statystyczna w socjologii
Przykładowa praca magisterska
Metody statystyczne w analizie ankiet
Analiza statystyczna w medycynie
Statystyka w pedagogice
Statystyka w psychologii
Analizy statystyczne / analiza badań / metody statystyczne
Usługi statystyczne = Pomoc statystyczna
Opracowanie statystyczne ankiet
Teoria statystyki – matematyczną koncepcją opisania czegoś w ujęciu ilościowym
Statystyczny blog