Na czym polega analiza statystyczna do pracy magisterskiej

Analiza Statystyczna do Pracy Magisterskiej

Na czym polega analiza statystyczna do pracy magisterskiej?

Analiza statystyczna jest ważnym etapem przy pisaniu pracy magisterskiej w wielu dziedzinach naukowych, zwłaszcza w naukach społecznych, ekonomii, psychologii, medycynie i naukach przyrodniczych. Polega na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu danych liczbowych w celu uzyskania wniosków i odpowiedzi na pytania badawcze.

W poniższych filmikach prezentujemy jak można w prosty sposób wykonać analizy statystycznej w naszej aplikacji SZTOS, która automatycznie generuje „publication ready” raporty do prac naukowych.

 

vid 1 (1:43 min) – Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS – Zajawka treści

vid 2 (13:23 min) – Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS – Teoria, hipotezy, metoda

vid 3 (35:55 min) – Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS – Analiza i raport w apce SZTOS

vid 4 (18:59 min) – Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS – Podsumowanie i wnioski

 

Więcej na temat aplikacji na stronie https://sztos-it.com/

Podczas pisania pracy magisterskiej, analiza statystyczna może obejmować różne kroki, takie jak:

 1. Planowanie eksperymentu lub badania – przed rozpoczęciem badania należy zdecydować, jakie zmienne zostaną mierzone, jakie hipotezy będą testowane i jakie metody statystyczne zostaną zastosowane.
 2. Zebranie danych – dane liczbowe muszą zostać zebrane w sposób odpowiedni do ich późniejszej analizy. W zależności od badania, dane mogą być zbierane z ankiet, eksperymentów, badań obserwacyjnych lub z innych źródeł.
 3. Przetwarzanie danych – dane liczbowe muszą zostać poddane wstępnej obróbce, takiej jak usunięcie błędów, braków danych lub odstających wartości.
 4. Analiza danych – należy wykorzystać odpowiednie metody statystyczne, takie jak testy hipotez, analiza wariancji, regresja, analiza korelacji, itp. w celu weryfikacji hipotez badawczych lub znalezienia zależności między zmiennymi.
 5. Interpretacja wyników – po przeprowadzeniu analizy danych należy dokładnie przeanalizować uzyskane wyniki i odnieść je do pytania badawczego.
 6. Wnioski – należy zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski, które odpowiadają na pytania badawcze.
 7. Przygotowanie raportu – wyniki analizy należy przedstawić w sposób klarowny i zrozumiały dla czytelników, na przykład za pomocą tabel, wykresów i grafik. Raport musi także zawierać interpretację wyników oraz ich związki z teorią i wcześniejszymi badaniami w danej dziedzinie.

Analiza statystyczna może być skomplikowanym procesem i wymagać zaawansowanej wiedzy z dziedziny statystyki. W związku z tym, wiele osób korzysta z pomocy ekspertów w dziedzinie analizy statystycznej lub specjalistów w dziedzinie naukowych pisania.

 

 

Jakie analizy statystyczne robi się pracach magisterskich?

Wybór konkretnych analiz statystycznych, które zostaną przeprowadzone w pracy magisterskiej, zależy od natury badania i pytania badawczego, jakie stawia autor. Poniżej przedstawiam kilka przykładów najczęściej stosowanych analiz statystycznych w pracach magisterskich:

 1. Testowanie hipotez – polega na przeprowadzeniu testów, które mają na celu weryfikację hipotez badawczych. W pracy magisterskiej testowanie hipotez może być zastosowane na przykład w celu sprawdzenia, czy dwie grupy różnią się pod względem średniej wartości zmiennej lub czy istnieje związek między dwoma zmiennymi.
 2. Analiza wariancji (ANOVA) – polega na porównywaniu średnich wartości między trzema lub więcej grupami. W pracy magisterskiej analiza wariancji może być użyta do porównywania wyników eksperymentów lub badania wpływu różnych zmiennych na wynik.
 3. Analiza regresji – polega na określeniu zależności między zmiennymi. W pracy magisterskiej analiza regresji może być zastosowana do badania wpływu jednej lub wielu zmiennych niezależnych na zmienną zależną.
 4. Analiza korelacji – polega na badaniu związku między dwoma lub więcej zmiennymi. W pracy magisterskiej analiza korelacji może być użyta do zbadania, czy istnieje związek między dwoma zmiennymi.
 5. Analiza czynnikowa – polega na wyodrębnieniu czynników, które wpływają na zmienność w danych. W pracy magisterskiej analiza czynnikowa może być zastosowana do wyjaśnienia zmiennych, które wpływają na badany proces lub zachowanie.
 6. Analiza skupień (cluster analysis) – polega na grupowaniu obserwacji na podstawie podobieństwa między nimi. W pracy magisterskiej analiza skupień może być użyta do zbadania podobieństwa między grupami badanych obiektów.

Oczywiście powyższe analizy to tylko kilka przykładów. Konkretne analizy statystyczne, jakie zostaną przeprowadzone w pracy magisterskiej, zależą od konkretnego badania i pytania badawczego.

Potrzebujesz pomocy w analizie statystycznej do pracy magisterskiej? Zapraszamy do kontaktu klik

Na czym polega analiza statystyczna do pracy magisterskiej

analizy statystyczne w fizjoterapii

Analizy statystyczne w fizjoterapii

Czym zajmuje się fizjoterapia?

Nauka o fizjoterapii zajmuje się zastosowaniem różnych metod fizycznych do leczenia i rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami i urazami. Fizjoterapeuci stosują różne metody, takie jak masaż, ćwiczenia, terapie manualne, modalności fizykalne (np. ciepło, zimno, światło, prąd), w celu zwiększenia ruchomości stawów, poprawy siły mięśni, eliminacji bólu, zwiększenia zakresu ruchu, poprawy koordynacji ruchowej, a także poprawy funkcji układu krążenia, oddychania, trawienia, a także funkcji seksualnych.

Fizjoterapia jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin, takich jak anatomia, fizjologia, biomechanika, psychologia, medycyna, oraz innych, aby zrozumieć i leczyć różne schorzenia. Fizjoterapeuci pracują z pacjentami z różnymi schorzeniami, takimi jak: urazy sportowe, choroby reumatologiczne, choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, a także z pacjentami po operacjach i pacjentami z niepełnosprawnościami. Fizjoterapeuci mogą pracować w różnych miejscach, takich jak szpitale, kliniki, centra rehabilitacji, prywatne praktyki, a także w domach pacjentów i w środowisku pracy. Fizjoterapeuci w swoich badaniach wykorzystują metody naukowe których efektywność weryfikują technikami statystycznej analizy danych.

Analizy statystyczne w fizjoterapii

Analizy statystyczne są ważnym narzędziem w fizjoterapii, ponieważ pozwalają one na ocenę skuteczności różnych metod leczenia. Dzięki analizie statystycznej, fizjoterapeuci mogą określić, czy dana metoda jest skuteczna, czy też nie, oraz jakie są jej potencjalne skutki uboczne. Analizy statystyczne mogą być również używane do porównywania różnych metod leczenia oraz do identyfikowania pacjentów, którzy są najbardziej narażeni na określone schorzenia.

 

Jakie badania wykonuje się w fizjoterapii?

Fizjoterapeuci wykonują szereg badań, aby lepiej zrozumieć i diagnozować schorzenia pacjentów oraz dobrać odpowiednie metody leczenia. Oto kilka przykładów badań, które mogą być wykonywane w fizjoterapii:

 1. Badanie przedmiotowe – fizjoterapeuta ocenia pacjenta pod kątem ruchomości stawów, siły mięśni, koordynacji ruchowej, skoordynowania ruchów, a także innych aspektów, takich jak postawa, równowaga, i ruchy.
 2. Badanie funkcjonalne – fizjoterapeuta ocenia pacjenta pod kątem jego zdolności do wykonywania codziennych czynności, takich jak chodzenie, bieganie, wchodzenie po schodach, a także zdolności do pracy zawodowej.
 3. Analiza postawy – fizjoterapeuta wykonuje analizę postawy pacjenta, aby określić, czy jest ona prawidłowa, czy też czy jest ona przyczyną bólu lub innych problemów.
 4. Testy sprawnościowe – fizjoterapeuta może wykonać testy sprawnościowe, takie jak testy koordynacji ruchowej, testy siły mięśni, testy równowagi, testy szybkości reakcji, itp.
 5. Imaging – fizjoterapeuci mogą wykorzystać różnego rodzaju obrazy medyczne, takie jak zdjęcia RTG, MRI, czy USG, aby lepiej zrozumieć strukturę ciała pacjenta i zlokalizować źródło problemów.
 6. Rehabilitation measurement tools – fizjoterapeuci mogą wykorzystywać różne narzędzia do pomiaru postępów pacjenta w procesie rehabilitacji.
 7. Inne badania – fizjoterapeuci mogą wykonywać inne badania, takie jak pomiary ciśnienia krwi, pomiary tętna, czy badania laboratoryjne, aby uzyskać pełniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta.

 Jakie metody i analizy statystyczne wykorzystuje się w weryfikacji wyników badań fizjoterapeutycznych?

W fizjoterapii wykorzystuje się różne metody i analizy statystyczne do weryfikacji danych, w celu oceny skuteczności różnych metod leczenia. Oto kilka przykładów:

 1. Metoda jednokrotnej próby – polega na porównaniu pacjentów leczonych danym sposobem z pacjentami, którzy nie byli leczeni lub byli leczeni inną metodą.
 2. Metoda próby kontrolowanej – polega na porównaniu pacjentów leczonych danym sposobem z pacjentami, którzy są leczeni inną metodą, ale którzy są podobni do pacjentów leczonych pierwszą metodą pod względem demograficznym, klinicznym itp.
 3. Analiza statystyczna – polega na przeprowadzeniu testów statystycznych, takich jak test t-Studenta, chi-kwadrat, czy analiza regresji, aby określić, czy istnieje istotna różnica między pacjentami leczonymi danym sposobem a pacjentami leczonymi inną metodą.
 4. Analiza przestrzenna – polega na ocenie przestrzennego rozmieszczenia danych i wykrywaniu trendów lub zależności między różnymi zmiennymi.
 5. Analiza skuteczności leczenia – polega na ocenie efektywności leczenia na podstawie danych objętościowych, takich jak liczba pacjentów, którzy odzyskali pełną sprawność, liczba pacjentów, którzy odzyskali częściową sprawność, czy liczba pacjentów, którzy nie odzyskali sprawności.
 6. Analiza kosztów – polega na ocenie kosztów związanych z leczeniem pacjentów danym sposobem w porównaniu do innych metod leczenia.
 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty analiz statystycznych 🙂

 

 

 

Analizy statystyczne i wizualizacje w archeologii

Analizy statystyczne w archeologii

Analizy statystyczne są ważnym narzędziem w archeologii, pozwalają one na interpretację danych zgromadzonych podczas badań terenowych i laboratoriów. Mogą być one stosowane do analizy związku między różnymi zmiennymi, takimi jak wiek i pochodzenie ceramiki, czy też rozmieszczenie grobów i ich związek z układem urbanistycznym. Statystyka pozwala na testowanie hipotez oraz podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Na co pozwala metoda wizualizacja vector flied w archeologii?

Metoda wizualizacji Vector Field (pol. pole wektorowe) pozwala na przedstawienie danych archeologicznych w postaci trójwymiarowych wykresów, które przedstawiają kierunek i siłę ruchu (wektory) na danym obszarze. Ta metoda pozwala na przedstawienie różnych zmiennych, takich jak rozmieszczenie grobów, przedmiotów czy ceramiki, oraz ich związek z układem urbanistycznym, geologią czy hydrologią.

Wizualizacja Vector Field pozwala na lepsze zrozumienie rozmieszczenia i dystrybucji danych archeologicznych na danym obszarze. Uzyskane wyniki pozwalają na przedstawienie relacji przestrzennych między różnymi zmiennymi oraz związków między nimi, co pozwala na lepsze zrozumienie i interpretację danych.

Zobacz na czym polega metoda vector field i co pozwala wizualizować klik

Jakie inne analizy statystyczne wykorzystuje się w archeologii?

W archeologii wykorzystuje się szeroki zakres analiz statystycznych, w zależności od rodzaju badań i danych, które są dostępne. Oto kilka przykładów:

 1. Analiza skupień: pozwala na identyfikację grup, które są statystycznie istotnie różne od siebie. Może być wykorzystywana do analizy rozmieszczenia grobów czy artefaktów.
 2. Analiza regresji: pozwala na określenie związku między dwoma lub więcej zmiennymi. Może być wykorzystywana do badania związku między wiekiem ceramiki a jej pochodzeniem geograficznym.
 3. Analiza wariancji (ANOVA): pozwala na sprawdzenie, czy istnieją różnice między średnimi dla dwóch lub więcej grup. Może być wykorzystywana do badania różnic między różnymi typami ceramiki.
 4. Analiza korelacji: pozwala na określenie stopnia związku między dwoma zmiennymi. Może być wykorzystywana do badania związku między rozmieszczeniem grobów a układem urbanistycznym.
 5. Analiza geostatystyczna: pozwala na analizę przestrzennego rozmieszczenia danych archeologicznych. Może być wykorzystywana do badania rozmieszczenia artefaktów na powierzchni terenu.
 6. Analiza radiowęglowa datowanie: pozwala na określenie wieku próbek archeologicznych.
 7. Analiza chemiczna: pozwala na określenie składu chemicznego próbek archeologicznych.
 8. Analiza genetyczna: pozwala na określenie pochodzenia etnicznego znalezisk.
 9. Analiza izotopowa: pozwala na określenie geograficznego pochodzenia znaleziska.
 Potrzebujesz analiz statystycznych, oprogramowania statystycznego? Zapraszamy do kontaktu klik
Analizy statystyczne w HR

Analizy statystyczne w HR

Na czym polegają Analizy statystyczne w HR?

Analizy statystyczne w HR polegają na przeprowadzeniu różnych statystycznych testów i analiz danych dotyczących zasobów ludzkich w firmie. Celem tych analiz jest lepsze zrozumienie zachowań i trendów w zakresie rekrutacji, rotacji pracowników, awansów, wynagrodzeń, motywacji itp. Dzięki tym analizom firmy mogą lepiej planować i zarządzać swoim personelem, co przyczynia się do wzrostu efektywności i rentowności. Przykładowo analizy statystyczne mogą pozwolić na identyfikację najważniejszych czynników, które wpływają na wysoki poziom rotacji pracowników, co pozwoli na dostosowanie polityki rekrutacji i zatrudnienia oraz zwiększenie zadowolenia z pracy pracowników.

Jak zbierać dane do analizy statystycznych w HR?

Istnieje wiele sposobów zbierania danych do analiz statystycznych w HR. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

 1. Ankiety: Ankiety to jeden z najprostszych sposobów na pozyskanie danych od pracowników. Można je przeprowadzić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a pytania mogą dotyczyć różnych aspektów związanych z zatrudnieniem, takich jak poziom zadowolenia z pracy, motywacja czy też opinie na temat polityki firmy.
 2. Rejestry: Dzienniki lub rejestry służące do zbierania danych osobowych pracowników, są często przechowywane przez działy kadrowo-płacowe. Mogą zawierać dane dotyczące wynagrodzenia, wykształcenia, stażu pracy itp.
 3. Systemy informatyczne: Wiele firm korzysta z systemów informatycznych do zarządzania zasobami ludzkimi, które automatycznie zbierają dane dotyczące pracowników. Systemy te mogą zawierać informacje o wynagrodzeniach, awansach, urlopach, opiniach z przeglądów okresowych itp.
 4. Obserwacja: Metoda ta polega na bezpośrednim obserwowaniu pracowników podczas wykonywania pracy. Może być stosowana np. w celu określenia poziomu efektywności czy też poznania przyczyn trudności, których pracownicy doświadczają na co dzień.
 5. Wszelkiego rodzaju zewnętrzne dane z innych źródeł, jak np. dane demograficzne czy dane dotyczące rynku pracy.

Ważne jest, aby zbierane dane były odpowiednio opisane i zwalidowane, żeby były wiarygodne i pozwoliły na przeprowadzenie analizy.

Na co pozwalają analizy statystyczne danych HR?

Analizy statystyczne danych HR pozwalają na:

 1. Identyfikację problemów i trendów: Analizy statystyczne pozwalają na identyfikację problemów i trendów dotyczących zasobów ludzkich, takich jak wysoki poziom rotacji pracowników, brak odpowiednich kwalifikacji wśród kandydatów do pracy czy też brak motywacji pracowników.
 2. Lepsze planowanie: Analizy statystyczne pozwalają na lepsze planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, np. przez dostosowanie polityki rekrutacji i zatrudnienia do potrzeb firmy czy też przez zwiększenie inwestycji w rozwój pracowników.
 3. Optymalizację kosztów: Analizy statystyczne pozwalają na optymalizację kosztów związanych z zatrudnieniem, np. przez zmniejszenie rotacji pracowników czy też przez poprawienie efektywności pracy.
 4. Podejmowanie decyzji: Analizy statystyczne pozwalają na podejmowanie decyzji bazujących na faktach, a nie na intuicji czy domysłach, co zwiększa ich efektywność.
 5. Poprawę zadowolenia z pracy i zwiększenie efektywności: Analizy statystyczne pozwala na identyfikację najważniejszych czynników, które wpływają na zadowolenie pracowników, co pozwala na dostosowanie polityki zatrudnienia i zwiększenie efektywności pracy.
 6. Poznanie potrzeb pracowników i lepsze dopasowanie oferty pracy czy też dostarczenie odpowiednich benefitów do pracowników.
 7. Określenie skuteczności różnych działań HR, jak np. szkoleń, czy też wsparcia mentalnego.

 

Analizy statystyczne w pięlegniarstwie

Analizy statystyczne w pięlegniarstwie

Czym jest pielęgniarstwo?

Pielęgniarstwo to dziedzina medycyny, która zajmuje się opieką nad chorymi i potrzebującymi. Pielęgniarki i pielęgniarze są odpowiedzialni za przeprowadzanie procedur medycznych, monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, udzielanie pierwszej pomocy oraz wspieranie pacjentów i ich rodzin w procesie leczenia. Pielęgniarstwo obejmuje również edukację pacjentów i ich rodzin w zakresie zdrowia i zapobiegania chorobom oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Jakie badania naukowe wykonuje się w pielęgniarstwie?

Pielęgniarstwo jest dziedziną medycyny, w której wykonywane są różnego rodzaju badania naukowe. Badania te mogą dotyczyć różnych aspektów opieki nad pacjentami, takich jak skuteczność różnych metod leczenia, sposoby radzenia sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, a także sposoby poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin. Badania pielęgniarskie mogą być prowadzone zarówno w placówkach medycznych, jak i w ośrodkach badawczych i na uczelniach wyższych. Pielęgniarstwo jest interdyscyplinarną dziedziną, a więc badania pielęgniarskie mogą wymagać współpracy z innymi specjalistami, takimi jak lekarze, psycholodzy, socjolodzy czy dietetycy.

Jakie analizy statystyczne wykonuje się w badaniach z zakresu pielęgniarstwa?

Analizy statystyczne są często wykorzystywane w badaniach pielęgniarskich w celu oceny wpływu różnych czynników na stan zdrowia pacjentów lub skuteczność różnych metod leczenia. W zależności od celów badania oraz dostępnych danych, w badaniach pielęgniarskich mogą być wykorzystywane różne rodzaje analiz statystycznych.

Niektóre z najczęściej wykorzystywanych analiz statystycznych w badaniach pielęgniarskich to:

 • Analiza statystyczna częstości: pozwala na określenie, jak często występuje dany zjawisko w badanej grupie
 • Regresja: pozwala na określenie, jak zmiany w jednej zmiennej (np. stosowanie danego leku) wpływają na zmiany w innej zmiennej (np. poziom cukru we krwi)
 • Analiza wariancji: pozwala na ocenę, czy różnice między grupami (np. pacjentów leczonych różnymi metodami) są istotne statystycznie
 • Testy t-Studenta: pozwalają na ocenę, czy różnice między średnimi wartościami dwóch grup (np. pacjentów leczonych dwoma różnymi lekami) są istotne statystycznie
 • Analiza skupień: pozwala na ocenę, czy dane dotyczące pacjentów są podobne do siebie w pewnych grupach (np. pacjenci z podobnymi chorobami)

To tylko kilka przykładów, ale w zależności od konkretnego badania pielęgniarskiego mogą być wykorzystywane również inne analizy statystyczne.

 Poszukujesz usług z zakresu analiz statystycznych? Zapraszamy do kontaktu klik