analizy statystyczne w nauce, analizy do prac magisterskich

Czynniki wpływające na wybór kierunku kształcenia – Studenci medycyny vs studenci psychologii i ekonomii

Czynniki wpływające na wybór kształcenia – analiza porównawcza.

Wstęp.

Badanie miało na celu określenie jakie motywy kierują studentami medycyny oraz psychologii i ekonomii  w wyborze oferty kształcenia. Zbieranie danych odbyło się na przełomie września i października 2016 r metodą on-line. Ankieta badawcza była zawieszana na grupach zrzeszających studentów różnych kierunków.

Analiza zebranych danych.

W badaniu wzięło udział 500 osób z czego 20% stanowili mężczyźni. Badani byli w wieku wynoszącym średnio 20 lat +/- 2,35 lat (min=18, max=45). Grupa studiujących psychologię i ekonomię liczyła 39,4%, kierunki medyczne 41,3%, nauki prawne 4,4%, filologię 4,8%, a inne kierunki 2,4%. Ze względu na podobne proporcje w dalszej części analizy zestawiano ze sobą tylko psychologie i ekonomię oraz kierunki medyczne.

Motywy podjęcia studiów.

Analiza statystyczna dla ogółu próby wykazała, że dominującym motywem było zaspokojenie własnych aspiracji intelektualnych. Na drugim miejscu było poszerzanie horyzontów myślowych oraz zdobycie dobrze płatnego zawodu, na trzecim było uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, na czwartym spędzenie ciekawie czasu młodości, a na końcu zaspokojenie aspiracji rodziców i to, że wszyscy idą na studia. Rezultaty przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący motywów podjęcia studiów.

motywy podjecia studiow

Motywy wyboru kierunku.

Analiza wykonana dla ogółu próby wykazała, że dominującymi motywami było zainteresowanie danym kierunkiem oraz chęć zdobycia wiedzy z danej dziedziny. O wiele słabszym motywem było zwiększenie szans na rynku pracy, perspektywa wysokich zarobków oraz ciekawa oferta programowa. Nieznaczącymi motywami były tradycje rodzinne oraz przypadek. Rezultaty przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2. Rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący motywów wyboru kierunku

motywy wyboru kierunku

Motywy wyboru uczelni.

Analiza rozkładu odpowiedzi wykazała, że największymi motywami wyboru był prestiż uczelni oraz dobra oferta edukacyjna. Następnymi, ale słabszymi motywami było wysokie prawdopodobieństwo znalezienia pracy, dogodny dojazd do uczelni oraz fachowa kadra. Jeszcze słabszym motywem był dogodny dojazd do uczelni i chęć zdobycia dyplomu. Najsłabszymi motywami były takie czynniki jak: przypadek, namowa znajomych, chęć pójścia śladami rodziców, brak opłaty wpisowej oraz niska opłata czesnego. Rezultaty przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Rozkład odpowiedzi respondeetów dotyczący motywów wyboru uczelni.

motywy wyboru uczelni

Problem badawczy. Różnice pomiędzy studentami pod względem motywów podjęcia studiów.

  1. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych.

W celu weryfikacji problemu badawczego przeprowadzono serię analiz wariancji dla prób niezależnych. Analiza wykazała, że istotne statystycznie i silne różnice wystąpiły miedzy grupami pod względem motywu zaspokojenia aspiracji rodziców, spędzenia ciekawie czasu młodości, poszerzenia horyzontów myślowych oraz zdobycia dobrze płatnego zawodu. Analiza średnich częstości odpowiedzi wykazała, że badani z grupy psychologów i ekonomistów istotnie statystycznie byli bardziej motywowani przez spędzenie w ciekawy sposób czasu młodości i poszerzenie horyzontów myślowych niż badani z grup nauk medycznych. Natomiast studenci kierunków medycznych byli motywowani poprzez zaspokojenie aspiracji rodziców oraz zdobycie dobrze płatnego zawodu. Analiza współczynnika η2 wykazała, że największe różnice między grupami występowały pod względem motywu związanego ze zdobyciem dobrze płatnego zawodu, trochę mniejsze z poszerzeniem horyzontów myślowych, jeszcze mniejsze ze spędzeniem w sposób ciekawy czasu młodości oraz zaspokojenia aspiracji rodziców (odpowiednio różnice między średnimi wynosiły 8%, 5%, 3% oraz 1% (siłę efektu mierzono współczynnikiem eta2). Pod względem reszty motywów badane grupy studentów nie różniły się znacząco. Rezultaty analizy przedstawia tabela nr 1 oraz wykres nr 4.

Tabela nr 1. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów podjęcia studiów.

Wyniki analizy wariancji Psychologia i ekonomia Medyczne
F istotność η2 Średnia Odchylenie standardowe Średnia Odchylenie standardowe
Zaspokojenie własnych aspiracji intelektualnych ,12 ,725 ,00 ,89 ,32 ,88 ,33
Bo wszyscy idą na studia ,38 ,538 ,00 ,05 ,23 ,07 ,25
Uzyskanie dyplomu uczelni wyższej ,99 ,321 ,00 ,43 ,50 ,39 ,49
Zaspokojenie aspiracji rodziców 5,42 ,020 ,01 ,09 ,29 ,16 ,37
Spędzić ciekawie czas młodości 15,46 ,000 ,03 ,34 ,47 ,19 ,39
Poszerzyć horyzonty myślowe 27,20 ,000 ,05 ,70 ,46 ,48 ,50
Zdobyć dobrze płatny zawód 43,53 ,000 ,08 ,43 ,50 ,71 ,46

Wykres nr 4. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych. pod względem motywów podjęcia studiów.

Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych. pod względem motywów podjęcia studiów.

  1. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru kierunków.

W celu weryfikacji problemu badawczego przeprowadzono serię analiz wariancji dla prób niezależnych. Analiza wykazała, że istotne statystycznie różnice wystąpiły miedzy grupami pod względem motywu jakim była fachowa kadra, chęć pójścia śladami rodziców prestiż uczelni dobra oferta edukacyjna oraz dogodny dojazd do uczelni. Analiza wykazała, że studenci ekonomii i psychologii byli bardziej motywowani fachową kadrą, prestiżem uczelni oraz dobrą ofertą edukacyjną niż studenci kierunków medycznych. W przypadku studentów kierunków medycznych analiza wykazała, że byli oni bardziej motywowani chęcią pójścia śladami rodziców oraz tym, że mieli dogodny dojazd do uczelni niż studenci ekonomii i psychologii. Najsilniejsze różnice (5%) wystąpiły pod względem dogodnego dojazdu do uczelni. Reszta różnic pomiędzy grupami pomimo istotnych statystycznie różnice nie była silna. Rezultaty przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 5.

Tabela nr 2. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru kierunku.

Wyniki analizy wariancji Psychologia i ekonomia Medyczne
F istotność η2 Średnia Odchylenie standardowe Średnia Odchylenie standardowe
Uczelnia znajduje się w mojej miejscowości zamieszkania 0,00 1,000 0,00 0,25 0,43 0,25 0,43
Namowa znajomych 0,08 ,775 0,00 0,09 0,29 0,10 0,30
Chęć zdobycia dyplomu 0,15 ,698 0,00 0,22 0,42 0,21 0,41
Przypadek 0,20 ,657 0,00 0,13 0,33 0,14 0,35
Wysokie prawdopodobieństwo znalezienia pracy po ukończeniu uczelni] 0,66 ,418 0,00 0,34 0,47 0,38 0,49
Brak opłaty wpisowej 1,17 ,280 0,00 0,02 0,16 0,01 0,11
Nniska opłata czesnego] 1,97 ,161 0,00 0,02 0,13 0,00 0,06
Fachowa kadra 4,45 ,035 0,01 0,35 0,48 0,26 0,44
Chęć pójścia śladami rodziców 5,17 ,023 0,01 0,01 0,11 0,05 0,21
Prestiż uczelni 8,33 ,004 0,02 0,57 0,50 0,44 0,50
Dobra oferta edukacyjna 11,12 ,001 0,02 0,57 0,50 0,42 0,49
Dogodny dojazd do uczelni 25,34 ,000 0,05 0,20 0,40 0,40 0,49

Wykres nr 5. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru kierunku.

 Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru kierunku.

  1. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru uczelni.

W celu weryfikacji problemu badawczego przeprowadzono serię analiz wariancji dla prób niezależnych. Analiza wykazała, że istotne statystycznie różnice wystąpiły miedzy grupami pod względem motywu wyboru uczelni jakim było zainteresowanie danym kierunkiem, ciekawa oferta programowa, tradycje rodzinne, perspektywa wysokich zarobków, zwiększenia szans na rynku pracy. Analiza wykazała, że studenci psychologii i ekonomii byli istotnie bardziej zainteresowani danym kierunkiem i byli zaciekawieni ofertą programową niż studenci kierunków medycznych. Za to studenci kierunków medycznych byli bardziej motywowali wyborem uczelni ze względu na tradycje rodzinne, perspektywę wysokich zarobków oraz zwiększeniem szans na rynku pracy niż studenci psychologii i ekonomii. Analiza wykazała, że największe różnice między grupami wystąpiły pod względem motywu jakim było zwiększenia szans na rynku pracy (5%), perspektywa wysokich zarobków (5%), mniejsze różnice wystąpiły pod względem tradycji rodzinnych (3%), ciekawej oferty programowej (2%) oraz zainteresowania danym kierunkiem (1%). Rezultaty przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 6.

Tabela nr 3. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru uczelni.

F istotność η2 Średnia Odchylenie standardowe Średnia Odchylenie standardowe
Chęć zdobycia wiedzy z danej dziedziny ,89 ,346 ,00 ,77 ,42 ,74 ,44
Przypadek 1,88 ,171 ,00 ,05 ,21 ,07 ,26
Zainteresowanie danym kierunkiem 4,68 ,031 ,01 ,85 ,36 ,78 ,42
Ciekawa oferta programowa 9,44 ,002 ,02 ,29 ,46 ,18 ,38
Tradycje rodzinne 14,62 ,000 ,03 ,01 ,11 ,09 ,28
Perspektywa wysokich zarobków 24,48 ,000 ,05 ,16 ,36 ,34 ,48
Zwiększenie szans na rynku pracy 25,34 ,000 ,05 ,20 ,40 ,40 ,49

Wykres nr 6. Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru uczelni.

Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru uczelni.

Wnioski.

Wyniki badania wykazały, że najsilniejszymi motywami podjęcia studiów było zaspokojenie własnych aspiracji intelektualnych oraz poszerzenie horyzontów myślowych wraz ze zdobyciem dobrze płatnego zawodu. Przy wyborze danego kierunku decydowało zainteresowanie danym kierunkiem oraz chęć zdobycia wiedzy z danej dziedziny. O wyborze uczelni decydował głównie prestiż uczelni oraz dobra oferta edukacyjna, a także wysokie prawdopodobieństwo znalezienia pracy po ukończeniu danej uczelni. W przypadku różnic pomiędzy studentami danych kierunków badanie wykazało, że dla psychologów i ekonomistów motywem podjęcia studiów było przyjemne spędzenie czasu młodości oraz poszerzanie horyzontów. W przypadku studentów kierunków medycznych o pójściu na studia decydowało bardziej zaspokojenie aspiracji rodziców oraz chęć zdobycia dobrze płatnego zawodu. Dla psychologów i ekonomistów motywem wyboru danej uczelni była fachowa kadra, prestiż uczelni oraz dobra oferta edukacja. W przypadku studentów nauk medycznych był to dogodny dojazd oraz chęć pójścia śladami rodziców. Podsumowując wyniki badania można powiedzieć, że o samym podjęciu studiów i wyborze kierunku decydują głównie motywy ciekawości poznawczej i stabilności ekonomicznej. Uczelnie są wybierane ze względu na swój prestiż, ofertę kształcenia oraz to, że po jej ukończeniu jest zwiększona szansa na znalezienie pracy. Niemniej jednak pomiędzy różnymi kierunkami istnieją niewielkie różnice w motywach. Studenci nauk społecznych przy podjęciu studiów są kierowani ciekawością poznawczą i hedonizmem, za to studenci nauk o zdrowiu zwracają uwagę na dorobek swoich rodziców i to, że mogą mieć pewne i lukratywne zajęcie. W przypadku wyboru danej uczelni dla psychologów i ekonomistów czynnikiem decydującym były względy, które mogły zaspokoić ich ciekawość, czyli fachowa kadra, prestiż oraz odpowiednia oferta edukacji. Studenci nauk medycznych chcieli realizować to co zaczęli pewnie ich rodzice oraz ze względów ekonomicznych wybierali uczelnie z dobrym dojazdem. Wybór uczelni u studentów ekonomii i psychologii  był podejmowany na podstawie ciekawości poznania i bogatej oferty programowej. W przypadku nauk medycznych był to wzgląd tradycji rodzinnych i aspektów materialistycznych.

Można powiedzieć, że ekonomiści i psychologowie realizują swoje wewnętrzne potrzeby poznawcze i chęć przynależenia do kręgu mędrców, natomiast studenci nauk medycznych kierują się wydeptaną – przez rodziców – ścieżką po dobra materialne.

 

Chcesz zaczerpnąć inspiracji i zaprojektować swoją drogę do sukcesu? Odwiedź najbardziej profesjonalny blog o psychologii i rozwoju osobistym Architektura Sukcesu.

Architektura sukcesu blog o psychologii Patryk Wójcik