Blog

Zobacz o czym piszemy.

  Loading posts...
 • Randomizacja obserwacji/i/badanych

  Grupy eksperymentalne w jednym eksperymencie nie powinny różnić się między sobą w sposób systematyczny przed podjęciem działań eksperymentalnych. Jeżeli są one wstępnie równoważne, to wszelkie zaobserwowane systematyczne różnice muszą zostać przypisane różnicom…

 • Losowanie wielostopniowe

  Losowanie wielostopniowe (Multi-stage sampling) Losowanie dwustopniowe bardzo łatwo uogólnić na losowanie wielostopniowe, w którym najpierw losujemy jednostki pierwszego stopnia, z nich losujemy jednostki drugiego stopnia itd. aż do losowania elementów badania statystycznego,…

 • Losowanie dwustopniowe

  Losowanie dwustopniowe CSimple two-stage cłuster sampling; two-stage sampling) Losowanie dwustopniowe można traktować jako rozwinięcie zasad losowania grupowego. W tym schemacie losowania nie włączamy do próby wszystkich elementów, jakie znajdują się w wylosowanych…

 • Zespołowe losowanie nieograniczone (losowanie grupowe) [Cluster sampling)

  W tym schemacie pobierania próby losuje się nie poszczególne, pojedyncze elementy zbiorowości statystycznej, jak w dotychczas rozważanych schematach ale ich zespoły (grupy). Do próby wchodzą wówczas wszystkie elementy tworzące wybrane grupy. Sposób…

 • Indywidualne losowanie warstwowe (Stratified random sampling)

  Ten schemat losowania nazywany bywa po prostu losowaniem warstwowym. Losowanie takie, zamiast losowania prostego, powinniśmy przeprowadzać wówczas, gdy badana populacja dzieli się na pewne podpopulacje mocno zróżnicowane pod względem badanej cechy. Przeprowadzenie…