Autokorelacja

Autokorelacja opisuje podobieństwo pomiędzy obserwacjami jako funkcję tego jak blisko siebie są razem te obserwacje w danym czasie lub miejscu. Zmienna jest autoskorelowana jeśli obserwacje blisko siebie są bardziej podobne (jest większa korelacja między nimi) niż obserwacje dalsze od siebie