Amerykański wskaźnik satysfakcji konsumenckiej – AWSK

Amerykański Wskaźnik Satysfakcji Konsumenckiej – jest zmodyfikowaną wersją Szwedzkiego Barometru Satysfakcji Konsumenckiej, opartą na pomiarze oceny wyników firm, gałęzi przemysłu, sektorów gospodarki i całej gospodarki narodowej. Żeby otrzymać dane reprezentatywne dla całej gospodarki, badanie AWSK obejmuje ponad 200 firm w ponad 40 gałęziach przemysłu w siedmiu najważniejszych sektorach gospodarki. Corocznie oblicza się wskaźnik satysfakcji konsumenckiej na poziomie firmy dla każdego przedsiębiorstwa z próby, a następnie waży wskaźniki otrzymane z firm, żeby uzyskać wskaźniki dla gałęzi przemysłu, sektora oraz wskaźniki ogólnonarodowe. Przyjmuje się przy tym siedem głównych sektorów gospodarczych:

  1. Produkcja/Dobra nietrwałego użytku.
  2. Produkcja/Dobra trwałego użytku
  3. Transport/Łączność/Służby
  4. Handel detaliczny
  5. Finanse ubezpieczenia
  6. Usługi
  7. Administracja.

W obrębie każdego sektora najważniejsze gałęzie przemysłu wyłoniono na podstawie ich względnego wkładu  w produkt krajowy brutto. W każdej grupie przemysłowej wybrano kilka reprezentatywnych przemysłów na podstawie ich całkowitej sprzedaży. W końcu, w obrębie każdego przemysłu wybrano największe przedsiębiorstwa, tak żeby całość obejmowała większość sprzedaży w danej gałęzi przemysłu.

Dla każdej firmy przeprowadzano około 250 wywiadów z jej aktualnymi klientami. Spośród potencjalnych respondentów wybierano nabywców określonych dóbr lub usług w pewnym ustalonym okresie ich zakupów lub konsumpcji. Okresy te są różne dla różnych produktów – obejmowały na przykład 3 lata w przypadku zakupu większych dóbr trwałego użytku, miniony miesiąc w przypadku często kupowanych dóbr konsumpcyjnych i usług, lub aktualnie posiadanie konta w banku lub polisy ubezpieczeniowej wystawionej na własne nazwisko.

Badany klient otrzymywał kwestionariusz mierzący 3 aspekty:

  • Ogólne oszacowanie satysfakcji konsumenckiej
  • Stopień potwierdzania oczekiwań konsumenckich
  • Konsumencka ocenę jakości