Indywidualne losowanie warstwowe (Stratified random sampling)

Ten schemat losowania nazywany bywa po prostu losowaniem warstwowym. Losowanie takie, zamiast losowania prostego, powinniśmy przeprowadzać wówczas, gdy badana populacja dzieli się na pewne podpopulacje mocno zróżnicowane pod względem badanej cechy. Przeprowadzenie w takim przypadku losowania prostego może doprowadzić do znaczącego zniekształcenia uzyskanych rezultatów.

Podział na warstwy przeprowadzany jest na podstawie pewnego kryterium, które z jednej strony zapewnia podział badanej populacji na warstwy rozłączne (ten sam element nie może należeć do dwóch różnych warstw), z drugiej strony uzyskane warstwy powinny różnić się pod względem rozkładu badanej cechy. Kryterium takim może być kryterium geograficzne, co jest niekiedy wymagane w badaniach genetycznych, może to być rodzaj szkoły, wielkość miejscowości, w której mieszkają respondenci, poziom narażenia na czynniki szkodliwe itp. Po podziale na warstwy losowanie wewnątrz każdej warstwy może być losowaniem prostym, systematycznym lub innym (np. losowaniem prostym z różnymi prawdopodobieństwami wyboru, którego tutaj nie rozważaliśmy).