Losowanie wielostopniowe

Losowanie wielostopniowe (Multi-stage sampling)

Losowanie dwustopniowe bardzo łatwo uogólnić na losowanie wielostopniowe, w którym najpierw losujemy jednostki pierwszego stopnia, z nich losujemy jednostki drugiego stopnia itd. aż do losowania elementów badania statystycznego, np. ludzi. Schemat losowania wielostopniowego znajduje zastosowanie np. w badaniach pedagogicznych, w których próbuje się porównywać skuteczność różnych metod nauczania. Jeśli takie badanie miałoby dotyczyć całego obszaru Polski, to możemy sobie wyobrazić, że jednostkami losowania pierwszego stopnia byłyby województwa, drugiego stopnia – szkoły, trzeciego stopnia – klasy w szkołach, a jednostkami czwartego stopnia byliby uczniowie. Można sobie także wyobrazić, że kończymy losowanie na jednostkach trzeciego stopnia, tj. klasach, i do próby włączamy wszystkich uczniów wylosowanych klas.