Metodologia badań – co to jest?

Środkiem do poznania prawdy naukowej lub biznesowej jest nienaganna metodologia badań.


Badania to proces bardzo kosztowny i wymagający najwyższych lotów kompetencji, dlatego potrzebne jest bardzo dobre przygotowanie. Zazwyczaj, żeby móc zaprojektować doskonałe badanie, trzeba poświęcić trochę czasu na czytanie teorii i doniesień  naukowych bądź biznesowych z różnych, często rozbieżnych, źródeł. By poznać logikę lub funkcję problemu albo zjawiska, trzeba zastosować odpowiednią metodologię badawczą, bardzo wysublimowane i niekiedy podparte linią badań pilotażowych. Tylko odpowiednia, wręcz skrojona na miarę, metoda badań daje szczegółowy wgląd w zjawisko. Dlatego dobra metodologia badania powinna się charakteryzować 5 cechami, widzianymi z perspektywy poznania prawdy naukowej czy biznesowej. Te cechy to:


1) ogólność m

2) ścisłość

3) wysoka zawartość informacyjna metodologii badań

4) pewność

5) prostota !

Podejście takie daje możliwość najtańszego i najszybszego odkrycia interesującej nas prawdy.


Jak pracuje się w kontekście metodologii badań ?

1. Poznajemy się.


2.  Ustalamy kwestie formalne wraz z odpowiednimi umowami.

– dzieło/zlecenie/prawa autorskie

– umowa tajności/poufności


3. Formułujemy problem badawczy oraz stawiamy hipotezy.

– w tym etapie najważniejsze jest zdefiniowanie problemu, wraz ze wszystkimi możliwymi szczegółami.

– niekiedy nie wiemy jaki jest problem, ale chcemy znaleźć się w kontekście stanu pożądanego.

– określamy to czego chcemy.


4. Określamy uniwersum/przestrzeni zmiennych wyjaśniających istotnych z perspektywy zmiennej wyjaśnianej oraz dbamy o kontrole zmiennych ważnych z punktu widzenia warunków brzegowych.

– na ten etap składa się praca nad ustaleniem tego, co wpływa na badane zjawisko oraz ustalenie warunków ubocznych, które mogą być dodatkowym źródłem zmienności wyników.


5. Przeprowadzenie badań pilotażowych.

– jeśli materiały wymagane do konstrukcji badania są niezbędne lub nieznane trzeba je wytworzyć i zadbać o ich odpowiednie właściwości


6. Operacjonalizujemy zmienne.

– jest to przełożenie języka teoretycznego na język obserwacyjny, wyrażony w logice lub liczbach (jest to procedura wiązania pojęć teoretycznych z obserowowanymi wskaźnikami)

  polega również na użyciu odpowiednich materiałów bodźcowych lub/i narzędzi pomiarowych


7. Dobór modelu badawczego.

– model eksperymentalny polegający na manipulowaniu zmiennymi, w celu wywołania pożądanego efektu. 

– model korelacyjny polegający na sprawdzeniu współwystępowania zjawisk


8. Dobór odpowiedniej próby badawczej.

– losowa próba populacji jest istotnym z perspektywy uzyskania pożądanych wyników aspektem

– to z niej wyprowadza się problem, procedurę weryfikacji oraz wnioskowanie – inne sposoby doboru obserwacji do badania mogą odbić się mniejszym bądź większym obciążeniem wyników


9. Wybór modelu statystycznego.

– wybór odpowiednich metod weryfikacji statystycznej

– zbudowanie modelu statystycznego pod dane wejściowe

– testowanie różnych metod oszacowania pożądanego wyniku


10.  Akceptacja wyników lub ich odrzucenie.


11. Ocena, opis oraz interpretacja wyjaśniająca wraz ze specyfikacją lub generalizacją wyników.

– opis przeprowadzonego badania

– zakres pola aplikacji wyników

– krytyczna ocena trafności wewnętrznej (dokładności ) i zewnętrznej (uogólnienia) wyników badania

  krytyczna ocena czynności badawczych

– propozycja nowych perspektyw


Skontaktuj się z nami do nas jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o metodologii badań.