Metodologia badań naukowych

Metodologia (Nauka)

meto

 

Metodologia – nauka zajmująca się efektywnością oraz wartością poznawczą metod badań naukowych.

Wyodrębnia się metodologie dotyczące nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych. Obecnie największą wagę przykłada się do wykorzystywania metod statystycznych oraz matematycznych, służących do opisu zjawisk, którymi zainteresował się konkretny naukowiec. Do uzyskania danych służących obliczeniom używa się dokładnie opisanych, w metodologiach poszczególnych dziedzin nauk, działań. Poszczególne dziedziny nauk posiadają odrębne metodologie lub zapożyczają metodologie innych dziedzin nauk. Dobrym przykładem jest ekonometria będąca zmodyfikowanymi i dopasowanymi metodami statystycznymi mających zastosowanie w ekonomii. Metodologia w naukach społecznych przybiera postać zbierania danych poprzez ankiety. Ich struktura, sposób przeprowadzenia i wybór ankietowanych jest wcześniej dokładnie ustalony według konkretnych zasad. Do przetworzenia wyników stosuje się np. statystykę opisową. Natomiast w naukach technicznych można dokonywać pomiaru dzięki miernikom pod warunkiem zachowania sprecyzowanych warunków otoczenia. Rezultaty następnie są często zbierane i porównywane z wynikami uzyskanymi przez innych naukowców przy jednoczesnym zachowaniu takich samych zmiennych lub niewielkim ich przekształceniu. Do przetworzenia wyników używany jest często opis matematyczny.  Od prawidłowej metodologii zależy wartość całego postępowania badawczego.

Więcej na:

Metodologia badań naukowych

Struktura procesu badawczego

Metodologia badań

Pisanie opracowania statystycznego krok po kroku

Marketingowe analizy statystyczna. Analiza statystyczna w kontekście marketingu

Analiza danych statystycznych opracowanie statystyczne badania ankiet i danych historycznych
Czym jest cecha wielowymiarowa i jak wygląda jej rozkład