Nota prawna

NOTA PRAWNA

  • Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Metodolog.pl Konrad Hryniewicz sp.z.o.o z siedzibą
    w ul. Pionierów 1/24 81-645 Gdynia wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000700370 o numerze NIP:5862323979
  • Materiały zawarte w serwisie internetowym mają charakter informacyjny lub reklamowy i nie mogą zostać uznane za jakiekolwiek rekomendację, nie stanowią także jakiejkolwiek formy doradztwa czy konsultacji.
  • METODOLOG Konrad Hryniewicz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód będących w związku z tą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na tej stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W szcze­gól­no­ści właściciel serwisu, nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści za szkody po­wstałe wsku­tek prze­rwy w do­stę­pie do sieci i ser­wisu, błę­dów sys­temu kom­pu­te­ro­wego spo­wo­do­wa­nych przez wi­rusy lub ko­mu­ni­ka­cję za po­mocą poczty elek­tro­nicz­ne.
  • Zawartość, struktura oraz kolorystyka niniejszej serwisu chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie danych lub/i informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, znaków towarowych, logotypów jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody właściciela jest zabronione.
  • Serwis internetowy jest prowadzony przez polski podmiot i podlega prawu polskiemu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.