Jak opisać wyniki statystyczne

Jak opisać wyniki statystyczne

Opisanie wyników statystycznych to przedstawienie istotnych informacji zawartych w danych za pomocą odpowiednich metod i narzędzi statystycznych. Może to obejmować przedstawienie podstawowych statystyk opisowych, takich jak średnia, mediana, odchylenie standardowe i kwartyle, a także przedstawienie wyników testów statystycznych, takich jak testy t-Studenta lub testy chi-kwadrat.

Aby opisać wyniki statystyczne, należy przede wszystkim ustalić cel badania i hipotezy, które chcemy zbadać. Następnie należy zbadać dane za pomocą odpowiednich metod i narzędzi statystycznych i przedstawić wyniki w sposób jasny i zrozumiały. Ważne jest również, aby opisać wyniki w kontekście hipotez badawczych i odnosić się do innych badań lub teorii, które mogą mieć zastosowanie do naszych wyników.

W poniższych filmikach prezentujemy jak można w prosty sposób wykonać analizy statystycznej w naszej aplikacji SZTOS, która automatycznie generuje "publication ready" raporty do prac naukowych.

vid 1 (1:43 min) - Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS - Zajawka treści

vid 2 (13:23 min) - Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS - Teoria, hipotezy, metoda

vid 3 (35:55 min) - Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS - Analiza i raport w apce SZTOS

vid 4 (18:59 min) - Praca empiryczna/magisterska z psychologii w aplikacji SZTOS - Podsumowanie i wnioski

 

Więcej na temat naszej aplikacji statystycznej na stronie https://sztos-it.com/

Przedstawienie wyników statystycznych może odbywać się za pomocą tabel, wykresów lub za pomocą słownego opisu. Ważne jest, aby opisywać wyniki w sposób zrozumiały dla odbiorców, niezależnie od ich poziomu zaawansowania. Warto również pamiętać o odpowiednim zacytowaniu źródeł i przeprowadzeniu wiarygodnej analizy danych.

 

Jak wyciągnąć wnioski z analiz statystycznych?

Wyciąganie wniosków z analiz statystycznych to proces, w którym interpretujemy wyniki badań i ustalamy, jakie znaczenie mają dla naszych hipotez badawczych lub pytań badawczych. Aby wyciągnąć wnioski z analiz statystycznych, należy przeprowadzić odpowiednie testy statystyczne i ocenić, czy otrzymane wyniki są istotne statystycznie.

Przy wyciąganiu wniosków ważne jest, aby pamiętać o kilku ważnych krokach:

  1. Przeanalizuj dane: przejrzyj i zrozum swoje dane, aby mieć pewność, że zostały poprawnie zinterpretowane.
  2. Sprawdź, czy wyniki są istotne statystycznie: sprawdź, czy wyniki są istotne statystycznie za pomocą odpowiednich testów, takich jak test t-Studenta lub test chi-kwadrat.
  3. Ustal, co oznaczają twoje wyniki: zinterpretuj wyniki w kontekście twoich hipotez badawczych lub pytań badawczych i ustal, co oznaczają.
  4. Zaprezentuj wnioski: przedstaw swoje wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby odbiorcy mogli je zrozumieć.
  5. Uwzględnij ograniczenia badania: pamiętaj, że każde badanie ma pewne ograniczenia, więc upewnij się, że twoje wnioski są odpowiednio uogólnione i nie przesadzają.
  6. Zacytuj odpowiednie źródła: upewnij się, że odpowiednio zacytowałeś wszystkie źródła, z których korzystałeś przy wyciąganiu wniosków.

Pamiętaj, że wyciąganie wniosków z analiz statystycznych to ważny element procesu badawczego i wymaga starannego myślenia i interpretacji danych.