Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości

Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości

Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości.

Powody wykorzystania PLS – SEM w badaniach o zarządzaniu i rachunkowości. Kilka racjonalnych uzasadnień stojących za użyciem metody SEM-PLS było dyskutowanych w literaturze metodologicznej (Hair i inni, 2016). Ze względu na to, że wykorzystywanie SEM-PLS jest względnie nowe w zarządzaniu i rachunkowości, to często wymaga szczegółowego wyjaśnienia i trafnego uzasadnienia dotyczącego powodów jego użycia. Pierwszy wkład w zastosowanie SEM-PLS w obszarze rachunkowości i zarządzania mieli Ittner, Larcker, and Rajan (1997). Autorzy wyjaśniali dokładną funkcjonalność algorytmu SEM-PLS w tych dziedzinach. Z 37 badań które obserwowali 33 zasadnie podkreślało kwestię powodów użycia SEM-PLS. Dwa najczęściej wspominane powody dotyczyły małej próby badawczej (29 badań), braku rozkładu normalnego (25 badań). Kolejnym powodem było jednoczesne oszacowanie powiązanych ze sobą zmiennych i wykorzystanie pomiaru zmiennych latentnych (9 badań). Dodatkowymi powodami za użyciem SEM-PLS był eksploracyjny cel wyjaśnień (8 badań), a także formatywny poziom pomiaru zmiennych (6 badań). Innymi znaczącymi powodami, które były rzadko wskazywane, dotyczyły utrzymania złożoności modelu strukturalnego (5 badań) i zorientowanie analizy na cele predykcyjne (jedno badanie).

Maksymalizacja predykcji.

Ten termin (jak wynika z powyższego tekstu) jest najczęściej zaniedbywany w wykorzystaniu SEM-PLS w zarządzaniu i rachunkowości. Predykcja w tych dziedzinach jest ważną częścią odpowiadania na stawiane w projektach pytania badawcze. Malmi i Granlund (2009) postrzegają teorie zarządzania i rachunkowości jako takie, które wyraźnie są zorientowane na cel predykcji z powodu dążenia do ekonomicznej skuteczności i maksymalizacji zysków np. akcjonariuszy. W tej linii Merchant (2012) twierdzi, że bieżące teorie zarządzania i rachunkowości skupiają się zbyt silnie na ogólności i statystycznej istotności raczej niż na użytecznych implikacjach dla praktyków. Wykorzystywanie modelowania równań strukturalnych SEM-PLS w tych obszarach badawczych jest obiecującą metodą weryfikacji przewidywań i rozstrzygnięć w kontekście obserwowanych przyczyn i skutków.

Bibliografia.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.

Ittner, C. D., Larcker, D. F., & Rajan, M. V. (1997). The Choice of Performance Measures in Annual Bonus Contracts. The Accounting Review, 72(2), 231-255.

Malmi, T., & Granlund, M. (2009). In Search of Management Accounting Theory. European Accounting Review, 18(3), 597-620

Merchant, K. A. (2012). Making Management Accounting Research more Useful. Pacific Accounting Review, 24(3), 334-356