Dane binarne w statystyce

Czym jest cecha wielowymiarowa i jak wygląda jej rozkład

meto

 

Czym jest cecha wielowymiarowa i jak wygląda jej rozkład?

Przeważnie gdy mamy do czynienia z jednostkami statystycznymi wchodzącymi w skład zbiorowości generalnej, to charakteryzowane są one więcej niż jedną cechą. W związku z tym, że – z reguły – zachodzi pewna zależność pomiędzy nimi, bada się je razem, by ustalić występujące rodzaje zależności, jaka jest ich siła, kształt czy kierunek.

Wielowymiarową cechą statystyczną nazywamy zbiór cech, którymi jednocześnie opisywane są jednostki populacji. Wymiar uwarunkowany jest liczebnością tych cech. Tak samo jak cechy jednowymiarowe, cechy wielowymiarowe dzielimy na mierzalne i niemierzalne oraz skokowe i ciągłe. Badając własności rozkładów wielowymiarowych, dokonujemy analizy współzależności.

Często spotykaną cechą jest cecha dwuwymiarowa, więc poświęćmy jej chwilę i na jej przykładzie dokonajmy opisu współzależności. Tak jak powyżej zostało napisane, liczba cech decyduje o wymiarze. Skoro rozważamy cechę dwuwymiarową, to nietrudno jest zgadnąć, że występują dwie własności/ cechy jednocześnie opisujące jednostki populacji. Pełna  definicja cechy dwuwymiarowej brzmi:

„Cecha dwuwymiarowa – to będące przedmiotem jednoczesnego badania dwie własności elementów zbiorowości, pozwalające na rozróżnienie jednostek miedzy sobą.”

Statystyka opisowa, M. Sobczyk

Zbiór wszystkich jednostek opisywanych  jednocześnie przez powyższe dwie cechy, nazywamy zbiorowością dwuwymiarową. A na czym polega dwuwymiarowy rozkład empiryczny? Według dr Mieczysława Sobczyka jest „to uporządkowany zbiór par wartości (wariantów) cech x oraz y (xi,yi) wraz z przyporządkowanymi im liczebnościami (nij) lub częstościami względnymi (wij). Potrzebne jest skorzystanie z pomocy lub usług statystycznych ?

Autorem tekstu jest Martyna Kuligowska

Martyna Kuligowska Analiza statystyczna danych