analiza statystyczna wyników badań

Eksperyment naukowy.

 

Eksperyment naukowy.

Eksperymentem jest wywołanie pewnych przyczyn (tzw. manipulacją eksperymentalną) oraz pomiar skutków tego oddziaływania.

czerwony alarm pogotowie statystyczne

Charakter eksploracyjny projektu badawczego.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Charakter eksploracyjny projektu badawczego.

W takim układzie badania mamy do czynienia z zebraniem różnych wyników np. w formie ankiety powiązanych np. z informacją o tym czy ktoś spłacił kredyt gotówkowy lub nie. W kwestionariuszu zbierano informację o różnych cechach psychologicznych, szerokiej gamie informacji demograficznych, zarobkach oraz potencjale kulturowym osoby. W takim przypadku nie mamy sprecyzowanych hipotez i chcemy dopiero zweryfikować wpływ poszczególnych zmiennych na inne zmienne. W sytuacji eksploracyjnego charakteru badania mamy do czynienia wtedy kiedy nie wiemy co może wyjść z naszego badania, ale mamy przypuszczenia, że w zebranych danych potencjalnie znajdują się różne istotne zależności.

Dojazd do klienta, delegacja firma statystyczna

Weryfikacyjny charakter badania.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Weryfikacyjny charakter badania.

Jest to badanie mające ściśle określony schemat. Głównym celem jest weryfikacja konkretnych hipotez konkretnymi zmiennymi zebranymi w toku badania. Chodzi o to by zweryfikować serię hipotez/przewidywań/problemów badawczych.

Przykładem weryfikacyjnego charakteru badania jest badanie polegające na zbadaniu wpływu choroby niedokrwiennej serca na czas trwania życia. W układzie tego badania brały udział osoby zdrowe i chore na chorobę niedokrwienną objęte obserwacją kliniczną rozłożoną w czasie.

W badaniu takim mamy informacje o zmiennych co do których mamy pewność, że odpowiedzą na nasze hipotezy/przewidywania/problemu badawcze.

ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Wywiad badawczy w projekcie analitycznym Konrad Hryniewicz

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Wywiad badawczy w projekcie analitycznym Konrad Hryniewicz

Sekcja A. Opis problemu badawczego.

 1. Psychologia ekonomiczna.
 2. Wpływ cech osobowości na zachowania finansowe.
 3. Charakter projektu jest weryfikacyjny. Chodzi w nim o to aby poddać weryfikacji zmienne dotyczące cech osobowości na różnorodne zachowania finansowe ludzi.
 4. Projekt ma konkretne hipotezy i nic w nim nie trzeba eksplorować.
 5. Nie
 6. Poproszę o pełny opis w standardzie APA oraz wizualizację w formie wykresów (ale nie tabel)
 7. Konrad Hryniewicz (Sopot – Trójmiasto) 798 30 95 31.
 8. Jestem właścicielem firmy usługowej.

Sekcja B. Metodologia

 1. Przedmiotem badania byli ludzie.
 2. W badaniu wzięło udział 1000 osób.
 3. Nie, choć chodzi o analizy również w podgrupach.
 4. Cechy osobowości mierzono raz, ale zachowania finansowe mierzono w odstępie dwóch lat.
 5. Badano jedną grupę osób, ale dokonano powtórnego pomiaru zachowań finansowych
 6. Weryfikowano wpływ cech osobowości modelu BIG5 i ocenienano jakie mają oddziaływanie na zachowania finansowe.
 7. Nie korelowano ze sobą niczego.
 8. Dane o cechach osobwości zebrano skrócona wersją kwestionariusza 5 Cech Osobowości BIG5 Costy&Mcrea, informacje o zachowaniach finansowych zebrano autorską ankietą. Dodatkowo zebrano informacje o cechach demograficznych osób badanych za pomocą serii pytań metryczkowych.

Sekcja C) Hipotezy.

 1. W badaniu stawiam 2 problemy badawcze.
 2. Hipoteza nr 1 – Cechy osobowości u osób młodszych wpływają na zachowania finansowe silniej niż u osób starszych. Hipoteza nr 2 – Zachowania finansowe są niezmienne w czasie.

Sekcja D) Zmienne weryfikujące hipotezy/przewidywania/problemy badawcze.

Hipoteza nr 1. Cechy osobowości u osób młodszych wpływają na zachowania finansowe silniej niż u osób starszych.

 1. Aby uzyskać zmienne dotyczące cech osobowości trzeba utworzyć wskaźniki:

Ekstrawersja zmienne w bazie – EKS1, EKS2, EKS3

Sumienność zmienne w bazie – SUM1, SUM2, SUM3,

Naurotyczność zmienne w bazie – NEU1, NEU2, NEU3

Ugodowość zmienne w bazie – UG1, UG2, UG3

Otwartość na doświadczenia – OTW1, OTW2, OTW3

 1. Aby uzyskać zminne dotyczące zachowań finansowych trzeba odkryć/wyeksplorować spośród zmiennych w bazie od zach_f1_pomiar1, do zach_f50_pomiar1 pomiary odnoszące się do określonych zachowań finansowych np. tendencje zakupowe w sklepie, wydawanie pieniędzy na przyjemności itp.
 2. Osoby badane trzeba podzielić na młodsze i starsze według zmiennej wiek_w_latach.

Hipoteza nr 2 – Zachowania finansowe są niezmienne w czasie.

Trzeba dokonać porównania zmiennych zach_f,  w czasie pomiaru pierwszego i drugiego.

Sekcja E) Uwagi końcowe.

Poproszę o informowanie mnie ilości czynników/typów na które się dzielą zachowania finansowe. Muszę podjąć decyzję o ich ilości w oparciu o teorię. Poza tym chciałbym porozmawiać o metodach statystycznych wykrywania tych czynników.

Wywiad badawczy w projekcie analitycznym.

meto

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Wywiad badawczy w projekcie analitycznym.


 

W celu usprawnienia pracy personelowi analitycznemu Metodolog i usystematyzowania wiedzy i działań Tobie, przeprowadzamy swego rodzaju wywiad. Założeniem tego wywiadu jest pomoc w przetłumaczeniu problemów badawczych  na język analitycznych rozwiązań. Dzięki tej metodologii pracy będziemy mogli lepiej zrozumieć specyfikę Twojego projektu i problematykę z którą musimy się zapoznać by była ona dobrze przez nas zrozumiana (od tego zależy sukces projektu). Naszym celem jest spełnienie Twoich oczekiwań w kontekście odkrycia prawdy naukowej lub biznesowej, a co za tym idzie? Doskonałe wykonanie analizy statystycznej Twojego projektu.

Najlepiej będzie jeśli zapoznasz się z poniższymi cennymi, a zarazem krótkimi podpunktami. Twoja odpowiedź na nie pomoże nam zorientować się w problematyce Twojego projektu oraz pozwoli na realizację rzetelnej pomocy. Przygotuj nam plik tekstowy odpowiadający na poniższe pytania (przykład jak to wygląda).

*podświetlone na czerwono przekierowują na stronę z bardziej rozbudowanymi wyjaśnieniami.


a) Opis problemu badawczego lub biznesowego.

W tym kontekście potrzebujemy ogólnego zarysu podejmowanej przez ciebie problematyki. Musimy wiedzieć z jakim uniwersum mamy do czynienia.

W tym podpunkcie musimy znać odpowiedź na następujące pytania.

 1. W jakiej dziedzinie nauki lub biznesu jest osadzony Twój projekt badawczo analityczny?
 2. Jaki jest problem badawczy?
 3. Czy projekt ma charakter weryfikacyjny, a jeśli tak to jakie są w stosunku do niego przewidywania?
 4. Czy projekt ma charakter eksploracyjny, a jeśli tak to co chciałbyś/ałabyś uzyskać?
 5. Czy projekt ma polegać na wykonaniu samych obliczeń?
 6. Czy projekt ma polegać na wykonaniu obliczeń i opisania toku analiz wraz z wizualizacją w eleganckim raporcie statystycznym?
 7. Imię klienta, miejsce zamieszkania (miasto) i nr kontaktowy.
 8. Jesteś uczniem/studentem/doktorantem/naukowcem/pracownikiem/właścicielem firmy/urzędnikiem?

 

b) Metodologia

Pokrótce opisz o tym co zostało wykonane by zebrać dane. Jak wyglądała metodologia badania, czyli?

 1. Co było przedmiotem badania?
 2. Ile osób brało udział w badaniu?
 3. Badanie polegało na porównywaniu grup obiektów?
 4. Było to badanie polegające na kilkukrotnym pomiarze tych samych obiektów?
 5. Czy porównywano różne grupy obiektów i dokonywano na nich kilkukrotnych pomiarów?
 6. Był to eksperyment?
 7. Czy było to badanie korelacyjne?
 8. Jakimi narzędziami zebrano dane ? Była to ankieta, kwestionariusz psychologiczny, linijka, waga, stoper, specjalistyczne urządzenie medyczne, zdjęcia, oceny w dzienniku szkolnym, informacje pozostawione przez klienta na stronie internetowej?

 

c) Hipotezy

W tym miejscu musisz przedstawić szczegółowo lub ogólnie hipotezy/przewidywania/problem badawczy do statystycznej weryfikacji.

 1. Ile jest hipotez/przewidywań/problemów?
 2. Jak one brzmią?

 

d) Zmienne weryfikujące hipotezy/przewidywania/problemy badawcze.

To miejsce jest szczególnie ważne. Musimy wiedzieć, które zmienne w bazie danych weryfikują Twoje hipotezy/przewidywania/problemy badawcze. Jest to istotne z tego względu, że jeśli mamy odpowiedzieć na oczekiwania to musimy wiedzieć jakie zmienne w bazie są informacjami, które biorą udział w weryfikacji hipotez/przewidywań/problemów badawczych. Mogą być tutaj różne sytuacje, które wpływają na wykonanie różnych kroków związanych z analizą. Są nimi pewne kwestie związane z istnieniem zmiennych, czyli:

 1. Czy zmienne w bazie można bezpośrednio użyć do weryfikacji?
 2. Zmienne istnieją w bazie, ale czy trzeba ułożyć z nich wskaźniki?
 3. Zmienne istnieją w bazie, ale czy trzeba odkryć/eksplorować to które będą brane pod uwagę?

W tym podpunkcie ważne jest zapisanie szczegółowych hipotez/przewidywań/problemów badawczych i powiązanie ich ze zmiennymi biorącymi udział w ich weryfikacji lub zmiennymi, które potencjalnie będą utworzone na zasadzie wskaźników lub wykrycia w toku analiz odkrywania/eksploracji.


Przykładowy zapisy hipotez/przewidywań/problemów badawczych.

Hipoteza nr 1. Płeć oraz wiek wpływa istotnie na wagę osób.

Zmienne: płeć, wiek_w_latach, waga_w_kg (zmienne w bazie do bezpośredniego użycia)


Hipoteza nr 2. Samoocena wpływa na zadowolenie z życia.

Zmienne: Samoocenę tworzy suma zmiennych (Pyt_SO1,, Pyt_SO2, Pyt_SO3) w arkuszu 1, Zadowolenie z życia tworzy uśredniony wynik zmiennych (H_1, H_2, H_3, H_4) w arkuszu 2 (zmienne wskaźnikowe)


 Hipoteza 3. Osoby z różnymi cechami demograficznymi mają odmienne preferencje reklam w TV.

Zmienna zróżnicowanie cech demograficznych jest odkrywana na podstawie analizy skupień, która klasyfikuje obserwacji do różnych grup na podstawie zmiennych (wiek, wykształcenie, stan cywilny) np. młode, bez wykształcenia wyższego, single Vs starsze, z wykształceniem wyższym, rodzice z dziećmi (zmienne poddane eksploracji)

Typy preferencji reklam zmienne – reklama_emocjonalna, reklama_content_marketing, reklama_dla_dzieci (zmienne w bazie do bezpośredniego użycia)


e) Uwagi dodatkowe.

Tutaj można wpisać swoje uwagi dodatkowe dotyczące ważnych kwestii projektu lub pytania.

(przykład jak to wygląda) <- zobacz jak wygląda przykład takiego wywiadu.

Może być tak, że będziesz potrzebować szczególnej pomocy ze względu na niestandardowy lub bardziej skomplikowany projekt. W takim wypadku oferujemy kompleksową i poszerzoną pomoc.


meto