Pytanie ankietowe

Pytania ankietowe – jak je zadawać? Porada

Pytania ankietowe to twórczość, czy ciężka praca?

Pytania ankietowe – Metoda jaką jest przeprowadzanie badań ankietowych w naukach społecznych jest ważną metodą badań. Pytania zadawane w ankietach, a w szczególności analiza odpowiedzi na nie, umożliwia poznanie struktury i zmienności badanej zbiorowości społecznej z perspektywy postaw, wiedzy, zachowań, opinii i umiejętności. Rezultaty ankiet prócz wymiaru poznania ludzi, mają również społeczne reperkusje. Wyniki ankiet wpływają na działania dycydentów, szefów, menadżerów, organizacje itp. Ze względu na konsekwencje badań ankietowych na osobie badającej, spoczywa odpowiedzialność za etyczne aspekty badania ankietowe.

Pytania ankietowe? Od czego zacząć?

W ogólnym rozrachunku, ankieta ma być zorganizowanym kwestionariuszem dzięki któremu są zadawane pytania osobom w wybranym kawałku populacji. Pytania ankietowe zawierają warianty odpowiedzi które podlegają późniejszej ocenie. Przygotowanie ankiety wymaga 1) Sformułowania problemu badawczego który ankieta może rozwiązać; 2) zdefiniowania zmiennych; 3) ułożenia wskaźników tych zmiennych w formie pytań; 4) skomponowania odpowiedzi; 5) ułożenie podstawowych pytań dotyczących demografii; 6) napisanie wstępu ankiety; 7) zaprojektowanie ergonomicznie wyglądającej ankiety.

Trafne sformułowanie pytań ankietowych wymaga…

Poprawnie brzmiące pytania ankietowe wymagają pewnej elementarnej wiedzy z zakresu logiki pytań, a w szczególności wiedzy na temat logicznych warunków stawiania pytań. Chodzi o to, aby pytanie było zdaniem prawdziwym lub wydawało się być prawdziwym w opinii respondenta. Następnym krokiem jest zadbanie o to aby zadający pytanie i odpowiadający na nie, rozumieli pytanie ankietowe tak samo. Niekiedy wymaga to dookreślenia pytań stawianych w ankiecie poprzez sprecyzowanie pojęć które w nich się zawierają.

Pytania ankietowe – struktura logiczna

Pytaniem jest twierdzenie rozpoczynające się od pytajnika: co, gdzie, jak, czy itd. po którym następuje logiczny ciąg pojęć ze znakiem zapytania na końcu. Pytanie rozpoczynające się od „czy” jest pytaniem dotyczącym rozstrzygnięcia. Pozostałe pytania są pytaniami ankietowymi dotyczącymi dopełnienia.

W pytaniu „Jaki model samochodu Panu się podoba?” pytający zakłada z góry, że odpowiadający ma wiedzę na temat sprzedawanych na rynku aut. Wiedza o samochodach nie musi być pełna, ale niewątpliwie jakaś musi być, po to  aby ankietowany mógł jakoś odpowiedzieć na te pytanie. Odpowiedź na pytanie ankietowe to odpowiedź wyznaczona kafeterią odpowiedzi, wariantami odpowiedzi lub układem odpowiedzi. Odpowiedzi mogą mieć charakter ścisły – wynikający z układu kafeterii lub pośredni – nie mieści się w schemacie odpowiedzi, ale pozwala na ocenę lub wniosek dotyczący  odpowiedzi ścisłej.