Wykorzystanie teorii amalgamatów w analizie motta „Władzą jest wiedza o źródłach zmienności” firmy Metodolog.pl.

Wykorzystanie teorii amalgamatów w analizie motta „Władzą jest wiedza o źródłach zmienności” firmy Metodolog.pl.

Pomoc statystyczna, analizy statystyczne, usługi naukowe w Metodolog

Termin amalgamat w teorii Fauconniera i Turnera oznacza proces kognitywny, operujący na przestrzeniach mentalnych rozumianych jako pewne zlepki koncepcji powstające w toku myślenia i mówienia. Te zlepki są wzajemnie skorelowane i wraz z postępem myśli, czy dyskursu, podlegają naturalnym zmianom. W rezultacie na podstawie połączenia się tych koncepcji, powstaje nowe znaczenie – amalgamat. Amalgamat zasysa z tych znaczeń pewne ich cząstki, a następnie stapia je w jedną całość, która jest nową strukturą pojęciową (Fauconnier, Turner, 2001). Mechanizm powstawania amalgamatów polega na integracji konceptualnej obejmującej dwie (lub więcej) przestrzenie wyjściowe, przestrzeń generyczną (wspólną część znaczeń dla obu wyjściowych przestrzeni), a także swoją nową, charakterystyczną strukturę. Amalgamat powstaje na zasadzie związania się częściowych odwzorowań między znaczeniami i projekcji struktur znaczeniowych z jednej przestrzeni na drugą (Coulson, Oakley, 2000). Jak Twierdzi Fauconnier, a także Coulson i Oakley, kształtowanie się amalgamatów, a także innych znaczeń, zachodzi dzięki temu, że człowiek ma umysłowy potencjał integracji konkretnych informacji ze swojego całego zasobu wiedzy,  doświadczenia, możliwości poznawczych, kontekstu i dyskursu w jakim się znajduje.

Amalgamat w Metodolog.pl

W elaborowanym tutaj motcie firmy Metodolog.pl wykorzystano teorię tworzenia się amagamatów, a także jedną ze specyficznych zasad jego kształtowania się (Coulson, Turner, 2000). Zasada to dotyczy maksymalizacji istotnych relacji w amalgamacie i odzwierciedlania ich w powiązaniach wiążących się najczęściej z przywołaniem tła kognitywnego ramy pojęciowej, która wnosi nową relację. Dzięki teorii tworzenia się amalgamatów i zasady maksymalizacji istotnych relacji w nim zawartych można zasymulować generowanie się nowego znaczenia w zwrocie „Władzą jest wiedza o źródłach zmienności”. W analizie koncepcji leżących u podstaw motta trzeba zacząć od tego, że jest ono zagnieżdżone w kontekście firmy zajmującej się analizami statystycznymi i projektowaniem badań w nauce i biznesie. Firma działa od 2015 roku i zatrudnia naukowców, a także specjalistów z różnych dziedzin nauki do pracy z danymi i metodami badawczymi. Klientami Metodolog.pl są zarówno osoby zajmujące się badaniami w nauce jak i osoby wykonujące badania w obszarze biznesu. Osoby te charakteryzują sie wysokim potencjałem intelektualnym i kulturowym. Dzięki temu mają możliwość sformułowania amalgamatu zgodnego z intencją autora motta Metodolog.pl

Dzięki teorii tworzenia się amalgamatów możemy dokonać opisu i wyjaśnienia motta Metodolog.pl. U podstaw amalgamatu wynikającego z motta legły dwie struktury pojęciowe: 1) władza; 2) wiedza o źródłach zmienności (a konkretnie chodzi o zmienność danych wywołaną w eksperymencie naukowym). Gdyby  przyjąć pewne założenia dotyczące znaczeń w składowych pojęciowych motta,  to można powiedzieć, że władzę ma zawsze jakiś podmiot (polityk, dyrektor, prezes), jest on kontrolujący (ludzi, obszaru, zasobów), ma swój przedmiot sprawowania (ład w państwie, firmie) i cel (dobrobyt obywateli, pracowników), a także działa logicznie, czyli ma metodę działania (trójpodział władzy). Natomiast wiedza o źródłach zmienności, czyli wiedza o przyczynach i sile występowania zjawisk w przyrodzie ma zawsze swojego autora. Autor ten jest również podmiotem odkrywania tych źródeł zmienności (naukowiec, doktorant, praktyk), również kontroluje on przyrodę na zasadzie ustrukturalizowanej obserwacji (eksperymentowanie, manipulowanie rodzajem i zakresem działań), przedmiotem jego oddziaływań jest przyroda w skali mikro (na okres eksperymentu). Celem lub motywacją podmiotu generującego wiedzę o źródłach zmienności jest dobrobyt ludzi i świata, a jego metodą jest ligiczna, bezstronna i bezosobowa metoda naukowa. Można przyjąć, że władza jako taka jest znaczeniem abstrakcyjnym i absolutnym, a wiedza o źródłach zmienności jest konkretną naukową narracją na temat pewnego wycinka rzeczywistości. Stopienie tych dwóch pojęć w amalgamat wynika z nakładania się pojęcia abstrakcyjnej władzy wszechogarniającej, abstrakcyjnej i systematycznej z pojęciem naukowej dokładności, sterylności, względnie całkowitej kontroli eksperymentalnej, a także celem jakim jest dobro ludzi i świata. Funkcjonalne i wyraźne analogie między sprawowaniem władzy nad państwem, a władzą nad warunkami eksperymentalnymi na zasadzie tła uwypuklają figurę fundamentalnego znaczenia totalnej władzy naukowca nad wynikami eksperymentu, a także produkowaną wiedzą o prawidłowościach przyrodniczych. W kontekście firmy oferującej specjalistyczne usługi w nauce, taki amalgamat może wpływać na myślenie klienta o firmie Metodolog.pl w kierunku pojmowania jej jako miejsca doskonałej realizacji usług i osiągnięciu wraz z nią pożądanego postępu i rozwoju naukowego.

Wykorzystanie teorii amalgamatów w analizie motta „Władzą jest wiedza o źródłach zmienności” firmy Metodolog.pl.

 

Rysunek nr 1.

Dekompozycja pojęć wyjściowych i ich integracja w amalgamacie.

Bilbiografia:

Coulson S., Oakley T. (2000), Blending basics, „Cognitive Linguistics” 11-3/4, s. 175–196.

Fauconnier G., Turner M. (2001), Tworzenie amalgamatów jako jeden z głównych procesów w gramatyce, przeł. W. Kubiński i D. Stanulewicz, [w:] W. Kubiński, D. Stanulewicz (red.), Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne, Gdańsk, s. 173–211.