Typowy układ pracy magisterskiej

Typowy układ pracy magisterskiej

Typowy układ pracy magisterskiej Pisanie pracy magisterskiej nastręcza zwykle niemało trudności od strony układu treści. Rozumie się, że układ t’en powinien być poprawny zarówno logicznie, jak i metodologicznie. Biorąc pod uwagę istotny sens prac magisterskich i wynikający z niego postulat, aby „typowa” praca miała charakter przyczynku naukowo-badawczego, układ jej powinien w zasadzie odpowiadać potrzebom, jakie spełniać mają prace badawcze. Kolejność fragmentów w takich pracach powinna w zasadzie odpowiadać układowi pisarskiemu prac, o jakim była mowa w rozdz. Pisarstwo i piśmiennictwo naukowe. Ze względu na cel prac magisterskich i ich charakter ćwiczeniowy wyłaniają się tu jednak postulaty dodatkowe. Po pierwsze więc promotor powinien mieć wgląd w przebieg badań wykonanych i wysiłku pisarskiego autora pracy. Notatki z konsultacji nie wystarczają. Uwzględnić trzeba bowiem wzrastające liczebności prac magisterskich, wykonywanych pod kierunkiem jednego promotora, i zdarzające się wypadki pisania prac za wynagrodzeniem. Aby umożliwić promotorowi należyty wgląd i kontrolę, autor pracy powinien szczegółowo przedstawić prze-bieg jej powstania — wykonanie badań, pisania. Może to stanowić osobny rozdział. Ponadto żądać trzeba dołączenia do pracy już napisanej pełnej dokumentacji w postaci opracowań częściowych, notatek protokolarnych, wy-ciągów ze źródeł. Załączniki, służące do przykładów materiału naukowe-go, tabel, wykresów, wzorów analiz statystycznych itp. nie wystarczają. Materiały naukowe można po pewnym czasie autorom zwrócić. Wymagać trzeba też od nich dokładniejszej niż w wypadku prac samo-dzielnych ludzi nauki analizy literatury przedmiotu. Chodzi zarówno o kontrolę jej faktycznego opanowania, jak też umiejętności w zajmowaniu wobec niej stanowiska krytycznego. Autor pracy magisterskiej powinien dokładnie wyłuszczyć wszystkie propozycje, sugestie, pomysły teoretyczne i metodologiczne, pochodzące od promotora. Stwierdzenie ogólnikowe na karcie tytułowej, że „praca wykonana została pod kierunkiem X.Y.”, nie wystarcza; w każdym razie w pewnych wypadkach może nie wystarczać. Prace magisterskie są wprawdzie tylko ćwiczeniami naukowymi ćwiczeniami coraz częściej włączanymi w plany badań zakładów, katedr czy instytutów szkół wyższych. Coraz częściej publikuje się ich streszcznia bądź fragmenty. Nierzadko zdarza się, że prace doktorskie, lub ni—promocyjne publikacje naukowe, oparte są na pracach magisterskich. W rachubę wchodzi wiec możliwość sporów co do autorstwa czyjegoś pomysłu metodologicznego czy teoretycznego. W braku należytej dokumetacji poszkodowany może być czy to promotor, czy to autor pracy magisterskiej (lub doktorskiej). Uwzględnić trzeba i to, że oryginalne pomysły (metodologiczne lub inne) powstają w czasie dyskusji seminaryjnych, czy też konsultacji w czasie wymiany myśli i dzięki niej, dlatego potrzebne są protokoły z zebrań seminaryjnych.

Zacytowany fragment pochodzi z książki ” Ogólna metodologia pracy naukowej” Józef Pieter r1967.