Szkolenie z modelowania wielopoziomowego w R

Szkolenie z modelowania wielopoziomowego w R

Poniżej przedstawiamy jedno ze szkoleń statystycznych które przygotowaliśmy dla pracowników naukowych uniwersytetu ***. Kod jest zapisany w R Markdawn.


title: „*Szkolenie z modelowania wielopoziomowego w R*”
author: „mgr Konrad Hryniewicz – Metodolog.pl”
date: „`r format(Sys.time(), ‚%d %B, %Y’)`”
output:
rmarkdown::html_document:
theme: cerulean
toc: true
toc_float: true

**Rozwiązanie dostarczone przez Metodolog.pl**

*spec. ds. Analiz Statystycznych, Metodologii Badań oraz języka R*

**Przydatne strony o R:**

https://www.r-bloggers.com – Nowosci w R i ciekawe wpisy

https://www.r-graph-gallery.com – Galerie wizualizacji danych

https://rpubs.com/ – Ciekawe opracowania problemów i liczne tutoriale

https://www.tidyverse.org/ – Stajnia pakietów R Studio
=
https://cran.r-project.org/ – Podstawowy serwer R

https://cran.r-project.org/web/packages/cSEM/vignettes/cSEM.html – ostatnio zostal tam dodany swietny pakiet do SEM-PLS przez Floriana Schubertha (powiem szczerze, jest kozacki, niemniej trzeba miec mocnieszego kompa do obliczen na wiekszych probach)

**Szkolenie powstawało razem z **

 

 

 

## **Załadowanie do pamięci niezbędnych bibliotek i zbioru danych ** ##

„`{r}
#install.packages(c(„merTools”,”openxlsx”,”dplyr”,”ggplot2″,”tidyverse”,”Hmisc”,”writexl”,”car”,”kableExtra”,”lme4″,”lmerTest”,”jtools”,”merTools”,”sjPlot”)) # instalcja potrzebnych bibliotek

library(„openxlsx”)
library(„dplyr”)
library(„ggplot2”)
library(„tidyverse”)
library(„Hmisc”)
library(„writexl”)
library(„car”)
library(„kableExtra”)
library(„lme4”) # MLM
library(„lmerTest”) # Statytyki diagnostyczne dla MLM
library(„jtools”) # Wyswietlanie eleganckich wydrukow dla modeli regresyjnych w tym MLM
library(„merTools”)
library(„sjPlot”) # Wyswietlanie eleganckich tabel dla modeli regresyjnych w tym MLM

setwd(„…”) #funkcja ustaljaca folder roboczy ze wszystkimi plikami

mydata = openxlsx::read.xlsx(„sen.xlsx”) #funkcja otwierająca plik xlsx z dysku

write.xlsx(mydata, „nowe_dane.xlsx”) #funkcja zapisujaca ramki danych w formacie xlsx

options(scipen = 160) #nikt nie lubi notacji naukowych wiec chcemy wiedzieć w wynikach dużo miejsc po przecinku
set.seed(12345678) #ustalamy ziarno pseudolosowania by wystandaryzowac wyniki analiz

colnames(mydata) # patrzymy jakie mamy nagłówki kolumn

„`

## **Wstęp – Jakie są założenia OLSM i dlaczego są one bardzo często trudne do utrzymania w praktyce badawczej? ** ##

1. Model klasycznej liniowej analizy regresji zakłada (a także większość modeli statystycznych), ze wyniki obserwacji są od siebie niezależne np. mój wzrost nie zależy od Twojego wzrostu.

2. Nachylenia linii regresji np. dotyczące zależności miedzy waga a wzrostem są podobne w podgrupach zmiennej grupującej np. płci, grup zawodowych itp.

3. Zjawisko analizowane na ogólniejszym poziomie może być pewnym „złudzeniem”, czyli tzw. Paradoksem Simpsona mówiące o tym, że zjawiska rozpatrywane fragmentarycznie różnią się od zjawiska rozpatrywanego ogólniej.

ad1. W praktyce badawczej te założenia są często ciężkie do spełnienia np. moja ocena z matematyki może być zależna od ocen mojego kolegi/koleżanki z ławki np. dlatego, że ma ojca który poświęca mu/jej dużo czasu na wspólne uczenie się i ta osoba powiela ten schemat wobec mnie 🙂

ad2. Zależność między potencjałem kulturowym nauczyciela może wiązać się z ocenami dzieci z historii różnie w różnych klasach danej szkoły. W jednej klasie może wpływać silniej, a w drugiej słabiej, ale nadal pozytywnie. W trzeciej natomiast, może wpływać, z jakichś względów oczywiście, bardzo silnie, a w czwartej bardzo słabo, dlaczego? Nie wiadomo, ale wiadomo, ze źródłem tej zmienności może być po prostu nauczyciel historii posiadający jakiś konkretny losowy mix cech.

ad3. To trzeba zobaczyć na własne oczy.

paradox simpsona

## **Jak możemy modelować zjawiska dzięki modelowaniu wielopoziomowemu?** ##

**Zwykła analiza regresji**

liniowa analiza regresji

**Indywidualne różnice pod względem zmiennej zależnej (losowe intercepty/ ang. random intercepts)**
Każda grupa/obserwacja ma swoje oszacowanie średniego poziomu mierzonej cechy.

Model ten nazywa się modelem zerowym w którym obserwuje się czy są losowe różnice miedzy grupami/obserwacjami.

Model zerowy analizy wielopoziomowej

**Losowe różnice pod względem zmiennej zależnej (losowe intercepty/ ang. random intercepts), ale stale linie regresji (ang. fixed slopes)**
Każda grupa/obserwacja ma swoje oszacowanie średniego poziomu mierzonej cechy, ale wpływ zmiennej niezależnej na badane zjawisko jest podobny we wszystkich grupach/obserwacjach.

model fixed slopes i random intercepts
**Brak losowych różnic względem zmiennej zależnej (stale intercepty/ ang. fixed intercepts) oraz zachodzące różnice pod względem nachylenia linii regresji (ang. random slopes)**

Każda grupa/obserwacja ma to samo oszacowanie średniego poziomu mierzonej cechy, ale wpływ zmiennej niezależnej na badane zjawisko jest losowo inny we wszystkich grupach/obserwacjach.

fixed intercepts i random slopes
**Losowe różnice względem zmiennej zależnej (losowe intercepty/ ang. random intercepts) oraz różnice pod względem nachylenia linii regresji (ang. random slopes)**

Każda grupa/obserwacja ma rożne oszacowania średniego poziomu mierzonej cechy, ale wpływ zmiennej niezależnej na badane zjawisko jest losowo inny we wszystkich grupach/obserwacjach.

random intercepts random slopes

## **Dlaczego efekty mieszane?** ##

Dlatego, że można mieszać w tych modelach elementy random (intercepts i slopes) i fixed (również intercepts i slopes).

## **Opis zbioru danych na jakim będziemy ćwiczyć** ##

Baza danych zawiera informacje o tym jak deprywacja snu przez 10 dni wpływa u różnych ludzi na poziom szybkości reagowania na bodziec wizualny. Domniemuje się, ze im szybszy czas reakcji tym szybciej zachodzą procesy psychiczne w mózgu.

Układ jest bardzo prosty. Poszczególne pomiary dzienne czasu reakcji są zagnieżdżone w osobach. Dzień jest zmienną 1 poziomu (niższy poziom), a osoba jest zmienną 2 poziomu (wyższy poziom). Czas reakcji na bodziec to wartości zmiennej zależnej (wyjaśnianej) powtarzane przez 10 dni u wszystkich osób. Im wyższy czas reakcji, tym wolniejszy czas reakcji na bodziec co jest równoważnie z wolniejszym funkcjonowaniem mózgu i procesów umysłowych.

Na razie nie mamy zmiennych które bardziej określają poziom 1 i 2 analizy. Przez co, nie możemy wykonać interakcji między poziomami, ale do tego typu oszacowań przejdziemy pod koniec. Na razie zaczniemy od podstawowych kwestii związanych z modelowaniem efektów stałych, losowych i mieszanych, a także podstawowa terminologia i statystykami tych modeli.

Podsumowując:
Reakcja = czas reakcji na bodziec (zmienna zależna)
Dni = dzień pomiaru (poziom 1)
Id_Osoby = Id poszczególnych badanych (poziom 2)

*Jak rozpoznać hierarchie w danych?*
– cechy niższego poziomu nie mogą wpływać na cechy wyższego poziomu (uczniowie na nauczyciela lub dzień pomiaru na zachowanie człowieka)
– mamy do czynienia z powtarzanym pomiarem tego samego obiektu (układ wewnątrzobiektowy)

## **Jak wygląda zbiór danych do modelowania wielopoziomowego?** ##

„`{r}
print.data.frame(mydata) #funkcja print.data.frame() pokazuje w konsoli R zbiór danych
„`

## **Model regresji liniowej jedna stała (fixed intercept) i jeden slope (fixed slope)** ##

„`{r}

reg_linear = lm(Reakcja ~ Dni , data = mydata) #Zwykla analiza regresji. Predyktorem jest czas liczony w dniach, a zależną jest szybkość wykonania zadania

jtools::summ(reg_linear) #Podsumowanie modelu regresji

„`

**Rysunek nr 1**

*Wizualizacja zwyklej regresji liniowej z jednym predyktorem (fixed intercept) i jeden slope (fixed slope)*


„`{r}
ggplot(data = mydata, mapping = aes(x = Dni, y = Reakcja)) + #definiowanie zbioru danych i zmiennych na wykrescie
geom_point(na.rm = T, aes(col = ID_Osoby), alpha = 0.5) + #pokazanie kolorowych punktów na wykresie rozrzutu względem zmiennej ID_osoby
geom_smooth(method = „lm”, na.rm = T, col = „black”, se = F) + #wykorzystanie funkcji liniowej do wykreślenia linii dopasowania
scale_y_continuous(limits = c(80, 500)) + #skalowanie osi y
scale_x_continuous(breaks = seq(1:10) – 1) + # skalowanie osi x
theme(legend.position = „right”)+theme_bw() + theme(panel.border = element_blank()) #ustawienia szablonu wykresu, pozycji legendy i tła

wykres1 = ggplot(data = mydata, mapping = aes(x = Dni, y = Reakcja)) + #definiowanie zbioru danych i zmiennych na wykrescie
geom_point(na.rm = T, aes(col = ID_Osoby), alpha = 0.5) + #pokazanie kolorowych punktów na wykresie rozrzutu względem zmiennej ID_osoby
geom_smooth(method = „lm”, na.rm = T, col = „black”, se = F) + #wykorzystanie funkcji liniowej do wykreślenia linii dopasowania
scale_y_continuous(limits = c(80, 500)) + #skalowanie osi y
scale_x_continuous(breaks = seq(1:10) – 1) + # skalowanie osi x
theme(legend.position = „right”)+theme_bw() + theme(panel.border = element_blank()) #ustawienia szablonu wykresu, pozycji legendy i tła

ggplot2::ggsave(wykres1, filename = „moj wykres zwykly lm.png”, device = „png”, limitsize = F) #eksport wykresu

„`

## **Model 0 – Testowanie zróżnicowania modelu tylko ze zmienną zależną (wskazując na losowe intercepty dla ludzi/grupy) ** ##

„`{r}

M00 = lme4::lmer(Reakcja ~ 1 + (1|ID_Osoby), data = mydata, REML = F)

model0 = jtools::summ(M00) # Podsumowanie modelu zerowego (bez predyktorow), czyli weryfikacja tego czy nasze osoby różnią się ogólnie pod względem cechy reagowania na bodziec

# Model nie zawiera predyktora, czyli póki co źródłem zróżnicowania pomiarów reagowania jest sam człowiek, czyli jakieś źródło wariancji które identyfikujemy w tym modelu.

# (1 | ID_Osoby) = oznacza, ze intercepty dla poszczególnych ludzi są losowe (czyli, ze ludzie po prostu różnią się pod względem czasu reakcji)
model0

M0_intercepty = lmerTest::ranova(M00) #testowanie istotności zróżnicowania losowości interceptów
M0_intercepty
„`

**Rysunek nr 1b**

*Wizualizacja modelu zerowego losowe stale (random intercepts)*


„`{r}
wykres_model_zero = mydata %>% ggplot()+ geom_bar(aes(x=ID_Osoby, y=Reakcja), stat=”identity”, fill=rgb(0.4,0.9,0.8,0.5), alpha=0.5) + theme_bw() + theme(panel.border = element_blank())

ggplot2::ggsave(wykres_model_zero , filename = „wykres_model_zero .png”, device = „png”, limitsize = F) #eksport wykresu
„`
## **Model regresji wielopoziomowej wiele stałych (random intercepts) i jeden slope (fixed slope)** ##

„`{r}

intercepts_model <- lmer(Reakcja ~ Dni + (1 | ID_Osoby), data = mydata, REML = F)
# Regresja wielopoziomowa.
# Predyktorem jest czas liczony w dniach, a zależną jest szybkość wykonania zadania
# (1 | ID_Osoby) = oznacza, ze intercepty dla poszczególnych ludzi są losowe (czyli, ze ludzie po prostu różnią się pod względem czasu reakcji)

jtools::summ(intercepts_model) #Podsumowanie modelu regresji

M0_intercepty = lmerTest::ranova(intercepts_model) #testowanie istotności zróżnicowania małych średnich (interceptów)
M0_intercepty

model_coefs = coef(intercepts_model)$ID_Osoby %>%
dplyr::rename(Intercept = `(Intercept)`, Slope = Dni) %>%
rownames_to_column(„ID_Osoby”)

print.data.frame(model_coefs) #Podsumowanie danych

polaczona_baza_danych_do_wykresu = left_join(mydata, model_coefs, by = „ID_Osoby”) # Połączmy nowe wyliczenia z pierwotną bazą danych
„`

**Rysunek nr 2**

*Wizualizacja zwyklej regresji liniowej z jednym predyktorem z losowymi stałymi (random intercepts) i jednym slopem (fixed slope)*


„`{r}
fized_slopes_random_intercepts = ggplot(data = polaczona_baza_danych_do_wykresu,
mapping = aes(x = Dni,
y = Reakcja,
colour = ID_Osoby)) +
geom_point(na.rm = T, alpha = 0.5) +
geom_abline(aes(intercept = Intercept,
slope = Slope,
colour = ID_Osoby
),size = 1.5) + scale_y_continuous(limits = c(80, 500)) +
scale_x_continuous(breaks = seq(1:10) – 1) +
theme(legend.position = „right”)+theme_bw() + theme(panel.border = element_blank())

ggplot2::ggsave(fized_slopes_random_intercepts , filename = „fized_slopes_random_intercepts.png”, device = „png”, limitsize = F) #eksport wykresu
„`

## **Model regresji wielopoziomowej jedna stałą (fixed intercept) i wieloma slopsami (random slopes)** ##

*Pozdrawiam i zapraszam do modelowania*

„`{r}

slopes_model <- lmer(Reakcja ~ Dni + (0+Dni | ID_Osoby), data = mydata, REML = F)
# Regresja wielopoziomowa
# Predyktorem jest czas liczony w dniach, a zależną jest szybkość wykonania zadania
# (0+Dni | ID_Osoby) = 0 oznacza, ze intercepty dla poszczególnych ludzi są stale (czyli, ze ludzie nie różnią się do siebie pod względem czasu reakcji, ale wpływ dni (zmienna niezależna) na reagowanie (zmienna zależna) jest różny u różnych ludzi)

jtools::summ(slopes_model) #Podsumowanie modelu regresji

M1_slopes = lmerTest::ranova(slopes_model) #testowanie istotności zróżnicowania slopsow u poszczególnych ludzi (pamiętajmy, że intercepty są przyjmują tę samą stałą wartość)
M1_slopes

model_coefs <- coef(slopes_model)$ID_Osoby %>% #Wyliczenie stałego intercepta i losowych slopsów
dplyr::rename(Intercept = `(Intercept)`, Slope = Dni) %>%
rownames_to_column(„ID_Osoby”)

print.data.frame(model_coefs) #Podsumowanie danych

polaczona_baza_danych_do_wykresu = left_join(mydata, model_coefs, by = „ID_Osoby”) # Połączmy nowe wyliczenia z bazą danych
„`

**Rysunek nr 3**

*Wizualizacja zwyklej regresji liniowej z jednym predyktorem z stałą stałą (fixed intercepts) i różnymi slopsami (random slopes)*

„`{r}
fized_intercepts_random_slopes = ggplot(data = polaczona_baza_danych_do_wykresu,
mapping = aes(x = Dni,
y = Reakcja,
colour = ID_Osoby)) +
geom_point(na.rm = T, alpha = 0.5) +
geom_abline(aes(intercept = Intercept,
slope = Slope,
colour = ID_Osoby
),size = 1.5) + scale_y_continuous(limits = c(80, 500)) +
scale_x_continuous(breaks = seq(1:10) – 1) +
theme(legend.position = „right”)+theme_bw() + theme(panel.border = element_blank())

ggplot2::ggsave(fized_intercepts_random_slopes , filename = „fized_intercepts_random_slopes.png”, device = „png”, limitsize = F)
„`

## **Model regresji wielopoziomowej wiele stałych (random intercepts) i wiele slopsow (random slopes)** ##

„`{r}

intercepts_slopes_model <- lmer(Reakcja ~ Dni + (1+Dni | ID_Osoby), data = mydata, REML = F)
# Regresja wielopoziomowa
# Predyktorem jest czas liczony w dniach, a zależną jest szybkość wykonania zadania
# (1+Dni | ID_Osoby) = 1 oznacza, ze intercepty dla poszczególnych ludzi znów są losowe (czyli, ze ludzie różnią się od siebie pod względem czasu reakcji i tez tego jak upływ czasu wpływa na reagowanie)

jtools::summ(intercepts_slopes_model) #Podsumowanie modelu regresji

M1_slopes = lmerTest::ranova(intercepts_slopes_model) #testowanie istotności zróżnicowania komponentu losowego
M1_slopes

model_coefs <- coef(intercepts_slopes_model)$ID_Osoby %>% #Wyliczenie losowego intercepta i losowego slopsa
dplyr::rename(Intercept = `(Intercept)`, Slope = Dni) %>%
rownames_to_column(„ID_Osoby”)

print.data.frame(model_coefs) #Podsumowanie danych

polaczona_baza_danych_do_wykresu = left_join(mydata, model_coefs, by = „ID_Osoby”) # Połączmy nowe wyliczenia z naszą bazą danych
„`

**Rysunek nr 4**

*Wizualizacja zwyklej regresji liniowej z jednym predyktorem z losowymi stałymi (random intercepts) i różnymi slopsami (random slope)*


„`{r}
random_intercepts_random_slopes = ggplot(data = polaczona_baza_danych_do_wykresu,
mapping = aes(x = Dni,
y = Reakcja,
colour = ID_Osoby)) +
geom_point(na.rm = T, alpha = 0.5) +
geom_abline(aes(intercept = Intercept,
slope = Slope,
colour = ID_Osoby
),size = 1.5) + scale_y_continuous(limits = c(80, 500)) +
scale_x_continuous(breaks = seq(1:10) – 1) +
theme(legend.position = „right”)+theme_bw() + theme(panel.border = element_blank())

ggplot2::ggsave(random_intercepts_random_slopes , filename = „random_intercepts_random_slopes.png”, device = „png”, limitsize = F)
„`

## **Porównywanie modeli pod względem dopasowania danych do rozpatrywanych modeli** ##

Niższy wynik AIC, BIC świadczy o lepszym dopasowaniu danych do modelu. Miary te nie maja wartości referencyjnych.

„`{r}
stats::anova(intercepts_slopes_model, slopes_model) #funkcja anova() pozwala na testowanie różnice miedzy modelami pod względem dopasowania danych do modelu
stats::anova(intercepts_slopes_model, intercepts_model)
stats::anova(slopes_model, intercepts_model)
„`

„`{r}
sjPlot::tab_model(M00, intercepts_model, slopes_model,intercepts_slopes_model, show.df = TRUE,show.aic = T, show.se = T ) #Funkcja tab_model() pakietu „sjPlot” elegancko zagnieżdża modele w jednej tabeli. Funkcja ta ma wiele innych fajnych ustawień.
„`

Badanie do dr

Drodzy ludzie,

Poniżej znajduje się link do mojego, chyba, już ostatniego badania do pracy doktorskiej.

Z góry dziękuję za pomoc 🙂

Link do ankiety klik lub do przeklejenia w przeglądarkę http://superleopard.nazwa.pl/lime/index.php/619324?lang=pl

 

WA ŻNE

Jeśli chcesz zapoznać się z historią mojej pracy doktorskiej, to myślę, że najlepiej jej ducha odda poniższa galeria memów:

 

Szkolenie Analiza Danych Panelowych w R

Szkolenie z analizy danych panelowych w programie R

Jakiś czas temu przeprowadzaliśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach szkolenie z analizy danych panelowych, czyli analizy regresyjnej danych czasowo przestrzennych. Do tego szkolenia zostało przygotowane pełne zakodowanie analizy w programie R. Sama analiza regresji panelowej została wykonana za pośrednictwem pakietu „plm”. Poniżej jest zapisany cały kod pozwalający na analizę danych panelowych różnymi sposobami estymacji wyników analizy regresji panelowej.

Read more

Konsultacje Metodologiczne w Metodolog.pl

Konsultacje Metodologiczne w Metodolog.pl

Konsultacje metodologiczne z ekspertem

Poniższy wpis dostarcza zainteresowanym klientom informacji na temat zakresu i sposobu organizacji konsultacji metodologicznych  z mgr Konradem Hryniewiczm (specjalista ds. metodologii i statystycznej analizy danych) w firmie Metodolog.pl. Zacznę, że ze względu na dużą liczbę teorii, metodologii badawczych, a także analiz statystycznych dostępnych w świecie badawczym, staje się trochę trudnym wybrać odpowiednie zaopatrzenie dla swoich badań (coraz trudniej sie zorientować w tym co jest dobre, a co przestało być wykorzystywane). Dlatego jako człowiek zamujacy się na codzień analizami i badaniami mogę Cię pokierować w wyborze odpowiednich metod, kierunków działań, a także czynności do wykonia by osiągnąć konkretne cele. Moje doradzwo metodologiczne i statystyczne dostarczyło korzyści już w symie niezliczonej przeze mnie liczbie doktorantów, pracowników nauki, a także ludzi biznesu.

mgr Konrad Hryniewicz Metodolog.pl

Forma konsultacji metodologicznych jakie oferuję

Formy i poziom konsultacjimetodologicznych, a także dostarczane wsparcie w zakresie projektów badawczych może zależeć od natury i zakresu proponowanego problemu do rozwiązania, potrzeb związanych z grantem, specyficznymi okolicznościami, a także czasem i typem statystycznej lub metodologicznej eksperytyzy. Konsultacja metodologiczna może być jednorazowa, ale może być również trwającym w czasie procesem rozwojowym (np. w oklicznościach serii badań). Takie wsparcie może dotyczyć oceny briefu badania, draftu artykułu naukowego, propozcyji metodologii badawczej, detali metodologicznych związanych z celami badawczymi. W intensywnych projektach badawczych zachęcam do włączenia mnie w aplikację o grant (lub inne finansowanie) jako specjalistę od kształtu metodologii i analiz statystycznych, czyli członka zespołu badawczego. Gwarantuje, że będzie fajnie!

Jak przygotować się do konsultacji metodologicznych?

Konsultacje Metodologiczne w Metodolog.pl

Postaram się być bardzo elastyczny w granicach możliwości, by dopasować się do mojego klienta. Nimeniej, dla lepszej obłsugi zachęcam odezwać się do mnie z pewnym wyprzedzeniem. Z jakim? Nie wiem, to zależy od gabarytów projektu. Fajnie, gdyby przed rozmową zostało przygotowanych kilka rzeczy, które będą stanowiły przedmiot rozmowy. Mówię tu o następujących elementach pracy badacza:

 • Tytuł projektu, abstrakt lub draft pracy
 • Kluczowe informacje na temat rozwiązywanego problemu bdawczego
 • Aktualny stan prac nad projektem
 • Informację zwrotną od recenzentów (jeśli praca jest do powtórnej oceny)
 • Specyficzne pytania i troski dotyczące projektu, a które mają stanowić cel dyskusji i badań.

Zapraszam do kontaktu 🙂

mgr Konrad Hryniewicz

+48 798 30 95 31

p.s. zachęcam do umilenia sobie czasu moimi eksperymentalnymi raklamami 🙂

Analiza modelowania równań strukturalnych w pakiecie lavaan

Analiza modelowania równań strukturalnych w pakiecie lavaan

Czym jest pakiet lavaan w systemie R?

Modelowanie równań strukturalnych w pakiecie lavaan jest super, a sam lavaan niesamowicie rozpowszechnionym pakietem do analizy modeli zmiennych latentnych. Skrót lavaan odnosi się właśnie do terminu  „latent variables analysis” i jest pakietem bibliotek statystycznych do analizy modelowania równań strukturalnych i modeli czynnikowych w oparciu o badanie zbieżności między teoretyczną macierzą wariancji-kowariancji a tą samą macierzą wynikającą z zebranych danych. Ta metoda modelowania, pomimo swoich superlatyw ma też swoje ograniczenia i wady. Statystyczne i teoretyczne, ale o nich można przeczytaj obszetniej tutaj -> (Tarka, 2017).  Poza tym analiza modelowania równań strukturalnych w pakiecie lavaan, a także w innych programach (Lisrel, Amos, Mplus) stoi w opozycji do modelowania metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (partial least squares [PLS]) zorientowanią predykcyjnie, a nie konfirmacyjnie (Garson, 2016; Vinzi et al., 2010). Metoda PLS też doczekała się swojej implementacji w R w pakiecie ‘plspm’ (Sanchez, 2013). To też jest bardzo fajny pakiet zawierający dużo sposobów wizualizacji danych, szczególnie wyników modelu pomiarowego i strukturalnego.

Analiza modelowania równań strukturalnych w pakiecie lavaan czym jest lavaan?

Możliwości statystycznego analizowania danych w pakiecie lavaan

Niemniej, wracając do analizy modelowania równań strukturalnych w pakiecie lavaan, to pakiet ten daje nam niesamowite możliwości analizy modeli teoretycznych w różnych układach metodologicznych, a także za pomocą różnych form estymacji wyników. Dzięki specyficznemu syntaksowi w pakiecie lavaan możemy wykonać analizy dotyczące:

 1. Analizy konfirmacyjnych modeli czynnikowych
 2. Analizy modeli strukturalnych
 3. Analizy zmiennych kategorialnych
 4. Analizy wielogrupowe (testowanie modelu w różnych grupach badawczych)
 5. Analizy wzrostu zmiennej latentnej (np. wynikającej z czasu lub rozwoju). W tym przypadku możemy ustalić losowe intercepty (losowe efekty średnich) i losowe slopy (losowe nachylenia regresji)
 6. Analizy na podstawie samej macierzy wariancji kowariancji
 7. Analizy efektów mediacji
 8. Analizy indeksów modyfikacji (kalibracja dopasowania danych do modelu)
 9. Analizę wielopoziomowego modelowania równań strukturalnych w przypadku danych klastrowanych (pakiet lavaan pozwala też na ustawienie efektów losowych interceptów). Niemniej dane muszą być ciągłe, a także kompletne).

Najciekawsze w pakiecie lavaan są różne metody estymacji modeli, szczególnie tych odpornościowych np. MLMVS metoda największej wiarygodności z odpornymi błędami standardowymi, a także skorygowanymi średnimi i wariancjami.

Pakiet lavaan jest dobrym rozwiązaniem dla początkujących

Pakiet lavaan jest o tyle lepszy od innych pakietów i bibliotek w R, że nie wymaga raczej eksperckiej wiedzy na temat R. Pakiet lavaan został zaprojektowany by był łatwy w użyciu dla osób, które nie używają eRa na co dzień. Można w nim już na samym początku zrobić taki wykres konfurmacyjnej analizy czynnikowej 🙂

Ponizej wstawiam moim zdaniem fajny tutorial jak zrobić ekstra wykresy ścieżkowe w lavaanie i korespondującym pakiecie ‚semPlot’. Więcej o wizualizacji modeli strukturalnych i konfrmacyjnych analiz czynnikowych znajdziesz w gihubie autora tutaj KLIK

Bibliografia

Garson, G. D. (2016). Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Models. In G. David Garson and Statistical Associates Publishing. Statistical Associates Publishing.

Sanchez, G. (2013). PLS Path Modeling with R. R Package Notes, 235. https://doi.org/citeulike-article-id:13341888

Tarka, P. (2017). An overview of structural equation modeling: its beginnings, historical development, usefulness and controversies in the social sciences. Quality and Quantity, 52(1), 313–354. https://doi.org/10.1007/s11135-017-0469-8

Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). Handbook of Partial Least Squares (V. E. Vinzi, L. Trinchera, & S. Amato (eds.)). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-540-32827-8