analiza statystyczna wyników badań

Pisanie raportu / opracowania statystycznego krok po kroku.

meto

 

Opracowanie statystyczne jest uwieńczeniem całego badania empirycznego. Warto zadbać by opis wyników w raporcie był wisienką na naukowym torcie. Warto zapoznać się dobrymi praktykami dotyczącymi wykonania takiego dzieła.

Po zakończonej analizie danych trzeba napisać raport. Taki raport z badań ma specyficzny standard. W skomplikowanych eksperymentach i wyśrubowanych metodologiach wymagana jest realizacja niekiedy bardzo zaawansowanych analiz statystycznych, miar i współczynników (o założeniach i ich weryfikacji nie wspominając).Ten tekst opisuje kolejne etapy konstrukcji badania. Statystyka w takich projektach jest większą pracą, która to jest ściśle związana z teorią, metodologią oraz problemami badawczymi i hipotezami. Zaproponowane podpunkty mają charakter uniwersalny. W większości nauk empirycznych struktura takiej pracy jest podobna. Ponad to nie wszystko co napiszemy poniżej jest stosowane w każdym badaniu. Zawsze jest jakiś obszar zmienności, ale można powiedzieć, że prototypowy raport naukowy/statystyczny jest podobny do opisanej poniżej formy. Poniżej przedstawiona struktura pisania pracy uwzględnia wytyczne czasopism naukowych, recenzentów oraz standardów panujących na całym świecie.

Początek.

 1. Kierunek badania, jego cel i podstawa co do zasadności przeprowadzenia badania.

Zazwyczaj naukowcy zajmują się bardzo wąskimi i specyficznymi zagadnieniami. Trzeba zadbać o to by nie zgubić wątku zasadniczego pracy projektu (naukowego, magisterskiego, doktorskiego), tak aby śmiertelnik mógł poradzić sobie z interpretacją i zrozumieniem danego tekstu związanego z raportowaniem wyników badania.

2. Stawiane hipotezy lub problemy badawcze (to koniecznie wchodzi w skład pisanie raportu statystycznego).

Standardem jaki panuje w rasowej nauce, hipotezy i pytania badawcze stawia się przed przeprowadzeniem badań. Taki rodzaj postępowania nosi nazwę a priori w innym przypadku podejście to nazywa się post hoc. W pierwszym przypadku dokonujemy weryfikacji  przewidywań. Za to w drugim dokonujemy eksploracji lub spekulacji. Te dwie perspektywy badawcze mają swoich przeciwników i zwolenników.

3. Udostępnianie zebranych danych, analiz statystycznych i raportów.

W zależności od „ceny” danych badacze je publikują lub chronią. W zależności od komercyjnego charakteru danych dane są udostępniane chętniej lub mniej chętnie. Zazwyczaj czasopisma naukowe przy publikacji artykuły proszą badacza o zobowiązanie się do udostępnienia danych na żądanie innych.

Plan eksperymentalny.

 1. W przypadku kiedy badanie wymagało odniesienia wyników z grupy eksperymentalnej do grupy kontrolnej, wymagane jest bardzo szczegółowe jej dobranie lub scharakteryzowanie.
 2. Wybór metodologii badawczej. W naukach społecznych i przyrodniczych przeprowadzane są różne badania poczynając od obserwacji, do eksperymentów kontrolowanych, z losowo dobraną grupą kontrolną, schematy powtarzalnych pomiarów, wieloczynnikowe schematy mieszane itp. itd.
 3. Zmienne w eksperymencie/ badaniu. Zazwyczaj podaje się podstawowe informacje o badanej próbie, statystyki wieku, statystyki demograficzne. Potrzebne są wszystkie informacje o pomiarach, miarach ich skalach ich statystykach opisowych. Jeśli plan był wieloczynnikowy warto napisać ile ten schemat miał czynników (ważny jest określenie typu czynnika czy był to powtarzany pomiar, czy grupy niezależne). Jeśli badania były przeprowadzane na zwierzętach wymagane jest stosowne zezwolenie.

Metody doboru obserwacji do próby.

 1. Charakterystyka próby. Opis badanych obserwacji jest niezwykle konieczny i istotny. Bardzo ważne jest dla czytelnika (najczęściej naukowca) aby dowiedzieć się co było przedmiotem obserwacji.
 2. Metoda rekrutacji obserwacji do badania. W przypadku badaniach na ludziach bardzo cenną informacją jest dodanie sposobu włączania ludzi w proces badawczy.
 3. Informacja o wielkości badanej próbie. Próba nie może być ani mała, ani duża. Przed przeprowadzeniem badania należy obliczyć minimalną wymaganą wielkość próbki aby wykryć przewidywany efekt.

Charakterystyka zmiennych

 1. Typ zmiennych (zmienna jakościowa, porządkowa, ilościowa)
 2. Określenie metod mierzenia parametrów oraz gradacji zmiennych.
 3. Sposób określania dokładności pomiarów

Sposób pozyskiwania danych.

 1. Charakterystyka sposobu zbierania danych ( eksperyment, obserwacja, sondaż, badanie ilościowe, badanie marketingowe, badanie statystyczne, badanie fokusowe, pogłębiony wywiad indywidualny)
 2. Opis czasu i okres trwania badania.
 3. Eksploracja danych (pod względem wykrycia obserwacji odstających i niepoprawnych (np. wynikających z błędów instrumentów pomiarowych lub ludzkich).

Analiza statystyczna

 1. Selekcja testów statystycznych.
 2. Podjęcie decyzji wykorzystaniu odpowiednich testów.
 3. Przeprowadzenie analiz
 4. Podjęcie decyzji o poprawności wykonanych czynności
 5. Opis wyników obliczeń statystycznych

Raportowanie wyników w formie jego specjalistycznego opisu.

W podpunkcie tym raportujemy wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych w odniesieniu do teorii i stawianych hipotez. Staramy się wyjaśnić czemu hipotezy się potwierdziły i czemu się nie potwierdziły. Odniesienie wyników uzyskanych dzięki analizie statystycznej danych do teorii jest najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem czającym na badacza. Staramy się podkreślić wady i zalety ów badania oraz sugestie dotyczące powtórzenia badania lub jego wariacji. Pamiętajmy, że brak istotności lub niepożądana (lub nieoczekiwana) istotność nie przesądza o życiu i śmierci. Najważniejsze jest zdroworozsądkowe spojrzenie na przeprowadzone postępowanie i ocena takich faktów. Jedno badanie nic nie znaczy i o niczym nie świadczy. Dopiero seria badań czyli cała linia (albo meta-analiza) przeprowadzonych eksperymentów – wykonana do tego przez niezależne zespoły badawcze – ma dopiero znaczenie w kontekście dowodzenia prawdy naukowej.

Potrzebujesz wsparcia lub usług statystyczno-metodologicznych? Napisz do nas lub zadzwoń. Oferujemy niskie ceny przy badaniach korelacyjnych i prostych eksperymentach!

Władzą jest wiedza o źródłach zmienności Metodolog.pl motto