Analiza statystyczna standardy APA

Psychologiczne metody badawcze

meto1

 

PSYCHOLOGICZNE METODY BADAWCZE

Eksperyment laboratoryjny

 • Eksperyment tego typu odbywa się w wysoce kontrolowalnych warunkach – niekoniecznie w laboratorium – dlatego możliwe jest zastosowanie obiektywnych i precyzyjnych pomiarów.
 • Badacz decyduje o tym, gdzie odbędzie się eksperyment, kiedy, kto będzie w nim uczestniczył, w jakich warunkach i używa ustandaryzowanej procedury.

Psychologiczny Eksperyment terenowy

 • Odbywają się w codziennym (naturalnym) środowisku osób badanych, ale sytuacje w obliczu których badani się znajdą, są ciągle wytwarzane sztucznie.
 • Eksperymentator psycholog także tutaj manipuluje warunkami, ale wszystko jest osadzone w „prawdziwym życiu” (więc nie bardzo można kontrolować niezwiązane z badaniem zmienne).

Studium (analiza) przypadku

 • Studia przypadków są dogłębnymi badaniami jednostki, grupy, wydarzenia albo społeczności.
 • Studia przypadków mają szerokie zastosowanie w psychologii, a do najbardziej znanych należą te Zygmunta Freuda. Przeprowadził on bardzo szczegółowe badania wchodząc w życie prywatne swoich pacjentów tak by spróbować zarówno ich zrozumieć jak i pomóc im przezwyciężyć ich choroby.
 • Studia przypadków zapewniają bogate dane jakościowe i posiadają wysokie poziomy ekologicznej trafności.

Korelacje

 • Korelacje oznaczają związek – mówiąc bardziej precyzyjnie, jest to miara stopnia w jakim dwie zmienne są ze sobą powiązane.
 • Jeżeli wzrost pewnej zmiennej jest związany ze wzrostem innej, wtedy takie zjawisko jest znane jako pozytywna korelacja.
 • Jeżeli wzrost pewnej zmiennej jest związany ze spadkiem innej, wtedy takie zjawisko jest znane jako negatywna korelacja.
 • Korelacja zerowa występuje kiedy nie ma żadnego związku pomiędzy zmiennymi.

Wywiady psychologiczne

 • Nieustrukturyzowane (nieformalne) wywiady są podobne do zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma zestawu pytań, a uczestnik ma możliwość by poruszyć dowolne tematy, które uważa za istotne, i wpleść je w konwersacje według własnego uznania. Z tego typu wywiadu zbiera się dużo danych jakościowych.
 • Ustrukturyzowane (formalne) wywiady są jak rozmowa o pracę. Jest tam stały, z góry ustalony zestaw pytań, które są zadawane każdemu uczestnikowi w tej samej kolejności i formie. Przeprowadzający wywiad pozostaje w swojej roli i utrzymuje dystans względem przepytywanego.

Kwestionariusze Psychologiczne

 • O kwestionariuszach można myśleć jak o czymś na kształt spisanego wywiadu. Mogą być przeprowadzane twarzą w twarz, przez telefon albo pocztą.
 • Pytania mogą być o charakterze otwartym, umożliwiając respondentowi elastyczność w odpowiedziach, albo mogą być bardziej ściśle określone, wymagające krótkich odpowiedzi albo wyboru którejś z odpowiedzi wcześniej narzuconych.
 • Wybór pytań jest istotny ponieważ należy uniknąć uprzedzeń i dwuznaczności w pytaniach, naprowadzających respondenta, lub powodujących oburzenie.

Obserwacja Psychologiczna.

 • Utajone obserwacje są wtedy kiedy badacz udaje, że jest zwykłym członkiem grupy i obserwuje w tajemnicy. W tej metodzie obserwacji mogą jednak wystąpić problemy etyczne, związane ze zgodą na oszustwo ze strony badacza.
 • Jawna obserwacja występuje wtedy gdy badacz oficjalnie informuje grupę, że przeprowadza badanie (badani wiedzą, że są pod obserwacją).
 • Naturalna – tutaj spontaniczne zachowania są odnotowywane w warunkach naturalnych.
 • Kontrolowana – zachowanie jest obserwowane w warunkach kontrolowanych laboratoryjnie (np. lalka Bobo u Bandury).
 • Uczestniczące – tutaj obserwator ma bezpośredni kontakt z grupą ludzi, którą obserwuje.
 • Nieuczestnicząca – analogicznie, badacz nie ma bezpośredniego kontaktu z obserwowanymi ludźmi.

Analiza treści

 • Analiza treści jest narzędziem badawczym używanym by pośrednio obserwować obecność pewnych słów, obrazów albo pojęć pośród mediów (np. reklam, książek, filmów itd.). Na przykład, może być użyta by zbadać stereotypowe role płci.
 • Badacze określają liczbowo (liczą) i analizują (sprawdzają) obecność, znaczeń i związków zwrotów i pojęć, potem wyciągają wnioski na temat wiadomości w mediach, autora(ów), publiczności, a nawet kultury i czasów, w których to się dzieje.
 • By prowadzić analizę treści w takich mediach, media są kodowane albo podzielone na dające się sobą zarządzać kategorie na różnych poziomach – słowo, sens wyrazu, fraza, zdanie albo temat – a potem badane.

Psychologiczne Badanie pilotażowe

 • Badanie pilotażowe jest wstępnym „przeleceniem” przez procedury, które mają zostać użyte w badaniu; wymaga wybrania kilku osób i próbę zbadania ich. Dają możliwość aby oszczędzić czas, a także niekiedy środki, przez znalezienie wad w procedurach stworzonych przez badacza.
 • Badanie pilotażowe może pomóc badaczowi wyłapać wszelkie niejasności albo niezrozumiałe informacje przeznaczone dla badanego, lub też problemy w opracowanym zadaniu.
 • Czasami zadanie jest zbyt trudne, i badacz może wpaść na efekt podłogowy, ponieważ żaden z uczestników nie będzie w stanie uzyskać dobrego wyniku albo wypełnić powierzonego mu zadania – wszystkie próby zakończą się niepowodzeniem. Przeciwieństwem jest efekt sufitowy, kiedy zadanie jest tak łatwe, że wszyscy osiągają maksymalne wyniki albo wyśmienicie spisują się wykonując zadanie, „zderzając się z sufitem”.

Potrzebujesz wsparcia lub usług statystyczno-metodologicznych? Napisz do nas lub zadzwoń. Oferujemy niskie ceny przy badaniach korelacyjnych i prostych eksperymentach!

Władzą jest wiedza o źródłach zmienności Metodolog.pl motto