Pytanie ankietowe

Pytania ankietowe – jak je zadawać? Porada

Pytania ankietowe to twórczość, czy ciężka praca?

Pytania ankietowe – Metoda jaką jest przeprowadzanie badań ankietowych w naukach społecznych jest ważną metodą badań. Pytania zadawane w ankietach, a w szczególności analiza odpowiedzi na nie, umożliwia poznanie struktury i zmienności badanej zbiorowości społecznej z perspektywy postaw, wiedzy, zachowań, opinii i umiejętności. Rezultaty ankiet prócz wymiaru poznania ludzi, mają również społeczne reperkusje. Wyniki ankiet wpływają na działania dycydentów, szefów, menadżerów, organizacje itp. Ze względu na konsekwencje badań ankietowych na osobie badającej, spoczywa odpowiedzialność za etyczne aspekty badania ankietowe.

Pytania ankietowe? Od czego zacząć?

W ogólnym rozrachunku, ankieta ma być zorganizowanym kwestionariuszem dzięki któremu są zadawane pytania osobom w wybranym kawałku populacji. Pytania ankietowe zawierają warianty odpowiedzi które podlegają późniejszej ocenie. Przygotowanie ankiety wymaga 1) Sformułowania problemu badawczego który ankieta może rozwiązać; 2) zdefiniowania zmiennych; 3) ułożenia wskaźników tych zmiennych w formie pytań; 4) skomponowania odpowiedzi; 5) ułożenie podstawowych pytań dotyczących demografii; 6) napisanie wstępu ankiety; 7) zaprojektowanie ergonomicznie wyglądającej ankiety.

Trafne sformułowanie pytań ankietowych wymaga…

Poprawnie brzmiące pytania ankietowe wymagają pewnej elementarnej wiedzy z zakresu logiki pytań, a w szczególności wiedzy na temat logicznych warunków stawiania pytań. Chodzi o to, aby pytanie było zdaniem prawdziwym lub wydawało się być prawdziwym w opinii respondenta. Następnym krokiem jest zadbanie o to aby zadający pytanie i odpowiadający na nie, rozumieli pytanie ankietowe tak samo. Niekiedy wymaga to dookreślenia pytań stawianych w ankiecie poprzez sprecyzowanie pojęć które w nich się zawierają.

Pytania ankietowe – struktura logiczna

Pytaniem jest twierdzenie rozpoczynające się od pytajnika: co, gdzie, jak, czy itd. po którym następuje logiczny ciąg pojęć ze znakiem zapytania na końcu. Pytanie rozpoczynające się od „czy” jest pytaniem dotyczącym rozstrzygnięcia. Pozostałe pytania są pytaniami ankietowymi dotyczącymi dopełnienia.

W pytaniu „Jaki model samochodu Panu się podoba?” pytający zakłada z góry, że odpowiadający ma wiedzę na temat sprzedawanych na rynku aut. Wiedza o samochodach nie musi być pełna, ale niewątpliwie jakaś musi być, po to  aby ankietowany mógł jakoś odpowiedzieć na te pytanie. Odpowiedź na pytanie ankietowe to odpowiedź wyznaczona kafeterią odpowiedzi, wariantami odpowiedzi lub układem odpowiedzi. Odpowiedzi mogą mieć charakter ścisły – wynikający z układu kafeterii lub pośredni – nie mieści się w schemacie odpowiedzi, ale pozwala na ocenę lub wniosek dotyczący  odpowiedzi ścisłej.

jak opisać wyniki ankiety

Jak opisać wyniki ankiety

Jak opisać wyniki ankiety?

Jak opisać wyniki ankiety? Na tym pytaniem codziennie zastanawia się masa studentów pracujących nad swoimi pracami empirycznymi. W naszym wcześniejszym wpisie pisaliśmy co nie co o tym jak opisać wyniki ankiety (klik).  Wspominaliśmy też jak postępować w przygotowaniu planu i wykonania raportu podsumowującego opis zebranych danych (klik). Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do tych wpisów ponieważ stanowią dobrą podstawę do zainspirowania się.  Ponad to są pomocne w wykonaniu własnej pracy związanej z tym jak opisać wyniki ankiety. W tym wpisie chcielibyśmy nawiązać do skorzystania z naszych usług polegających na kompleksowej analizie ankiet i kwestionariuszy. Firma Metodolog.pl od wielu lat zajmuję się kompleksową pomocą statystyczną w wielu dziedzinach nauki. Z doświadczenia wiemy, że wielu studentów ma dosyć wysokie wymagania dotyczące analiz statystycznych i tego jak ma wyglądać raport statystycznych.

Skorzystanie z usługi pomocy statystycznej przy opisie wyników ankiety.

Jako firma dostarczająca tego typu rozwiązania chcielibyśmy zachęcić wszystkich do skorzystania z naszej oferty usług i pomocy statystycznej. W kwestii realizacji projektów naukowych Metodolog.pl jest bardzo dobrym partnerem współpracy. Z bogatego doświadczenia możemy powiedzieć, że doskonale orientujemy się realizacji projektów na poziomie akademickim. Dokładnie wiemy jakie standardy muszą być spełnione, aby praca naukowa została przyjęta przez osoby akceptujące tego typu prace (np. recenzenci). W realizacji projektów statystycznych stosujemy standardy edytorskie APA wersja 6. Wykorzystujemy również też standardy dostarczane przez ASA (Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne). Wszystkie raporty statystyczne dotyczące opisu wyników ankiety wykonujemy w tych standardach ze względu na to, że cieszą się międzynarodową (w tym także Polsce) akceptacją. Dodatkowo są one również niezwykle użytecznymi materiałami z perspektywy interpretacyjnej. Standardy te – tak jak każde inne standardy – ułatwiają interpretację, ocenę i porównywanie raportów. Stanowi to niezwykły atut przy ocenie pracy badawczej przez recenzenta lub promotora pracy.

Jak opisać wyniki ankiety? Rozwiązanie.

Wszystkim osobom zastanawiającym się nad wyborem dostawcy usług statystycznych, pomocy przy analizie danych i interpretacji wyników badań ankietowych zachęcamy do zapoznania się z naszą rozbudowaną ofertą.

Nie wiesz jak opisać wyniki ankiety? Kontakt.

 

Analiza ankiet, statystyka ankiet

Analiza ankiet

Analiza ankiet – Analizy statystyczne w podsumowywaniu badań ilościowych, ankietowych, sondaży i diagnoz społecznych.

Analiza ankiet jest sposobem prezentacji wyników zebranych dzięki ilościowemu badaniu dużej grupy ludzi. Wystandaryzowane ankiety i arkusze badawcze są bardzo szybką metodą zbierania informacji względnie na każdy temat. Dzięki ankietom możemy dokonywać wstępnym ustaleń o stanie wiedzy na dany temat.  Postawach wobec czegoś np. emigrantów, a także dowiadywać się o trendach i zachowaniach reprezentowanych na co dzień przez ludzi. Ankiety nie są doskonałą metodą badawczą, z tego względu, że metody ankietowe zbierają deklarowane informacje, a nie rzeczywiste zachowania, postawy i wiedzę. Może jeszcze w przypadku testowania wiedzy można zrobić quiz, ale w przypadku badania postaw lub opinii można mieć do czynienia z obciążeniem wynikającym z tendencji autoprezentacyjnych osób badanych. Nikt nie chce widzieć się jako osoba mająca negatywną postawę wobec krasnali ogrodowych lub nowego rządu. Jak by nie było ankiety są bez wątpienia doskonałą formą aproksymacji stanu rzeczywistego. Nieidealną, ale zawsze jakąś. Opracowanie statystyczne ankiety.

Analiza ankiet, czyli statystyczne podsumowanie zebranych danych powinno zaczynać się od

eksploracji danych. Wiele błędów w ankietach wynika z faktu, że wyniki są przepisywane przez ludzi. Jak wiemy ludzi mogą się mylić i popełniać błędy. W przypadku wpisywania wyników jest to nieuniknione. Ponad to podczas wstępnej analizy statystyczne i eksploracji danych warto zastanowić się nad brakami danych. Badając metodami statystycznymi występowanie braków danych możemy podjąć decyzję o tym co z nimi zrobić. Jeśli widzimy, że braki danych są raczej losowe i jest ich mniej niż 5% to możemy wykorzystać metody imputacji danych.

Czyli np. wypełnić braki danych najczęściej pojawiającą się wartością lub średnią arytmetyczną. Jest to wielka zaleta ponieważ im więcej obserwacji mamy tym przeprowadzane później analizy statystyczne mają większą moc w weryfikowaniu zależności i wpływów. Korzystne przy analizie ankiety jest też przeglądanie obrazków, czyli wykresów. Histogramy, wykresy słupkowe, mozaikowe oraz wykresy rozrzutu są niezwykle pomocne z tego względu, że dają nam ogląd badanego zjawiska od razu. Przedstawiają analizę ankiety i badane zjawisko całościowo, a nie fragmentarycznie jak to ma się w kontekście współczynników oszacowań statystycznych wyliczanych przez testy statystyczne i analizy.

Prostota przedstawiania wyników analizy ankiety.

Podczas analizowania wyników ankiety warto się zastanowić na prostotą pokazywania wyników audytorium lub czytelnikom naszej publikacji. Jeśli mamy 10 pytań dotyczących postaw wobec krasnali ogrodowych to powinniśmy zastanowić się nad jak najprostszym przedstawieniem tych wyników. Jeśli interesują nas postawy wobec krasnali ogrodowych badanych mieszkających na terenach wiejskich i miejskich to analiza ankiety powinna być wykonana jak najprościej. Jeśli kafeteria odpowiedzi na różne zachowania i opinie o krasnalach ogrodowych była mierzona na pięciostopniowej skali likerta (1 – Zupełnie do mnie nie pasuje to twierdzenie/5-Zdecydowanie do mnie pasuje to twierdzenie).

To zamiast wyliczać % 5 odpowiedzi na każde z 10 pytań w grupie miasta i wsi możemy policzyć ze skali likerta średnią i odchylenie standardowe. Wtedy wyjdzie nam elegancki wynik informujący nas o średniej postawie w mieście i wsi wraz z odchyleniami od średniej. Jak możemy się domyślać na wsi postawa wobec krasnali może być większa np. wynosić średnio 4,56 +/- 0,23 niż w mieście, gdzie wynosi średnio 1,62 +/- 1,45.

Analiza ankiety i znowu prezentacja obrazków.

Jeśli nie możemy zredukować informacji do poszczególnych i łatwo interpretowalnych czynników statystycznych to starajmy się pokazywać ludziom i czytelnikom obrazki. Informacje w tabeli, która ma dosyć rozbudowaną strukturę,  są trudne w interpretacji i wymagają wysiłku. Jeśli te informacje przedstawimy w formie wykresów to czytelnik bardziej zaangażuje się w analizę wyników, a ponad to więcej zrozumie z ukazywanej analizy wyników ankiety. Pakiety statystyczne i programy do analiz statystycznych mają rozbudowane opcje rysowania skomplikowanych wykresów, nawet tych w 3d. Niemniej wszystkim ludziom którzy nie potrzebują zaawansowanych wykresów mozaikowych w trójwymiarze proponujemy robienie wykresów w excelu. Czemu analiza ankiet ma być wizualizowana w excelu? Z tego względu, że dane te łatwo edytować i są one kompatybilne z większością pakietów biurowych do edycji tekstów i plików z prezentacjami.

Potrzebujesz pomocy statystycznej w analizie ankiet? Skontaktuj się z nami. Na pewno coś ciekawego dla Ciebie przygotujemy.

analiza statystyczna metodolog

Wykonanie analizy czynnikowej w praktyce.

meto

 

Wykonanie analizy czynnikowej w praktyce.

Wstęp.

Analiza czynnikowa jest metodą statystyczną polegającą na redukcji danych. Jej celem obliczeniowym jest wyszukanie powiązanych ze sobą zmiennych mogących mieć jakiś wspólny mianownik (wektor) np. pozycje kwestionariusza mierzące pewne spójne i reprezentatywne uniwersum zachowań np. ekstrawersję. Jest to dosyć prosta metoda statystyczna dająca bardzo zadowalające wyniki. Metodę tę często stosuje się w medycynie, psychologii, biostatystyce i psychometrii. Jej ekwiwalentem jest nowsza metoda o nazwie SVD (Singular Vector Decomposition). Obie metody zwracają podobne wyniki, lecz u podstaw leży inna metoda obliczeniowa i geneza powstania.

Aby przeprowadzić analizę czynnikową, nasze dane muszą spełniać kilka warunków:

  1. wszystkie zmienne muszą być mierzone na tej samej skali (chodzi tu o pozcyje testu)
  2. jeśli zmienne nie są wyrażone w tej samej jednostce pomiaru należy ów pomiary wystandaryzować
  3. odpowiedzi na pytania muszą charakteryzować się duża zmiennością (jeśli badani podobnie odpowiadali na dane pytanie w ankiecie to nie ma co takiego pytania włączać do analizy)
  4. badanych obserwacji powinno być tyle samo ile pozycji testowych, a z godnie z regułą kciuka 15 razy więcej
  5. nie powinno być sytuacji w której braki danych przekraczają 5%.

Zanim przeprowadzimy analize czynnikowa oprócz prostych statystyk opisowych musimy zrobić także bardziej skomplikowaną analizę, polegająca na diagnostyce dotyczacej tego czy nasze dane nadają się do przeprowadzenia analizy czynnikowej. Najlepiej jest uruchomić analize czynnikową.

Analiza miary K-M-O. Kryterium Kaisera/ Mayera / Olkina.

W analizie czynnikowej musimy podjąć na początku pewne decyzje związane z podstawowymi testami. Pierwszym kryterium jest ocena wyniku testu KMO. Miara KMO przyjmuje wartości od 0 do 1. Im wartość bliższa 1 tym bardziej wskazane jest przeporwadzenie analizy czynnikowej. Jeśli miara KMO jest niższa niż 0,7 to może być to spowodowane zbyt małą ilością badanych w stosunku do liczby pytań, złą konstrukcją pozycji testowych lub badana próba była zbyt jednorodna. Jeśli ocena wskaźnika KMO pozwoliła na akceptacje analizy to przeprowadzamy jeszcze raz analizę czynnikową.

Jak wyodrębniać czynniki?

W tym momencie musimy podjąć jakąś decyzję dotyczącą kryterium wyodrębniania czynników. Mamy do dyspozycji dwa kryteria.

Pierwszym jest kryterium Kaisera, które sugeruje wyodrebnienie tylu czynników ile sugerują wartości własne większe od 1 przy danym rozwiązaniu czynnikowym.

Drugim kryterium jest kształt wykresu osypiska (opartym o wartości własne). W kolejnym kroku podejmujemy decyzję o metodzie rotacji czynników. Decyzję o ilości czynników podejmujemy w oparciu  o wzrokową ocenę krzywizny linii na wykresie osypiska.

Rotacja.

W tym kroku podejmujemy decyzję o metodzie rotacji czynników. Jeśli test, który konstruujemy ma mieć więcej niż jeden wymiar, powinniśmy przeprowadzić jakąś z metod rotacji czynników, która spowoduje maksymalizację dostosować poszczególnym pozycji testowych do osi wyodrębnionych wymiarów. Po takiej rotacji macierz korelacji pytań/ pozycji testowych jest lepiej dopasowana a co za tym idzie, jest łatwiej interpretowana. Najczęściej wykonywane metody rotacji to metoda:

– Varimax

(metoda ortogonalna tak jak metoda Equamax i Quartimax) stosuje się ją do czynników potencjalnie będących od siebie niezależnych np. ekstrawersja i inteligencja.

– Promax

(metoda nieortogonalna, czyli ukośna. Metodą ukośną jest jeszcze metoda OBLIMIN z możliwością ustawienia stopnia korelacji między zmiennymi) Tą metodę stosuje się w przypadku silniego skorelowania wyodrebnianych wymiarów np. Inteligencja słowna i inteligencja matematyczna.

Interpretacja wyników procedury analizy czynnikowej.

Jest to jeden z trudniejszych etapów przeprowadzania analizy czynnikowej. Wpierw trzeba podjąć decyzję o ilości wariancji wyjaśnianej przez test. Jesli nie jest ona zadowalająca to trzeba się odnieść krytycznie do podjętych kroków wraz z rozpatrzeniem poprawności wykonania badania. Ponad to! Trzeba podjąć decyzję o pozycjach testowych wschodzących w skład danego czynnika i postarać się go nazwać. W większości wypadków pomaga w tym teoria leżąca u podstaw badanego narzędzia, lecz w przypadkach analiz eksploracyjnych takiego komfortu nie ma. Etykieta skomponowanego wymiaru powinna być uogólnieniem pozcyji wchodzących w skład skali.

Jeśli analiza czynnikowa dotyczy budowy kwestionariusza lub jego statystycznego przygotowania, zaleca się skonstruowanie klucza odpowiedzi. Jeśli analiza czynnikowa polega na redukcji danych mających zastosowanie w dalszych procedurach statystycznych zaleca się zapisanie tych wyników w jakimiś z języków programowania np. R lub Python.