Odległość Mahalanobisa

Odległość Mahalanobisa – statystyka ta przedstawia miarę w jakiej wartość zmiennych niezależnych dla danej wartości w zbiorze różni sie od wartości średniej dla wszystkich obserwacji.