hipotezy naukowe

Hipotezy naukowe

Hipotezy naukowe

„Hipotezy naukowe, ich związek z problemami.

Hipotezy naukowe. Pewien rodzaj założeń w pracach naukowych nazywamy hipotezami, niekiedy hipotezami roboczymi. Na czym polegają tego rodzaju założenia? Czym różnią się od pozostałych? Jaka jest ich rola w pracy naukowej? Dlaczego o hipotezach mówi się zazwyczaj w przyrodoznawstwie, i to zwłaszcza w naukach opierających się zasadniczo na metodzie eksperymentalnej? Czy hipotezy w naukach nieprzyrodniczych i nie opartych na eksperymentowaniu nie są potrzebne? „Hipoteza” znaczy dosłownie (z grec. „hypothesis”) „podkład” lub „przypuszczenie”. To drugie znaczenie wskazuje w pewnej mierze na rolę hipotez w obrębie założeń pracy naukowej. Hipoteza jest naukowym przypuszczeniem o obecności (istnieniu) da-nego zjawiska bądź jego wielkości, częstotliwości, o jego stosunku do zjawisk innych, o związku zależności danych zjawisk od innych lub o związku pojęć bądź wielkości pojęciowych o znaczeniu ustalającnym. W ujęciu ogólnym jest przypuszczeniem dotyczącym danego przed-miotu badań według jakiejkolwiek kategorii poznania, w szczególności kategorii substancji, przyczyny, jakości, ilości, czasu, przestrzeni itp. W takim ujęciu we wszelkich problemach naukowych do czynienia mamy z jakimiś hipotezami, przynajmniej domyślnie (implicite) w nich tkwiącymi.”

Źródło: Cytat pochodzi z Józef Pieter,  (1967). Ogólna metodologia pracy naukowej. wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich