Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS - Multi Group Analysis

Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysis

Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysis – Na przykładzie efektu zbieżności z „Ja”, postawami i efektywnością reklamy napoju energetycznego.

Streszczenie

Nakłady finansowe na marketing firm sprzedających napoje energetyczne (np. Redbull, Tiger, Black) z roku na rok rosną. Kluczowe dla producentów i specjalistów od marketingu jest określenie silnych determinant sprzedaży swoich produktów. Celem artykułu było zweryfikowanie relacji efektu zbieżności obrazu produktu z obrazem własnego „Ja” z intencją zakupu i wartościowaniem, w której postawy odgrywały rolę pośredniczącą. W badaniu testowano reklamy zupełnie nieznanego vs wiodącego napoju energetycznego oraz oceniono efekt zbieżności tego produktu z ja, trzy rodzaje postaw wobec niego, intencję zakupu oraz postrzegane wartościowanie wyrażone w pieniądzach. Analiza modelu strukturalnego SEM-PLS wykazała, że efekt zbieżności z ja wpływał istotnie na poziom postaw, a te z kolei determinowały intencję zakupu i postrzeganą wartość. Wykazano, że postawa emocjonalna zwiększała postrzeganą wartość znanego produktu, a przy nieznanym ją zmniejszała. Natomiast postawa poznawcza i behawioralna silniej zwiększała wartość przy nieznanym produkcie niż znanym. Wyniki rozszerzają wiedzę o efekcie zbieżności z ja i postaw w kontekście  promocji napojów energetycznych. Są one podstawą do strategicznego kreowania wizerunku oraz maksymalizacji zysków przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek.

Jeśli chcemy poznać tego typu skomplikowane zależności musimy wykonać nieco bardziej zaawansowane analizy statystyczne. Musimy wykorzystać porównywanie modeli równań strukturalnych PLS dzięki technice porównań wielogrupowych  (Multi Group Analysis)

Słowa kluczowe: postawy wobec produktu, zbieżność z ja, intencja zakupu, modelowanie równań strukturalnych, napój energetyczny, Red Bull

Wprowadzenie 

W klasie produktów, którymi są powszechnie konsumowane w Polsce napoje energetyczne, ich opakowania niewiele się od siebie różnią. Bez etykiety i znaku towarowego kupujący nie jest w stanie rozpoznać konkretnej marki napoju i wybrać swojej ulubionej. Pomimo tego na polskim rynku występują napoje energetyczne, które osiągnęły swoją wyraźną rozpoznawalność i są chętnie kupowane za wyższą cenę. Kozirok (2017) wskazuje, że wybór napoju energetycznego jest silnie determinowany smakiem, zapachem, zaufaniem do producenta, lojalnością wobec marki, a także ceną. Niemniej podstawową cechą odróżniającą napoje jest marka, której znajomość wpływa na zachowania konsumentów i korzyści producentów ze sprzedaży. Na przykładzie marek najlepiej sprzedających się napojów energetycznych (Red Bull, Tiger, Black), można powiedzieć, że producenci tych napojów starają się wpływać na pozycje swojej marki w umysłach konsumentów głównie za sprawą strategii marketingowych. Z obserwacji statystyk nakładów na marketing za rok 2016 wynika, że Red Bull, na tle pozostałych marek, był liderem reklamy swojego napoju w Polsce (http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/napoje-energetyczne-reklamy-red-bull-tiger-black). Widocznie nie tylko smak i zapach, a działania marketingowe, które kreują wizerunek marki w umysłach konsumentów, są jednymi z kluczowych determinant ich zakupu. Pewnym strategicznym sposobem kreowania wizerunku i postrzegania marki jest wiązanie jej cech z cechami konsumenta. W literaturze jest to nazywane efektem zbieżności z ja (self-congruity effect), (Kleine, Kleine and Kernan, 1993). Zbieżność taka jest kluczowa dla sukcesu sprzedaży napojów energetycznych, bo czerpie korzyści z bazowania na podobieństwie między osobowością marki a osobowością konsumenta. Wspomniana marka Red Bull, stara się bardzo silnie wiązać swój napój z pełnym adrenaliny i ekscytacji stylem życia. Taki obraz produktu, który jest bliski osobistemu obrazowi konsumentów, ma wpływ na odbieranie marki i kupno produktu.Dlatego bardzo cenne jest ustalenie relacji efektu zbieżności z postawami wobec produktu i dążeniem do jego zakupu i postrzeganą wartością. Do tej pory efekt zbieżności z ja nie był testowany w przypadku efektywności sprzedaży napojów energetycznych. Dlatego w poniższym artykule skupiono się efekcie zbieżności z ja,  postawami wobec takiego produktu, a także intencją jego zakupu i wartościowaniem. Na potrzeby badania stworzono reklamę znanego i zupełnie nieznanego napoju energetycznego. Jego celem było zweryfikowanie, jak efekt zbieżności z ja z napojem energetycznym wiąże się z trzema rodzajami postaw, a także intencją zakupu i wartościowaniem produktu. Argumentem za testowaniem zupełnie nieznanego napoju stoi fakt, że w taki sposób można ocenić nieobciążaną o wpływy społeczne, psychologiczne i marketingowe relację efektu zbieżności z ja z postawami i zakupem. Nieznany napój o nazwie Generix kontrastowano z napojem Red Bull który ma ustanowioną rozpoznawalność i jest w Polsce liderem sprzedaży na rynku napojów energetycznych (Kozirok, 2017).

W badaniu wykorzystano technikę porównywania modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysis. Testowano model, w którym wyższy poziom wartościowania i intencji dotyczącej kupna produktu jest przewidywany poprzez przejawianie się korzystnych postaw wobec niego, które są efektem powstałej zbieżności między obrazem produktu i obrazem własnym. Co do różnic między produktami nie formułowano przewidywań ze względu na to, że wykorzystany produkt znany (Red Bull) o ustanowionej renomie i pozycji na rynku miał stanowić kontrast w stosunku do produktu nowego (Generix). Związek między zbieżnością z ja, trzema rodzajami postaw oraz intencją zakupu nieznanego napoju Generix i znanego napoju Red Bull, dowiedziono dzięki wykonaniu ankietowego pomiaru powyższych konstruktów wraz z wyceną napoju w PLN. Do analizy zebranych wyników wykorzystano statystyczną metodę modelowania równań strukturalnych opartą o cząstkowe najmniejsze kwadraty SEM-PLS  i zastosowano porównywanie modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysi s(Haenlein and Kaplan, 2004; Nitzl, 2016; Rodríguez-Entrena, Schuberth and Gelhard, 2016).

Metodologia

W badaniu wykorzystano dwie wersje elektronicznej ankiety i umieszczono je na internetowych grupach portalu Facebook, które zrzeszają studentów różnych kierunków. W zamian za wypełnienie ankiet, badani mieli szansę wylosować  nagrody o łącznej wartości 200 zł (przenośny głośnik, słuchawki oraz powerbank). Przebadano w reklamach napojów 320 studentów pedagogiki i prawa. Badani w warunku napoju Generix byli o około 4% stasi niż badani w warunku Red Bulla M=22,84;SD=4,85 Vs M=21,23;SD=3,61, F(1,318)=18,29;p<0,01; η2=0,04. Proporcja płci była w obu grupach podobna χ2(1)=1,50;p=0,221. Kobiety stanowiły od 76% do 81% próby, a mężczyźni od 24% do 19%. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali brak znajomości prezentowanego napoju Generix i stuprocentową znajomość napoju Red Bull. Wykorzystana do badań ankieta różniła się tylko przedstawianą marką napoju energetycznego i składała się 4 bloków. Badany rozpoczynał jej wypełnianie od zapoznania się ze zdjęciem (rysunek nr 1) i opisem jednego z napojów energetycznych Generix (Red Bull). Opis reklamowy był następujący „Generix (Red Bull) to nowoczesny napój o bardzo korzystnych właściwościach energetyzujących działanie. Ze względu na zawartość samych naturalnych składników jest on w ocenie lekarzy i dietetyków całkowicie bezpieczny. Wypicie napoju usprawnia funkcjonowanie umysłu, a także pomaga zachować oczekiwaną czujność i dynamikę podczas wysiłku. Sprawia, że czujesz przyjemną ochotę do codziennej aktywności, pracy i działania. Generix (Red Bull) jest dietetyczny, ma łagodny, landrynkowy smak i możesz go stosować jako lekki dodatek do wszystkich posiłków.”. W następnej kolejności badany przechodził do arkusza w którym był oceniany efekt zbieżności wcześniej prezentowanego produktu z ja. W kolejnym badano postawy badanego, a także intencję zakupu napoju Generix (Red Bull) wraz z pytaniem o jego postrzeganą wartość, czyli ile byłby w stanie za niego zapłacić (w PLN). Odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe w ankiecie były mierzone na skali Likerta (od 1 – Zdecydowanie się nie odnosi, do 5 – Zdecydowanie się odnosi). Każdy badany otrzymywał inną kolejność wypełniania pozycji skal wewnątrz bloków ankiety (randomizacja pozycji testowych ankiety). W trzecim etapie badany deklarował swoją płeć, wiek znajomość przedstawianego produktu (Tak/Nie), a w ostatniej części zostawiał adres mailowy jeśli chciał wziąć udział w losowaniu nagród. Treść pozycji testowych, które oceniały efekt zbieżności z ja, postawy i intencję zakupu, przedstawia załącznik A (na końcu artykułu). W oparciu o wytyczne wynikające z teorii sformułowano przewidywanie, że efekt zbieżności produktu z ja będzie wiązać się z trzema rodzajami postaw wobec niego, a te z kolei z intencją zakupu i postrzeganą wartością. Relacje te do pewnego stopnia będą różne w przypadku produktu znanego i nieznanego.

Analiza statystyczna – Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysis

W celu analizy wyników badania przeprowadzono modelowanie równań strukturalnych metodą PLS i wykorzystano do tego oprogramowanie WarpPLS (Kock, 2011). Za pomocą procedury porównywania wielogrupowego  MGA – Multi Group Analysis (Rodríguez-Entrena, Schuberth and Gelhard, 2016), testowano różnice nasilenia wartości ścieżek między grupami osób oglądających reklamę Generixa i Red Bulla. Testowane modele były zmiennymi reflektywnymi (Diamantopoulos, 1996; Iacobucci, 2010), które były skonceptualizowane poprzez korespondujące z nimi pozycje testowe. Model przedstawia rysunek nr 1. Rzetelność pomiarów wyrażona za pomocą współczynnika α Cronbacha wynosiła od α=0,77 do α=0,96, a za pomocą współczynnika rzetelności kompozytowej od CR=0,84 do CR=0,97. Wyniki przedstawia tabela nr 1. Analiza współczynników dopasowania wykazała, że zebrane dane były bardzo dobrze dopasowane do modelu w grupie reklamy Generixa oraz Red Bulla, odpowiednio wynosiły:  Tenenhaus GoF=0,60, SRMR=0,06, SPR=0,73; Tenenhaus GoF=0,58, SRMR=0,07, SPR=0,82. Analiza mediacji wykonana zgodnie z linią myślenia Barona i Kennego (1986) wykazała, że postawy całkowicie pośredniczyły wpływ efektu zbieżności na intencję zakupu i wycenę w kontekście produktu Generix i Red Bull (współczynniki mediacji wynosiły odpowiednio; β=0,66;p<0,001, β=0,26;p<0,001, β=0,68;p<0,001, β=0,21;p<0,01. Oba efekty mediacji były podobne w obu grupach p>0,05. Wyniki przedstawia tabela nr 2. Analiza różnic między grupami pod względem wartości współczynników ścieżkowych  wykazała, że w obu grupach reklam efekt zbieżności wpływał z podobną siłą na postawę emocjonalną, behawioralną i poznawczą p<0,001. Podobnie też postawa emocjonalna wiązała się z poziomem intencji zakupu p<0,001. W przypadku reklamy Generix postawa emocjonalna wpływała na obniżenie wyceny produktu β=-0,36;p<0,001, a w przypadku reklamy Red Bull ta sama postawa determinowała wzrost wyceny β=0,25;p<0,001. W przypadku postawy behawioralnej zobserwowano, że reklama Generixa silniej wpływała na intencję zakupu niż reklama Red Bulla β=0,51;p<0,001 Vs β=0,31;p<0,001, t=1,80;p<0,05. W przypadku wyceny uzyskano analogiczny wynik,  silniejsza postawa behawioralna wiązała się z wyższą wyceną napoju Generix niż Red Bull β=0,41;p<0,001 Vs β=0,13;p<0,05, t=3,06;p<0,001. Postawa poznawcza nie miała żadnego znaczenia w kontekście relacji z intencją zakupu w obu reklamach, ale w reklamie Generix wiązała się z istotnie wyższą wyceną niż w reklamie Red Bulla, gdzie była bliska zeru β=0,26;p<0,001 Vs β=-0,08;p>0,05, t=3,10;p<0,001. Bezpośredni wpływ zbieżności z ja na intencję zakpui wycenę w PLN był bliski zeru w obu grupach. Wyniki analizy przedstawia tabela nr 3.

Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS - Multi Group Analysis

Rysunek nr 1.

Testowany model relacji między efektem zbieżności z ja, postawami, intencją i postrzeganą wartością w grupie produktu znanego i nieznanego.

 

Tabela nr 1.

Wyniki dokładności pomiarowej wykorzystanych skal w grupie produktu znanego i nieznanego

Redbull Generix
Zmienna Rzetelność kompozytowa (CR) α Cronbacha Rzetelność kompozytowa (CR) α Cronbacha
Zbieżność 0,84 0,77 0,84 0,77
Intencja 0,96 0,95 0,96 0,95
Postawa Emocjonalna 0,97 0,96 0,97 0,96
Postawa Poznawcza 0,92 0,89 0,92 0,89
Postawa Behawioralna 0,94 0,92 0,94 0,92

 

Tabela nr 2.

Wyniki analizy moderowanej mediacji postaw między efektem zbieżności, a intencją i wyceną w grupie produktu znanego i nieznanego

Redbull Generix Redbull Generix t
Relacja β β s.e s.e
Zbieżność -> Postawy -> Intencja 0,66*** 0,68*** 0,07 0,07 0,21
Zbieżność -> Postawy -> Wycena 0,26*** 0,21** 0,08 0,08 0,47
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

 

Tabela nr 3.

Wyniki porównań nasilenia wartości relacji w grupie produktu znanego i nieznanego – Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysis.

Redbull Generix Path diff
β β t
Zbieżność -> Intencja 0,09 -0,04 1,12
Zbieżność -> Wycena -0,04 -0,04 0,00
Zbieżność -> Postawa Emocjonalna 0,76*** 0,73*** 0,25
Zbieżność -> Postawa Poznawcza 0,52*** 0,62*** 0,97
Zbieżność -> Postawa Behawioralna 0,72*** 0,66*** 0,56
Postawa Emocjonalna -> Intencja 0,53*** 0,43*** 0,98
Postawa Poznawcza ->  Intencja 0,05 0,05 0,00
Postawa Behawioralna ->  Intencja 0,31*** 0,50*** 1,80*
Postawa Emocjonalna ->  Wycena 0,24*** -0,34*** 5,50***
Postawa Poznawcza ->  Wycena -0,08 0,26** 3,10***
Postawa Behawioralna ->  Wycena 0,15* 0,47*** 3,06**
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Podsumowanie

Analizy wykazały, że wykonane pomiary testowanych zmiennych były dokładne, a zebrane dane były dobrze dopasowane do skonceptualizowanego modelu w przypadku obu reklam. Wykazano też, że w obu grupach produktów postawy wobec produktu całkowicie odpowiadały za związek między efektem zbieżności z ja, a intencją zakupu i wartościowaniem produktu. Postawy te jednak różnie wiązały się z intencją zakupu i postrzeganą wartością w kontekście produktu znanego i nieznanego. Postawa behawioralna była silniej związana z chęcią zakupu i postrzeganą wartością nieznanego niż znanego produktu. Emocjonalna postawa natomiast, obniżała postrzeganą wartość produktu nieznanego i zwiększała znanego. Postawa poznawcza nie miała żadnej roli wyjaśniającej chęć zakupu. Miała natomiast znaczenie w wartościowaniu i przejawiała się tym, że przy nieznanym produkcie zwiększała istotnie wycenę, a w przypadku znanego nie miała ona żadnego znaczenia.

Dyskusja

Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysis wykazało zgodnie z przewidywaniami, że efekt zbieżności produktu z ja wywoływał korzystniejsze postawy (Liu et al., 2012), a te prowadziły do większej chęci jego zakupu i postrzeganej wartości (Ajzen, 1985; McDougall and Levesque, 2000; Ruiz-Molina and Gil-Saura, 2008). Kontrolowane w ten sposób postawy redukowały efekt bezpośredniej relacji zbieżności z chęcią zakupu i wyceną w obu grupach produktów. Widocznie ludzie na podstawie zaobserwowanej zbieżności wykazują chęć kupna i wartościowania produktu dlatego, że przejawiają wobec niego bardzo korzystny stosunek. Dzięki badaniu wykazano również, że emocjonalne reagowanie na produkt wiąże się z podobną chęcią zakupu napoju znanego i nieznanego. Brak znajomości reklamowanego produktu powoduje, że emocjonalne na niego reagowanie obniża wycenę jego wartości, a zwiększa ją sformułowane przekonanie i dyspozycja do działania wobec niego. W przypadku wyceny produktu znanego, emocjonalny stosunek zwiększa jego wartościowanie, ale przekonania temat produktu i chęć działania w jego kierunku nie mają w tej sytuacji większego znaczenia. Widocznie kiedy pojawia się efekt zbieżności, to system osobowościowy „Ja” (Kuhl, 2000), który wartościuje produkt nieznany w oparciu o swoje doświadczenie, wartości i emocje, zwiększa jego pożądanie i zaniża wartość, by korzystniej zaspokoić dobrostan konsumenta. Natomiast kiedy produkt jest znany, to system „Ja” wartościuje go w oparciu o wcześniejsze z nim doświadczenia, które niekiedy dokonują się bez zgody konsumenta i wkradają się do jego osobowości, co jest nazywane przez Kazena i zespół jako infiltracja „Ja” (2003). Zbieżność z nieznanym produktem angażuje w chęć zakupu i wartościowanie całe zasoby systemu „Ja” i przez to produkt jest dla konsumenta bardziej korzystny. Natomiast w przypadku zbieżności z produktem znanym, system „Ja” postrzega produkt przez sztucznych doświadczeń zaszczepionych przez rynek. Skutkuje to tym, że wartościowanie go i chęć kupna nie jest już tak silna i całkowicie zgodna z „Ja” jak dzieje się to w przypadku produktu nieznanego co do którego stosunek jest budowany od zera i osobiście przez konsumenta.

Bibliografia (źródła):

Autorem wpisu jest mgr Konrad Hryniewicz

Ajzen, I. (1985) ‘From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior’, in Kuhl Julius, B. J. (ed.) Action Control. Berlin: Springer, Berlin, pp. 11–39. doi: 10.1007/978-3-642-69746-3_2.

Baron, R. M. and Kenny, D. A. (1986) ‘The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations’, Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), pp. 1173–1182. doi: 10.1037/0022-3514.51.6.1173.

Diamantopoulos, A. (1996) ‘Export performance measurement’, International Marketing Review, 12(10), pp. 444–457. doi: 10.1108/02651330210430686.

Haenlein, M. and Kaplan, A. M. (2004) ‘A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis’, Understanding Statistics, 3(4), pp. 283–297. doi: 10.1207/s15328031us0304_4.

Iacobucci, D. (2010) ‘Structural equations modeling: Fit Indices, sample size, and advanced topics’, Journal of Consumer Psychology, 20(1), pp. 90–98. doi: 10.1016/j.jcps.2009.09.003.

Kazén, M., Baumann, N. and Kuhl, J. (2003) ‘Self-Infiltration vs. Self-Compatibility Checking in Dealing with Unattractive Tasks: The Moderating Influence of State vs. Action Orientation’, Motivation and Emotion, 27(3), pp. 157–197. doi: 10.1023/A:1025043530799.

Kleine, R. E., Kleine, S. S. and Kernan, J. B. (1993) ‘Mundane Consumption and the Self-Identity Perspective’, Journal of Consumer Psychology, 2(3), pp. 209–235. doi: 10.1207/s15327663jcp0203_01.

Kock, N. (2011) ‘Using WarpPLS in e-Collaboration Studies’, International Journal of e-Collaboration, 7(3), pp. 1–13. doi: 10.4018/jec.2011070101.

Kozirok, W. (2017) ‘Consumer Attitudes and Behaviour Towards Energy Drinks’, Handel Wewnętrzny, 1(366), pp. 216–229.

Kuhl, J. (2000) ‘A Functional-Design Approach to Motivation and Self-Regulation: The Dynamics of Personality Systems Interactions’, Handbook of Self-Regulation. Academic Press, pp. 111–169. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-109890-2.X5027-6.

Liu, F. et al. (2012) ‘Self‐congruity, brand attitude, and brand loyalty: a study on luxury brands’, European Journal of Marketing, 46(7/8), pp. 922–937. doi: 10.1108/03090561211230098.

McDougall, G. H. G. and Levesque, T. (2000) Customer satisfaction with services: qputting perceived value into the equation, Journal of Services Marketing. doi: 10.1108/08876040010340937.

Nitzl, C. (2016) ‘The use of partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) in management accounting research: Directions for future theory development’, Integrative Medicine Research. Korea Institute of Oriental Medicine. doi: 10.1016/j.acclit.2016.09.003.

Quirin, M., Bode, R. C. and Kuhl, J. (2011) ‘Recovering from negative events by boosting implicit positive affect’, Cognition and Emotion, 25(3), pp. 559–570. doi: 10.1080/02699931.2010.536418.

Rodríguez-Entrena, M., Schuberth, F. and Gelhard, C. (2016) ‘Assessing statistical differences between parameters estimates in Partial Least Squares path modeling’, Quality and Quantity. Springer Netherlands, (August), pp. 1–13. doi: 10.1007/s11135-016-0400-8.

Ruiz-Molina, M.-E. and Gil-Saura, I. (2008) ‘Perceived value, customer attitude and loyalty in retailing’, Journal of Retail & Leisure Property, 7(4), pp. 305–314. doi: 10.1057/rlp.2008.21.

 

Pozycje testowe ankiety badawczej
Prezentowany produkt jest zgodny zmoimi wartościami
Produkt pasuje domojego stylu życia
Produkt odpowiada mojejosobowości
Produkt odnos isię do mojej codzienności
Produkt do mnie nie pasuje (R)
Produkt i ja mamy trochę wspólnych cech
Mógłbyma/bym wyrażać swoje ja dzięki temu produktowi
Chciałbym/abym kupić ten produkt.
Mógłbym/abym zapłacić za ten produkt.
Jak ten produkt pojawi się w sklepie lub dystrybucji, to go wypróbuje.
Mógłbym/abym poświęcić trochę wysiłku, by odszukać i kupić ten produkt.
Ciekawi mnie ten produkt.
Mam chęć wypróbowania tego produktu.
Ten produkt mi się podoba.
Ten produkt jest dla mnie odpowiedni i korzystny.
Ten produkt jest fajny.
Produkt ten jest przyjemny.
Produkt ten jest dla mnie miły.
Produkt wydaje się spełniać moje potrzeby.
Mógłbym/abym polecić ten produkt znajomym.
Mógłbym/abym pokazać się z tym produktem wśród innych ludzi.
Mógłbym/abym promować ten produkt.
Mógłbym/abym komuś dać ten produkt do spróbowania.
Myślę, że szukałbym/abym tego produktu w sklepie gdyby nie był na widoku.
Traktowałbym/abym ten produkt wyjątkowo.
Ten produkt może podbić rynek.
Ten produkt znajdzie swoje stałe miejsce na półkach sklepowych.
Ten produkt wpiszę się w codzienne życie ludzi.
Ten produkt będzie czymś wyjątkowym w sklepie.
Producent produktu osiągnie duże zyski ze sprzedaży.
Ludzie będą mówić o tym produkcie.

Skala odpowiedzi: Zdecydowanie się nie odnosi – 1/ Zdecydowanie się odnosi – 5.