Opracowanie wyników badań praca magisterska

Opracowanie wyników badań praca magisterska

Opracowanie wyników badań praca magisterska

Opracowanie wyników badań praca magisterska – odpowiednie przygotowanie i opisanie badań w pracach licencjackich i magisterskich ma ogromnie ważne znaczenie. Znaczna ilość projektów akademickich jest negatywnie ewaluowana ze względu na błędnie wykonane analizy statystyczne. Państwowa Komisja Akredytacyjna jest upoważniona do oceny pracy lic i mgr w kontekście nadania lub utrzymania akredytacji. W takim wypadku w interesie uczelni lub uniwersytetu jest dbanie o odpowiednio wysoki poziom pracy wykonywanej przez studentów.

Dużo prac zawiera niezliczone błędy w rozdziale metodologicznym, a także w rozdziale teoretycznym. Nie jest rzadkością, że studenci niedbale przywołują wpisy bibliograficzne, powołują się na nieznane lub wątpliwe źródła, a także często popełniają (nieświadomie) plagiat. Często studenci twierdzą, że stosują metodę ankietową zamiast wywiadu kwestionariuszowego, opisują dobór próby jako losowy, a bardzo często student nie zna liczebności badanej populacji, a wybory materiału badawczego przez niego dokonywane, raczej wskazują na dobór celowy (wybór znajomych lub chętnych).

Opracowanie wyników badań praca magisterska – Przygotowanie badania i opis statystyczny

Opis statystyczny i analizy statystyczne są etapem dzięki któremu student może podsumować swoje badanie empiryczne. Bez wykonania tych czynności nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na postawioną hipotezę badawczą. Opracowanie wyników badania w pracy magisterskiej wymaga kilku prostych kroków. Sukcesywne ich wykonanie gwarantuje prawidłowe zweryfikowanie hipotezy badawczej. Do tych kroków należy:

 1. badanie struktury rozkładu zjawiska
 2. identyfikacja współzależności, korelacji, związków występujących między zjawiskami
 3. analizy zjawiska w czasie lub podpopulacjach

Selekcjonuje się również kroki wykonania badania statystycznego:

 1. ustalenie metodologii i zaprojektowanie badania statystycznego
 2. zbieranie/uzyskanie danych o badanych jednostkach statystycznych
 3. odpowiednie przygotowanie danych do analizy statystycznej i ocena ich jakości, a także potencjału wykorzystania w konkretnych analizach i modelach
 4. analiza statystyczna wyników, interpretacja oraz ekstrapolacja wyników na daną populację lub uniwersum fenomenów

Najlepszą perspektywą dla studenta chcącego opracować wyniki badania w pracy magisterskiej jest całościowa wizja badania jeszcze przed jego właściwym wykonaniem. Wyszczególniając przy tym:

 • Podstawy teoretyczne badanego zjawiska (jaką naturę ma badane zjawisko/obiekt/fenomen)
 • Tradycję badawczą w kontekście prowadzonego badania (jak inni badają to zjawisko)
 • Metody badawcze wykorzystywane w tego typu badaniach (jakimi metodami badawczymi posługują się badawcze w tym obszarze)
 • Metody statystycznej lub modelu matematycznego który umożliwia potwierdzenie lub odrzucenie przyjętej hipotezy (jakich analiz używa się w celu opracowania zebranych wyników).